Barnmisshandel

År 2020 anmäldes sammantaget 24 700 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Totalt sett minskade antalet anmälda misshandels­brott mot barn med 3 procent mellan 2019 och 2020.

Anmäld misshandel mot barn

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn. Källa: Anmälda brott

År 2020 anmäldes sammantaget 24 700 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Det motsvarade 30 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett minskade antalet nmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 3 procent (−796 brott) mellan 2019 och 2020, och jämfört med 2011 hade dessa ökat med 29 procent (−5 620 brott).

Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna.

0-6 år

Under 2020 anmäldes 4 280 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år, vilket var oförändrat jämfört med 2019, men en ökning med 48 procent (+1 380 brott) jämfört med 2011. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–6 år var 43 procent brott mot flickor (1 820 brott) och 57 procent mot pojkar (2 460 brott).

7-14 år

Under 2020 anmäldes 13 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år, vilket innebar en minskning med 4 procent (−567 brott) jämfört med 2019, men en ökning med 43 procent, eller 3 960 anmälda brott, jämfört med 2011. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år var 40 procent (5 270 brott) riktade mot flickor, och 60 procent (7 990 brott) riktade mot pojkar.

15-17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år 2020 minskade med 3 procent (−235 brott) jämfört med 2019. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år var 41 procent riktade mot flickor (2 900 brott) och 59 procent mot pojkar (4 240 brott). Under den senaste tioårsperioden har de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år utmärkts av ganska stora svängningar. Jämfört med 2011 hade de ökat med 4 procent, från 6 860 till 7 130 anmälda brott.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år, 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2019 handlades¹ 4 319 misshandelsbrott mot barn 0-6 år, samt  13 770 misshandelsbrott mot barn 7–14 år. En utredning inleddes för 93 procent (4 022) av misshandelsbrotten mot barn 0-6 år, medan samma siffra för barn 7–14 år var 70 procent (9 660). Omkring 7 procent (297), av misshandelsbrotten mot barn 0–6 år direktavskrevs, samma siffra för åldersgruppen 7-14 var 30 procent (4 110). Ytterst få av de handlagda misshandelsbrotten mot barn förundersökningsbegränsades.

Personuppklaringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 7 procent för misshandel mot barn 7–14 år. Lagföringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år.

Misstänkta personer

Andel kvinnor och män som misstänkts för misshandel uppdelat efter brottsoffrets ålder och kön 2019. Källa: Handagda brott

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, närmare 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2019). Detta gäller särskilt vid misshandel mot flickor.

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att omkring 20 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2019). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Många brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer, eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Var sker våldet?

I Skolundersökningen om brott 2017 har ungdomar i årskurs nio som utsatts för lindrigare respektive grövre våld fått svara på var den senaste händelsen inträffade. Att utsättas i skola eller på skolgården är vanligast bland de som uppgett utsatthet för lindrig misshandel, men också vid grövre misshandel (59 respektive 42 procent). Bland utsatta för grövre misshandel är det dock en stor andel elever som uppger att det skett på en annan, ospecificerad, plats (35 procent). Det kan handla om misshandel utomhus, i samband med fritidsaktiviteter eller liknande.

Minskning i det polisanmälda våldets grovhet

Anmälningarna för misshandel av barn 0–6 år har ökat ända sedan senare delen av 1980-talet. Brås kartläggning Den polisanmälda misshandeln (2011) visar att den allra största delen av ökningen under 00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten.

Kartläggningen visar även att andelen misshandelsanmälningar som beskriver någon form av fysisk skada hos offret har minskat jämfört med 1990-talet. För samtliga anmälargrupper förutom läkarna krävs mindre grovt våld jämfört med tidigare för att en polisanmälan ska bedömas som befogad. Förändringen är särskilt tydlig bland de fall som anmälts av förskola/skola, där andelen anmälningar som beskriver någon form av fysisk skada har minskat från 73 procent under 1990-talet till 28 procent år 2009.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 24 700 anmälda fall av misshandel mot barn i åldern 0–17 år (2020)
  • 13 300 anmälda fall av misshandel mot barn 7–14 år (2020)
  • 7 130 anmälda fall av misshandel mot barn 15–17 år (2020)
  • 4 280 anmälda fall av misshandel mot barn 0–6 år (2020)

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-03

Statistik om brottstyper