Barnmisshandel

År 2021 anmäldes sammantaget 24 310 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Totalt sett minskade antalet anmälda misshandels­brott mot barn med 1 procent mellan 2020 och 2021.

Anmäld misshandel mot barn

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn. Källa: Anmälda brott

År 2021 anmäldes sammantaget 24 310 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Det motsvarade 30 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett minskade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 1 procent (−358 brott) mellan 2020 och 2021, och ökade med 33 procent (+6 020 brott) jämfört med 2012.

Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna.

0-6 år

Under 2021 anmäldes 4 291 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år, vilket var oförändrat (+12 brott) jämfört med 2020, och en ökning med 33 procent (+1 060 brott) jämfört med 2012. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–6 år var 41 procent brott mot flickor (1 740 brott) och 59 procent mot pojkar (2 551 brott). Misshandelsbrotten mot flickor 0–6 år minskade med 80 brott (−4 %) medan brotten mot pojkar ökade med 92 brott (+4 %).

7-14 år

Under 2021 anmäldes 13 376 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år, vilket innebar en ökning med 1 procent (+119 brott) jämfört med 2020, och en ökning med 52 procent, eller 4 562 anmälda brott, jämfört med 2012. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år var 39 procent (5 244 brott) riktade mot flickor, och 61 procent (8 132 brott) riktade mot pojkar.

Misshandelsbrotten mot flickor 7–14 år minskade med 24 brott (±0 %) medan brotten mot pojkar ökade med 143 brott (+2 %).

15-17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år 2021 minskade med 7 procent (−489 brott) jämfört med 2020. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år var 39 procent riktade mot flickor (2 610 brott) och 61 procent mot pojkar (4 033 brott).

Misshandelsbrotten mot flickor 15–17 år minskade med 287 brott (−10 %), även brotten mot pojkar minskade, med 202 brott (−5 %). Under den senaste tioårsperioden har de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år utmärkts av ganska stora svängningar. Jämfört med 2012 har de ökat med 6 procent, från 6 245 till 6 643 anmälda brott.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2021 handlades¹ 4 333 misshandelsbrott mot barn 0-6 år, samt  13 390 misshandelsbrott mot barn 7–14 år. En utredning inleddes för 93 procent (4 045) av misshandelsbrotten mot barn 0-6 år, medan samma siffra för barn 7–14 år var 70 procent (9 380). Omkring 7 procent (288), av misshandelsbrotten mot barn 0–6 år direktavskrevs, samma siffra för åldersgruppen 7-14 var 30 procent (4 010). Ytterst få av de handlagda misshandelsbrotten mot barn förundersökningsbegränsades.

Personuppklaringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 7 procent för misshandel mot barn 7–14 år. Lagföringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år.

Misstänkta personer

Andel kvinnor och män som misstänkts för misshandel uppdelat efter brottsoffrets ålder och kön 2021. Källa: Misstänkta personer

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, omkring 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2021). Detta gäller särskilt vid misshandel mot flickor.

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att 21 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2021). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Många brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer, eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Brottsplats lindrig misshandel

Självrapporterad utsatthet för lindrig misshandel bland elever i årskurs 9. Fördelning (%) av brottsplats för det senaste misshandelstillfället under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Resultat från SUB 2021. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Ungdomars utsatthet för misshandel

Skolundersökningen om brott 2019 visar att drygt 19 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de blivit utsatta för något misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är dock vanligast bland killar (23 procent, jämfört med 15 procent bland tjejer). Majoriteten uppger att det har rört sig om lindrig misshandel (drygt 14 procent bland tjejer och drygt 21 procent bland killar). Andelen utsatta för grövre misshandel är 2,7 procent bland tjejer och 4,8 procent bland killar.

Bland både tjejer och killar som utsätts för lindrig misshandel är skolan eller skolgården den vanligaste brottsplatsen 2019. Detta gällde för drygt 47 procent av de utsatta tjejerna och drygt 65 procent av de utsatta killarna. Tydliga könsskillnader fanns även bland dem som utsatts för lindrig misshandel och uppgett att händelsen inträffat i det egna hemmet, vilket var fallet för nästan 26 procent av de utsatta tjejerna och drygt 6 procent av de utsatta killarna.

Sedan 2015 har andelen som utsatts för lindrig misshandel och uppgett att händelsen skett i skolmiljö ökat både bland tjejer (från nästan 38 procent 2015 till drygt 47 procent 2019) och bland killar (från drygt 58 procent till drygt 65 procent). Under samma period syns en minskning av andelen utsatta tjejer som uppgett att händelsen skedde i det egna hemmet (från nästan 34 till nästan 26 procent), och en minskning av andelen killar som uppgett att händelsen inträffade på en annan plats (från nästan 29 till drygt 17 procent
bland utsatta killar).

Skolan eller skolgården är också den vanligaste brottsplatsen bland de elever som uppger att de har utsatts för grövre misshandel (49 procent av de utsatta 2019). Eftersom det är få elever som utsatts för grövre misshandel är underlaget för litet för att redovisa dessa uppgifter uppdelat på kön.

 

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper