Rån

Antalet anmälda rån har varierat något under de senaste åren. Under 2018 anmäldes 8 650 rån, varav de flesta var rån mot privatpersoner. Enligt Nationella trygghetsundersökningen har 1,3 procent blivit utsatta för personrån under 2017.

Andel som utsatts för personrån

Andelen utsatta personer i befolkningen (16–84 år) för personrån, år 2006–2017¹. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt svaren i reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 1,3 procent av befolkningen (16–84 år) att de utsattes för personrån eller försök till personrån under 2017, vilket motsvarar cirka 102 000 personer (skattat antal). Det är en något större andel än 2016, då andelen var 1,1 procent. Sett till utvecklingen över tid låg andelen utsatta för personrån på en relativt stabil nivå till och med 2015, men 2016 noterades en ökning och andelen låg 2017 kvar på den högre nivån.

Bland män i befolkningen (16–84 år) uppger 1,9 procent att de utsattes för personrån eller försök till personrån under 2017. Det är en liten ökning från 2016, då andelen var 1,7 procent. Andelen låg tidigare relativt stabilt men från och med 2014 har andelen ökat årligen.

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) är det 0,8 procent som uppger att de utsattes för personrån eller försök till personrån 2017, vilket är en något högre nivå än 2016 då andelen var 0,6 procent. Även bland kvinnor har andelen ökat under de senaste åren, efter att tidigare ha legat på en relativt stabil nivå.

Resultaten visar således att det i likhet med tidigare år var en större andel av männen än av kvinnorna som utsattes för personrån under 2017. Utvecklingen ser dock likartad ut bland män och kvinnor, med en ökad andel utsatta under de senaste åren, efter att den tidigare legat på relativt stabila nivåer.

  Utsatthet för personrån i olika åldersgrupper

Utsatthet för personrån är vanligast i den yngsta åldersgruppen (16–19 år), där 2,1 procent uppger att de utsattes under 2017. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) var det 0,4 procent som utsattes. Det är i stort sett samma åldersfördelning som 2016, bortsett från att det då var i den näst yngsta åldersgruppen (20–24 år) som utsattheten var störst. Generellt sett utsattes personer i åldrarna 16–44 år i större utsträckning än personer i åldrarna 45– 84 år.

Även bland män är andelen som uppger att de utsattes för personrån under 2017 störst i den yngsta åldersgruppen (16–19 år) där 3,7 procent utsattes. Andelen minskar sedan ju äldre åldersgrupp som studeras, och i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) är det 0,5 procent av männen som uppger att de utsattes (se figur 3.15).

När resultatet för kvinnor studeras separat framgår det att det är små skillnader mellan åldersgrupperna upp till 64 år (0,8–1,0 %). Störst är andelen bland kvinnor i åldern 45–54 år där 1,0 procent utsattes. I de äldre åldersgrupperna är andelen mindre, och minst är den i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,3 procent av kvinnorna utsattes.

Mönstret vad gäller utsatthet för personrån i olika åldersgrupper skiljer sig således mellan män och kvinnor. Bland män är det vanligast att utsättas i den yngsta åldersgruppen, och sedan blir det mindre vanligt ju äldre åldersgrupp som studeras. Bland kvinnor är utsattheten i stället i stort sett på samma nivå för alla åldersgrupper upp till 64 år.

  Utsatthet för personrån i olika grupper i befolkningen

Resultaten för utsatthet 2017 visar att svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda utsattes för personrån i högre grad (2,0 %) än svenskfödda med minst en svenskfödd förälder respektive utrikesfödda personer 2017 (1,2 respektive 1,5 %). Vidare var personer med som högst förgymnasial utbildning mer utsatta för personrån (1,6 %) än personer med som högst gymnasial respektive eftergymnasial utbildning (1,4 respektive 1,0 %). Utsatthet för personrån var också vanligare bland ensamstående, med eller utan barn (2,1 respektive 1,7 %), än bland sammanboende, med barn eller utan barn (1,0 respektive 0,9 %).

Utsattheten var större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,6 respektive 1,0 %). Andelen som uppger att de utsatts ökar med ortens storlek och är alltså minst bland boende i mindre städer eller på landsbygden (0,8 %) och störst bland boende i storstadsregioner (1,6 %). När utsatthet för personrån särredovisas för män och kvinnor visar resultatet att fördelningen inom olika grupper följer samma mönster. Dock är nivån i de flesta fall högre bland män.

Könsfördelning

Andel (%) utsatta för personrån av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år), år 2006–2017¹. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Ålder

Utsatta för personrån 2017. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Källa: NTU

Anmälda rån

Anmälda rån totalt (inkl. grovt rån), varav rån mot privatperson (inkl. funktionsnedsatt), och butiksrån 2009–2018. Källa: Anmälda brott

Under 2018 anmäldes 8 650 rån, vilket var oförändrat jämfört med 2017. Däremot ökade antalet rån mot privatpersoner (personrån), som är den vanligaste typen av rån, med 692 anmälda brott (+11 %) till 6 890 anmälda brott.

Andra typer av anmälda rån är betydligt färre till antalet, men ofta grövre, bland annat eftersom det relativt sett är vanligare att gärningspersonerna använder skjutvapen. Bland de andra typerna av rån återfinns bland annat butiksrån, med 515 anmälda brott, vilket är en minskning med 209 brott sedan 2017. Under 2018 anmäldes 11 bankrån, vilket är oförändrat jämfört med 2017. De anmälda bankrånen är en liten brottstyp som minskat i antal under den senaste tioårsperioden. Taxirånen var oförändrade, med 22 anmälda brott.

Uppklarade rån

Personuppklaringsprocenten² för rån totalt (inkl. grovt rån), samt rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt) och butiksrån, 2009–2018. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2018 handlades¹ 8 690 rån, vilket var en ökning med 169 brott (+2 %) jämfört med 2017. En utredning bedrevs för 83 procent (7 240 brott) av de handlagda brotten, medan 17 procent (1 450 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 hade andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat, med 2 procentenheter vardera. Gällande rån förundersökningsbegränsades 7 brott (mindre än 0,5 %). Nivån var densamma som 2017. Antalet brott som personuppklarades 2018 uppgick till 988 brott, vilket innebar en ökning med 129 brott (+15 %) jämfört med 2017.

Personuppklaringsprocenten, som anger de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda rån, uppgick till 11 procent 2018, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Jämfört med nivån 2009 hade personuppklaringsprocenten för rån minskat med 4 procentenheter. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagföringsprocent på 14 procent. Lagföringsprocenten hade ökat med 1 procentenhet jämfört med 2017 och minskat 1 procentenhet jämfört med 2014. 

För 26 procent (2 260) av de handlagda rånen fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad på brottet, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2017. Andelen personuppklarade rån av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 44 procent, vilket är samma nivå som 2017. Av de handlagda brotten 2018 hade 82 procent anmälts under samma år, resterande brott hade anmälts tidigare år. Av de personuppklarade brotten hade 67 procent anmälts under samma år som de klarades upp.

Misstänkta för rån

Antal personer misstänkta för rån totalt (inkl. grovt rån), samt rån mot privatperson (inkl. funktionsnedsatt) och butiksrån, 2009–2018. Källa: Misstänkta personer

År 2018 misstänktes 33 personer per 100 000 invånare för rån, inklusive grovt rån, vilket var en ökning med 13 procent sedan året dessförinnan. Under den senaste tioårsperioden hade det minskat fram till 2013, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå. Antalet per 100 000 invånare 2018 var 15 procent lägre än 2009. Minskningen sedan 2009 kan ses för framför allt män (−16 %). Antalet kvinnor som misstänkts för den här brottstypen är så pass litet och varierande att det är svårt att utskilja en tydlig trend (4 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare 2018). 

Misstänkta för rån – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rån totalt (inkl. grovt), varav kvinnor och män, 2009–2018. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för rån

Antal lagföringsbeslut³ med rån (inkl. grovt) som huvudbrott, år 2009 – 2018. Källa: Personer lagförda för brott

År 2018 fattades 685 lagföringsbeslut³ gällande rån som huvudbrott, vilket var en ökning med 123 beslut, eller 22 procent, jämfört med 2017. Därtill fattades 44 lagföringsbeslut med grovt rån som huvudbrott, även det en ökning med 10 beslut (29 %) jämfört med året innan. Merparten av ökningen för lagföringsbeslut med rån som huvudbrott avsåg män.

Jämfört med 2009 har antalet lagföringsbeslut för rån minskat med 319 beslut, eller 32 procent, medan antalet beslut för grovt rån i princip är oförändrat. För beslut mot kvinnor och män var minskningen gällande rån 35 respektive 284 beslut jämfört med 2009. Lagföringsbeslut mot kvinnor med huvudbrottet grovt rån har varierat mellan 0 och 3 beslut under den senaste tioårsperioden.

Om ett rån rubriceras som grovt döms nästan alltid gärningspersonerna till fängelse, unga döms till sluten ungdomsvård.

Rån bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 visar att en liten andel av eleverna i nionde klass utsatts för rån; totalt 2,5 procent av eleverna uppger detta 2017, vilket är på samma nivå som 2015. Även om rån alltså verkar vara en ovanlig typ av brott att utsättas för, är det stora skillnader mellan könen. Andelen killar som uppger att de utsatts för rån under de senaste tolv månaderna är nästan tre gånger så stor (3,1 procent) som motsvarande andel av tjejerna (1,1 procent). De flesta eleverna uppger att de utsatts för rån en gång, och jämfört med 2015 har andelen som uppger att de utsatts två gånger eller fler minskat något bland både tjejer (från 0,5 till 0,1 procent) och killar (från 1,0 till 0,6 procent). Här ska dock resultaten tolkas med försiktighet, eftersom det är relativt få elever som uppger att de blivit utsatta, och analysen bygger därför på ett litet underlag. Det kan också nämnas att andelen som uppgett utsatthet för rån bland personer med annan könstillhörighet är högre 2017 än 2015, vilket förklarar att den totala andelen utsatta är på ungefär samma nivå båda åren, trots att det skett en liten minskning av utsatta tjejer och killar. Kategorin annan könstillhörighet går inte att särredovisa på grund av att antalet personer är för litet, men ingår i totalen.

Bland de elever som uppgett att de utsatts för rån, i de bägge undersökningarna från 2015 och 2017, är det vanligast att händelsen skett på någon annan plats än de som finns specificerade i frågeformuläret (57 procent). Näst vanligaste brottsplats är i skolan eller på skolgården (16 procent).

Fakta

  • 8 650 rån polisanmäldes (2018)
  • 11 bankrån anmäldes (2018)
  • 93 procent av de som misstänks för rån är män (2018)
  • 80 procent av alla anmälda rån är personrån (2018)
  • 11 procent av rånen personuppklarades (2018)
  • Mindre än en procent av alla anmälda rån avser bank eller värdetransport (2016)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09

Statistik om brottstyper