Nationella trygghetsundersökningen
2018 – Teknisk rapport

Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2018 (NTU)

Innehållet i NTU är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen såsom otrygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa felkällor. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från undersökningen hänvisas till huvudrapporten för NTU 2018.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-805
Rapport 2019:2

© Brottsförebyggande rådet 2019
Redaktör: Johanna Viberg

Kundkorg

Summa: