Effektutvärdering av Järfällahus ronderingsrutiner

Denna rapport är en effektutvärdering av Järfällahus brottsförebyggande och trygghetsskapande insats med fastighetsskötarnas ronderingar av de gemensamma utrymmena i fastigheterna. Insatsen fokuserar på att minska förekomsten av skadegörelse och nedskräpning i några av Järfällahus bostadsområden genom att snabbt åtgärda skadegörelse när det uppkommer.

Järfälla har tre områden som är socialt utsatta varav två är var med på polisens lista vid ansökningstillfället. I gemensam kartläggning mellan polis, kommun och fastighetsägare har de sett att det finns gemensamma utrymmen som är eftersatta, där det är nedskräpning, skadegörelse och hög otrygghet. Tidigare insatser har inte hjälpt, och sedan 2022 har fastighetsägaren har utvecklat nya ronderingsrutiner utifrån lokal problembild och med ett broken-windows perspektiv.

Man har även ändrat på tidpunkterna för ökad synlighet. Målet är öka tryggheten och förebygga risk för brott genom att fastighetsägaren ska åtgärda problemen innan de boende ser/anmäler dem.

Utvärderingen innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna består av sammanställning av Järfällahus genomförda trygghetsmätningar de senaste fem åren, analys av förekomsten och kostnader för skadegörelse, samt en enkätundersökning med hyresgäster.

Den kvalitativa delen av utvärderingen består av intervjuer med anställda på Järfällahus och observationer av fastighetsskötare som genomför ronderingsturerna.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.