Utvärdering av Sexualbrottsgruppen, polisen Stockholm Nord

Sedan september 2019 bedriver polisen i Stockholm Nord ett utvecklingsprojekt som gäller hanteringen av sexualbrottsärenden, med ett särskilt fokus på våldtäkter.

Som ett led i arbetet har polisen i Stockholm Nord inrättat en särskild utredningsenhet, Sexualbrottsgruppen, som enbart arbetar med våldtäktsärenden (våldtäkt samt försök till våldtäkt). Brå ska genomföra en utvärdering av arbetet vid Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Målet med utvärderingen är att undersöka om det förändrade arbetssättet avseende våldtäktsärenden har lett till de uppställda målen om ökat andel ärenden som redovisas till åklagare, kortare handläggningstider samt ökad kvalitet genom hela ärendeprocessen. Utvärderingen ska genomföras med hjälp av bland annat verksamhetsstatistik, genomgång av förundersökningar, enkäter och intervjuer.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.
  • Startår: 2019
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.