Mord och dråp

År 2021 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en minskning med 11 fall, jämfört med 2020. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Konstaterade fall av dödligt våld

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

I Brås granskning konstaterades 113 fall av dödligt våld 2021, vilka utgjorde 27 procent av samtliga händelser som anmäldes som mord, dråp eller barnadråp under året. Antalet konstaterade fall av dödligt våld var 11 färre 2021 jämfört med 2020, då antalet uppgick till 124 fall. Under 2021 anmäldes och registrerades totalt 413 händelser som fullbordade mord, dråp eller barnadråp, varav merparten efter utredning visade sig avse annat än dödligt våld. 

År 2021 kunde 6 fall av dödligt våld knytas till 3 händelser med fler än ett dödsoffer, vilket var på samma nivå som 2020.

Sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken, har nivån på antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 124 fall per år. Sedan 2015 har antalet fall av dödligt våld fluktuerat kring en högre nivå än tidigare år.

Sett till hela den period då statistiken har tagits fram (2002–2021) har antalet konstaterade fall av dödligt våld legat på i genomsnitt 97 fall per år. Antalet fall av dödligt våld har tidigare år uppvisat relativt stora variationer från ett år till ett annat, och därför redovisas även det genomsnittliga antalet för femårsperioder. Den första perioden (2002–2006) var antalet i genomsnitt 91 fall, för att sedan öka till 92 fall för de två efterkommande perioderna (2007–2011 och 2012–2016). För den senaste femårsperioden (2017–2021) har nivån legat på i genomsnitt 114 fall per år

Kön och ålder

Av samtliga 113 fall av dödligt våld 2021 var offret av kvinnligt kön i 24 fall och av manligt kön i 89 fall. Jämfört med 2020 var det 1 fall färre med kvinnligt offer, och 10 fall färre med manligt offer.

Merparten av det dödliga våldet 2021 drabbade personer som var 18 år eller äldre vid brottstillfället (107 fall, motsvarande 95 %). Resterande 6 fall avsåg offer under 18 år.

Av de dödsoffer som var 18 år eller äldre avsåg 24 fall kvinnor och 83 fall män. Motsvarande utfall för 2020 var 23 kvinnor och 89 män. För de fall av dödligt våld där offren var under 18 år, var samtliga pojkar.

Närstående i parrelation

Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare, motsvarande 17 procent av samtliga fall av dödligt våld för 2021, vilket var något högre jämfört med 2020 (17 fall, motsvarande 14 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 15 fall 2021, motsvarande nästan två tredjedelar (63 %) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2021, vilket motsvarade 4 procent av samtliga fall av dödligt våld mot män

Användning av skjutvapen

År 2021 användes skjutvapen i 45 fall av dödligt våld, vilket var 3 fall färre än 2020. Resterande 68 fall begicks utan skjutvapen, vilket var 8 fall färre än 2020. Skjutvapen användes i 40 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2021, vilket var något högre jämfört med 2020 (39 %).

Under den senaste tioårsperioden har antalet konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts ökat, från 17 fall 2012 till 45 fall 2021.

Av samtliga fall där skjutvapen användes 2021 var dödsoffret en man eller pojke i 43 fall (96 %) och en kvinna eller flicka i 2 fall (4 %). Motsvarande fördelning 2020 var 41 fall (85 %) med manligt offer och 7 fall (15 %) med kvinnligt offer. För perioden 2012–2021 har antalet manliga offer varierat mellan 14 och 43 per år, och för kvinnliga offer mellan 1 och 7 per år

Regional fördelning

Av de 113 konstaterade fallen av dödligt våld 2021 härrörde 76 fall från polisens storstadsregioner (Stockholm, Väst och Syd), vilket motsvarade 67 procent av samtliga fall för året. Storstadsregionernas andel för 2020 var 69 procent.

Antalet manliga dödsoffer i storstadsregionerna (Stockholm, Väst och Syd) uppgick 2021 totalt till 60 fall, vilket var 8 fall färre jämfört med 2020. Motsvarande utfall för kvinnliga dödsoffer i storstadsregionerna 2021 var 16 fall (-1 fall).

Antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare låg 2021 på 1,1 för hela landet, och variationen på regionnivå låg mellan 0,5 (polisregion Mitt) och 1,6 (polisregion Stockholm). Nivåerna i respektive polisregion har dock varierat relativt mycket mellan åren.

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2019 anmäldes och registrerades 427 händelser som fullbordade mord, dråp
eller barnadråp, varav merparten efter utredning visade sig avse annat än dödligt våld.

Dödligt våld 1990-2017

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå².

² Det ökande glappet de senaste åren kan bero på att Socialstyrelsens uppgifter endast omfattar personer som är folkbokförda i Sverige. Den lägre nivån i början av Brås tidsserie hänger samman med att datainsamlingen för åren 1990–1996 inte omfattade brottskoderna för barnadråp och vållande till annans död i samband med misshandel.

Figuren ovan visar antalet fall av dödligt våld per 100 000 i befolkningen sedan 1990 utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik respektive Brås forskningsstudier av dödligt våld. Efter en längre tids uppgång, som hållit i sig sedan slutet av andra världskriget, vände utvecklingen till en nedgång vid 1990-talets början då antalet fall uppgick till 1,3–1,4 per 100 000 i befolkningen. De senaste åren har nedgången brutits och i stället övergått till en uppgång.

Tänkbara förklaringar till nedgången sedan 1990-talets början är förändringar i alkoholkonsumtionen och ett förstärkt arbete mot familje- och partnerrelaterat våld. Utvecklingen under de senaste åren beror i första hand på en ökning av konflikter i den kriminella miljön.

Dödligt våld i storstäderna 1990-2017

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen i de tre storstadslänen samt övriga Sverige (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källa: Brå-rapport 2019:6

De flesta fall av dödligt våld 2014–2017 sker i något av de tre storstadslänen; drygt två tredjedelar av fallen har skett i Stockholms, Västra Götalands eller Skåne län. När man tar hänsyn till befolkningsmängden i länen är dödligt våld vanligast i Stockholms och Skåne län.

I Stockholm skedde en tydlig nedgång under 90-talet, och en uppgång under de senaste åren. Även Västra Götaland uppvisade en nedgång under 90-talet, men för de därpå följande åren är det svårare att urskilja någon tydlig trend över tid. De senaste åren har en uppgång dock skett. I Skåne län skedde en uppgång under 90-talet, följt av en nedgång som från mitten av 00-talet övergick i en ny uppgång. Nivån i dag är ungefär densamma som vid 00-talets början. I övriga Sverige skedde en nedgång under 00-talet, följt av en svag uppgång på senare tid.

Lagförda för dödligt våld

Lagföringsbeslut för dödligt våld (domslut med mord eller dråp som huvudbrott, totalt samt indelat på kön). Källa: Personer lagförda för brott 

Fakta

  • 113 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2021. Det är en minskning med 11 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 79 procent av fallen en man (2021).
  • I 40 procent av fallen 2021 användes skjutvapen.
  • 70 procent av fallen anmäldes i någon av de tre storstadsregionerna (2021).

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper