IoT som ett komplement till att öka tryggheten

Inkom 2020

| Helsingborgs stad,

Helsingborgs stad har utvärderat om tekniska hjälpmedel på otrygga platser kan kombineras med traditionella insatser för att stärka tryggheten och förebygga brott.

Utvärderingen fokuserar på om Internet-of-things (IoT) teknik och sensorer gör det möjligt att detektera skadegörelse i form av klotter. Resultatet visar bland annat på en signifikant minskning av antal klotter under mätperioden. Vidare visar studien svårigheter med att automatiskt detektera beteenden som klotter. Utvärderingen är genomförd av Lunds tekniska högskola.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Helsingborg stad har testat om modern uppkopplad teknik kan hjälpa staden att öka tryggheten i stadsmiljön – bland annat genom att minska skadegörelsen. Lunds Universitet har nu utvärderat projektet och resultaten visar att skadegörelsen minskade under testperioden som tekniken användes. Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, berättar här mer om utvärderingens resultat.

Vilka är de viktigaste resultaten i utvärderingen?

Resultat gällande projektmålen:

IoT minskade skadegörelsen signifikant: från i medeltal 3,33 rapporter om skadegörelse i månaden innan sensorn placerades i gång- och cykeltunneln till 0,75 efter att sensorn placerats.

Det är inte helt enkelt att använda teknik för att detektera klotter. Det inträffade två klottringar under de sex månader som sensorn var på plats och vi lyckades detektera ett av dessa tillfällen.

Resultat gällande projektgenomförandet:

Vikten att ha en bra och tydlig referenspunkt. Vi hade förmånen att Helsingborgs stad har en databas med rapporter om skadegörelser. Det gjorde att vi kunde ta fram ett antal rapporter om skadegörelse i den gång- och cykeltunnel vi använde som testbädd.

Resultat gällande projektsamverkan:

För att kunna samverka mellan olika organisationer så är det viktigt att försöka förstå olika aktörers mål och syfte.

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.