Motorburen ungdom i Karlskrona

Karlskrona kommun har beviljats ekonomiskt stöd av Brå för att följa upp sitt arbete med motorburen ungdom.


Utgångspunkten var att det under pandemin i allt högre utsträckning samlades stora grupper motorburna ungdomar på publika platser, bland annat handelsområden som Lyckeby och Vedeby. Det blev en relativt homogen, i rapporten beskrivet som kriminogen miljö, där brott och normöverskridande beteende utvecklades, i vissa fall uppmuntrades, och vuxennärvaron var låg.

Därav initierades ett antal åtgärder, på initiativ av lokala Brå i Karlskrona kommun, där en arbetsgrupp arbetat med att försöka förbättra situationen.

Kommunen ville få svar på flera frågor. Dels att utvärderingen skulle granska om de bakomliggande faktorer som ledde fram till arbetet, var korrekt analyserade. Dels om åtgärderna har genomförts på det sätt som var tänkt, hur de upplevts av olika målgrupper som varit del av eller berörda av problematiken, samt om åtgärderna påverkat de bakomliggande orsakerna till problembilden.

På uppdrag av lokala Brå i Karlskrona har företaget Splitvision Research genomfört utvärderingen under perioden mars – november år 2022.

Utvärderingen har genomförts med etnografisk metodik, fokus har varit att observera de miljöer där motorburna ungdomar rört sig i samt de områden där kommunens insatser riktats mot. Intervjuer, såväl kortare som semistrukturerade, har genomförts med barn, unga och unga vuxna samt med vårdnadshavare, tjänstepersoner, andra intressenter (exempelvis näringsidkare) och samverkanspartners.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.