Mord och dråp

År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 13 fall, jämfört med 2019. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Konstaterade fall av dödligt våld

Dödligt våld

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Total","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["98","81","102","83","91","111","82","93","91","81","68","87","87","112","106","113","108","111","124"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Man","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","56","46","61","62","83","77","86","75","86","99"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinna","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","null","25","21","26","25","29","29","27","33","25","25"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal konstaterade fall av dödligt våld, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

I Brås granskning konstaterades 124 fall av dödligt våld 2020, vilket utgjorde 28 procent av samtliga händelser som anmäldes som mord, dråp eller barnadråp under året. Antalet konstaterade fall av dödligt våld var 13 fall fler 2020 jämfört med 2019, då antalet upp­gick till 111 fall.

År 2020 kunde 6 fall av dödligt våld knytas till 3 händelser med fler än ett dödsoffer. Det kan jämföras med 2019 då 12 fall av dödligt våld kunde knytas till 6 händelser med fler än ett dödsoffer.

Sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken, har nivån på antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 124 fall per år. Sedan 2015 har antalet fall av dödligt våld fluktuerat kring en högre nivå än tidigare år.

Sett till hela den period då statistiken har tagits fram (2002–2020) har antalet konsta­terade fall av dödligt våld legat på i genomsnitt 96 fall per år. Antalet fall av dödligt våld har tidigare år uppvisat relativt stora variationer från ett år till ett annat, och därför redo­visas även det genomsnittliga antalet för femårsperioder, undantaget den första perioden som avser fyra år. Den första perioden (2002– 2005) var antalet i genomsnitt 91 fall, för att sedan öka till 94 fall (2006–2010) och därefter minska till 87 fall i genomsnitt (2011-2015). Under den senaste femårsperioden (2016–2020) har nivån legat på i genom­snitt 112 fall per år.

Kön och ålder

Av samtliga 124 fall av dödligt våld 2020 var offret av kvinnligt kön i 25 fall och av manligt kön i 99 fall. Jämfört med 2019 var antalet fall med kvinnliga offer oförändrat, medan antalet manliga offer var 13 fall fler.

Jämfört med 2011, då könsindelad statistik började föras, har antalet män som fallit offer för dödligt våld ökat från 56 fall 2011 till 99 fall 2020. Antalet fall med kvinnliga offer 2020 var däremot lika många som 2011, men har varit högre under vissa år däremellan.

Merparten av det dödliga våldet 2020 drabbade personer som var 18 år eller äldre vid brottstillfället (112 fall, motsvarande 90 %). Resterande 12 fall avsåg offer under 18 år.

Av de offer som var 18 år eller äldre avsåg 23 fall kvinnor och resterande 89 fall män, och motsvarande utfall för 2019 var 23 kvinnor och 77 män. För de fall av dödligt våld där offren var under 18 år, var 2 flickor och 10 pojkar, vilket var ungefär samma resultat som 2019 då 2 flickor och 9 pojkar föll offer för dödligt våld.

Närstående i parrelation

Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par­relation vid tidpunkten för brottet eller tidigare, motsvarande en andel på 14 procent av samtliga fall av dödligt våld för 2020, vilket ungefär var samma resultat som 2019 (18 fall respektive 16 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall 2020, motsvarande drygt hälften (52 %) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2020, vilket motsvarade 4 procent av samtliga fall av dödligt våld mot män.

Användning av skjutvapen

År 2020 användes skjutvapen i 48 fall av dödligt våld, vilket var 3 fall fler än 2019.
Resterande 76 fall begicks utan skjutvapen, vilket var 10 fall fler än 2019. Antalet
konsta­terade fall av dödligt våld där skjutvapen har använts har ökat stadigt sedan 2011, från 17 fall 2011 till 48 fall 2020.

Av samtliga fall där skjutvapen använts 2020 var dödsoffret en man eller pojke i 41 fall (85 %) och en kvinna eller flicka i 7 fall (15 %). Motsvarande fördelning 2019 var 40 fall (89 %) med manligt offer och 5 fall (11 %) med kvinnligt offer. Under perioden 2011–2020 har antalet manliga offer varierat mellan 14 och 42 per år, och för kvinnliga offer mellan 1 och 7 per år .

Skjutvapen användes i 39 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket var något lägre jämfört med 2019 då motsvarande andel var 41 procent. Att andelen minskat trots en antalsmässig ökning av fallen där skjutvapen använts, beror på att antalet fall av dödligt våld där skjutvapen inte använts har ökat i större utsträckning.

Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har sedan 2011
dock näst intill fördubblats, från 21 till 39 procent 2020.

Regional fördelning

Av de 124 konstaterade fallen av dödligt våld 2020 härrörde 85 fall från regionerna Stockholm, Väst och Syd (nedan benämnda som storstadsregioner), vilket motsvarade 69 procent av samtliga fall under året.

Andelen manliga offer för dödligt våld 2020 var något högre i storstadsregionerna (80 % män) jämfört med övriga regioner (79 % män). Ett liknande mönster återfinns samtliga år sedan 2015, även om skillnaderna mellan storstadsregioner och övriga regioner minskat över tid. På regional nivå skedde det vissa förändringar av antalet konstaterade fall av dödligt våld 2020 jämfört med 2019.

Störst antalsförändring hade region Stockholm (+11 fall), följt av region Öst (+6 fall) samt region Mitt (-5 fall). För övriga regioner var förändringarna i intervallet 0–3 fall i res­pektive region.

Antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare låg 2020 på 1,2 för hela landet, och varia­tionen på regionnivå låg i intervallet 0,8 (region Bergslagen) till 1,8 (region Stockholm). Nivåerna i respektive region har dock varierat relativt mycket mellan åren.

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2019 anmäldes och registrerades 427 händelser som fullbordade mord, dråp
eller barnadråp, varav merparten efter utredning visade sig avse annat än dödligt våld.

Dödligt våld 1990-2017

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["1990-1993","1991-1994","1992-1995","1993-1996","1994-1997","1995-1998","1996-1999","1997-2000","1998-2001","1999-2002","2000-2003","2001-2004","2002-2005","2003-2006","2004-2007","2005-2008","2006-2009","2007-2010","2008-2011","2009-2012","2010-2013","2011-2014","2012-2015","2013-2016","2014-2017"],datasets : [{"label": "Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.34","1.32","1.2","1.18","1.12","1.09","1.16","1.1","1.08","1.08","1.02","1.06","1.05","0.99","1.04","0.94","0.94","0.95","0.84","0.82","0.79","0.75","0.81","0.86","0.93"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1"},{"label": "Brås studier av dödligt våld","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.26","1.25","1.16","1.13","1.06","1.05","1.09","1.06","1.06","1.07","1.01","1.06","1.03","0.98","1.05","0.95","0.96","0.97","0.87","0.84","0.84","0.82","0.89","0.98","1.03"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1"}]}

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå².

² Det ökande glappet de senaste åren kan bero på att Socialstyrelsens uppgifter endast omfattar personer som är folkbokförda i Sverige. Den lägre nivån i början av Brås tidsserie hänger samman med att datainsamlingen för åren 1990–1996 inte omfattade brottskoderna för barnadråp och vållande till annans död i samband med misshandel.

Figuren ovan visar antalet fall av dödligt våld per 100 000 i befolkningen sedan 1990 utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik respektive Brås forskningsstudier av dödligt våld. Efter en längre tids uppgång, som hållit i sig sedan slutet av andra världskriget, vände utvecklingen till en nedgång vid 1990-talets början då antalet fall uppgick till 1,3–1,4 per 100 000 i befolkningen. De senaste åren har nedgången brutits och i stället övergått till en uppgång.

Tänkbara förklaringar till nedgången sedan 1990-talets början är förändringar i alkoholkonsumtionen och ett förstärkt arbete mot familje- och partnerrelaterat våld. Utvecklingen under de senaste åren beror i första hand på en ökning av konflikter i den kriminella miljön.

Dödligt våld i storstäderna 1990-2017

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["1990-1993","1991-1994","1992-1995","1993-1996","1994-1997","1995-1998","1996-1999","1997-2000","1998-2001","1999-2002","2000-2003","2001-2004","2002-2005","2003-2006","2004-2007","2005-2008","2006-2009","2007-2010","2008-2011","2009-2012","2010-2013","2011-2014","2012-2015","2013-2016","2014-2017"],datasets : [{"label": "Stockholms län","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["2.0","1.9","1.7","1.6","1.4","1.4","1.4","1.3","1.3","1.2","1.2","1.2","1.2","1.1","1.2","1.1","1.2","1.2","1.1","1.1","1.0","1.0","1.1","1.1","1.4"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1"},{"label": "Västra Götalands län","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1.3","1.3","1.2","1.1","0.9","0.9","0.9","1.0","1.2","1.1","1.2","1.2","0.9","1.0","1.0","0.9","1.1","1.2","1.2","1.0","1.1","0.9","1.1","1.2","1.1"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1"},{"label": "Skåne län","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["0.8","0.8","0.8","0.7","0.8","0.8","1.1","1.1","1.2","1.1","1.0","1.1","0.9","0.9","1.0","0.8","0.9","0.9","0.9","1.0","1.0","1.1","1.1","1.2","1.3"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen i de tre storstadslänen samt övriga Sverige (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källa: Brå-rapport 2019:6

De flesta fall av dödligt våld 2014–2017 sker i något av de tre storstadslänen; drygt två tredjedelar av fallen har skett i Stockholms, Västra Götalands eller Skåne län. När man tar hänsyn till befolkningsmängden i länen är dödligt våld vanligast i Stockholms och Skåne län.

I Stockholm skedde en tydlig nedgång under 90-talet, och en uppgång under de senaste åren. Även Västra Götaland uppvisade en nedgång under 90-talet, men för de därpå följande åren är det svårare att urskilja någon tydlig trend över tid. De senaste åren har en uppgång dock skett. I Skåne län skedde en uppgång under 90-talet, följt av en nedgång som från mitten av 00-talet övergick i en ny uppgång. Nivån i dag är ungefär densamma som vid 00-talets början. I övriga Sverige skedde en nedgång under 00-talet, följt av en svag uppgång på senare tid.

Lagförda för dödligt våld

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Dödligt våld, totalt","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["165","134","130","146","136","156","168","143","170","195","212"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["149","124","121","130","129","146","156","128","161","178","194"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["16","10","9","16","7","10","12","15","9","17","18"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Lagföringsbeslut för dödligt våld (domslut med mord eller dråp som huvudbrott, totalt samt indelat på kön). Källa: Personer lagförda för brott 

Fakta

  • 124 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2020. Det är en ökning med 13 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 80 procent av fallen en man (2020).
  • I 39 procent av fallen 2020 användes skjutvapen.
  • 69 procent av fallen anmäldes i de tre storstadsregionerna (2020).

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Publikationer

Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2020.