Enhetligt dömande

En grundläggande princip i tillämpningen av svensk rätt är ekvivalensprincipen – att lika fall behandlas lika. Brå har vid flera tillfällen tidigare studerat graden av enhetlighet i tingsrätternas dömande i brottmål, och funnit att det finns skillnader i påföljdsbestämningen i tingsrätterna.

Syftet med denna studie är därför att i en experimentell vinjettstudie, där domare i tings- och hovrätter tillfrågas om sin bedömning i påföljdsbestämningen i ett antal fiktiva fall, närmare studera vilka aspekter som domare eventuellt bedömer olika vid påföljdsbestämningen, och även hur detta varierar över landet. Det övergripande målet med studien är att öka kunskapen om graden av enhetlighet i domares bedömningar i påföljdsbestämningen, och därmed öka kunskapen om faktorer som kan påverka likabehandling i domstolarna.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, i första hand den dömande verksamheten, och regeringen.
  • Startår: 2019
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.