Nationella trygghets­undersökningen 2019. Teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska spekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2019.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Symbolen för Sveriges officiella statistik

Från och med 2019 ingår NTU i Sveriges officiella statistik. Resultaten från tidigare mättillfällen är dock producerade utifrån samma kvalitetskrav.

Brå genomför årligen Nationella trygghetsundersökningen (NTU) enligt instruktion från regeringen. Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar, och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att motverka de konsekvenser den medför, i form av brottsutsatta och otrygga personer. Behovet av faktabaserad information om brottslighet och otrygghet är stort, och i detta sammanhang är NTU en viktig faktakälla. Dess resultat kan dessutom fungera som underlag i rättsväsendets arbete för att minska brottsligheten.

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. Innehållet i undersökningen är omfattande, och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som otrygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

Målgrupp för denna tekniska rapport är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från själva undersökningen hänvisas till huvudrapporten för NTU 2019.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2019
Redaktör: Maria Molin & Sofie Lifvin

URN:NBN:SE:BRA-859

Kundkorg

Summa: