Prognoser för verksamhetsvolymer

Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Under hösten 2019 fick de fyra sistnämnda myndigheterna ett förändrat uppdrag av regeringen att, med stöd av Brå, redovisa bedömningar av framtida verk- samhetsvolymer i rättskedjan. Brås roll är främst att stödja de fyra myndigheterna och bidra till att bedömningarna håller så hög kvalitet som möjligt. Uppdraget syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att myndigheterna samverkar kring hur respektive myndighets prioriteringar, produktivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina bedömningar senast den 1 mars varje år.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  • Redovisningsår: Löpande