Vuxenvandring

Utvärderingen har haft som syfte att undersöka orsakerna till vuxenvandringens tillblivelse, fånga hur och om insatsen genomförs som det är avsett och hur insatsen uppfattas av
ungdomar som målgrupp.

Utvärderingen bygger på en samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, hälsohögskolan Jönköping och Torsås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamns och Vimmerbys kommun.

Utvärderingen har byggt på en programteoretisk design där kommunal dokumentation och intervjuer med tjänstemän utgjort grund. Förenklat: varför vuxenvandring aktualiseras, hur den förväntas genomföras och vilka föreställningar som finns om vuxenvandringens nytta. Detta har sedan prövats med hjälp av intervjuer med utförare och en webbaserad ungdomsenkät. Sju kommuner har ingått i undersökningen varför det inte är en enskild insats som stått i fokus utan snarare fenomenet.

Det huvudsakliga resultatet av utvärderingen påvisar att det finns många förväntningar på vuxenvandringen som kan vara svåra att uppfylla. Ungdomarna är positiva till att vuxna vill väl, men de vill inte att vuxna gör intrång i deras sfär. Vuxenvandring tycks också fylla sin främsta funktion vid riskhelger. Annars är det vanligt att vandrarna möter få till inga ungdomar alls. Utvärderingen påvisar också svårigheten med att engagera vuxenvandrare och skapa en verksamhet som håller över tid. Så kallade IOP-avtal kan ses som en framgångsfaktor. Allmänt är det av vikt att fundera över insatsens egentliga nytta där utgångpunkt bör tas i en behovsanalys som ligger till grund för målformuleringar som i sin tur kan ge struktur och möjlighet till uppföljningar.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.