Mord och dråp

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar tillsammans benämnas dödligt våld. År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall, jämfört med 2016. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2008–2017, samt uppdelat på brottsoffrets kön¹ 2011–2017. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Det är de siffrorna som redovisas på den här sidan.

År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld, vilket utgjorde drygt en fjärdedel ( 26 %) av samtliga händelser som anmäldes som mord, dråp eller barnadråp under året. Antalet konstaterade fall av dödligt våld har ökat med 7 fall jämfört med 2016, då antalet uppgick till 106 fall. Antalet fall 2017 är den högsta nivån under perioden 2002–2017.

Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till 6 händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där fem personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser. Sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken, har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av antalet fall av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015–2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående utvecklingen brutits.

Dödligt våld mot kvinnor och män

Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 procent), vilket är två fall färre än föregående år. I merparten av fallen 2017 (86 fall eller 76 procent) var offret en man, det är en ökning med 9 fall jämfört med 2016. Antalet kvinnliga offer låg nästan på samma nivå (+ 2 fall) som 2011, då statistik över offrets kön började föras, medan antalet manliga offer ökade från 56 till 86 fall mellan 2011 och 2017. Under perioden har andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskat från 31 till 24
procent, medan andelen manliga offer ökat från 68 och 76 procent. Sedan 2015 har andelen kvinnor som offer för dödligt våld därmed minskat med totalt 7 procentenheter i förhållande till andelen män. En stor del av den minskningen av kvinnornas andel (3 procentenheter) skedde under år 2017.

Användning av skjutvapen

År 2017 användes skjutvapen i 40 fall, vilket är 10 fall fler än föregående år. Resterande 73 fall begicks utan skjutvapen,vilket är 3 fall färre än 2016. Antalet konstaterade fall där skjutvapen har använts har ökat kontinuerligt sedan 2011 (undantaget 2016), från 17 fall 2011, till 40 fall 2017. Skjutvapen användes i 35 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2017, vilket är 7 procentenheter högre än året innan, eller en ökning med 33 procent. Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har ökat med 14 procentenheter (från 21 till 35 procent) sedan 2011.

Regional fördelning

Av de 113 konstaterade fallen av dödligt våld 2017 härrör 85 fall från någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Det motsvarar 75 procent av samtliga fall under året, medan befolkningen i dessa tre regioner tillsammans utgjorde 63 procent av Sveriges befolkning 2017. Nivåerna i storstadsregionerna har legat mellan 68 procent och 75 procent under hela den redovisade perioden 2010–2017. I region Väst låg antalet fall av dödligt våld 2017 nästan på samma nivå jämfört med 2016 (+1 fall), medan antalet i Stockholm nästan fördubblades, från 26 till 50 fall.

Störst minskning ses i region Syd där antalet nästan halverades, från 30 till 17 fall. I de övriga regionerna minskade antalet fall i regionerna Mitt och Öst (– 4 respektive –5 fall ) medan antalet ökade i regionerna Nord och Bergslagen (+3 respektive +1 fall).

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2017 anmäldes och registrerades 439 händelser med brottskoden för mord, dråp eller barnadråp – efter en granskning av dessa visade sig alla utom 113 fall avse annat än dödligt våld.

Lagförda för dödligt våld

Lagföringsbeslut med mord eller dråp som huvudbrott, år 2008-2017.
Källa: Personer lagförda för brott 

År 2017 avsåg 143 domslut mord eller dråp (vilket inkluderar försök, förberedelse och stämpling till brott) som huvudbrott. Det innebär en minskning med 25 beslut eller 33 procent jämfört med 2016 då 168 domslut avsåg mord eller dråp. Jämfört med 2008 har antalet minskat med 6 beslut eller 4 procent.Under perioden 2008–2017 har domsluten gällande mord eller dråp varierat mellan 129 och 168 beslut.

Fakta

  • 113 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2017. Det är en ökning med 7 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 76 procent av fallen en man och i 24 procent av fallen en kvinna (2017).
  • I 35 procent av fallen 2017 användes skjutvapen (2016 var siffran 28%).
  • 75 procent av fallen anmäldes i de tre storstadsregionerna (2017).

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-09

Statistik om brottstyper

Publikationer

Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2017 (2018)