Cykelstöld

10,3 procent av hushållen uppger att de utsatts för cykelstöld år 2017. År 2017 anmäldes omkring 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Andelen hushåll utsatta för cykelstöld år 2006–2017¹. Källa: NTU

¹.) Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

  Utsatthet för cykelstöld

Resultatet från NTU visar att 10,3 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året utsattes för cykelstöld, vilket motsvarar cirka 412 000 hushåll (skattat antal). Det är en minskning från 2016 då andelen var 10,7 procent. Andelen har legat på en relativt stabil nivå under hela mätperioden

  Olika gruppers utsatthet för cykelstöld

Hushåll med barn utsattes under 2017 för cykelstöld i störst utsträckning. Det gäller framför allt hushåll som består av ensamstående med barn (19,6 %) men även hushåll som består av sammanboende med barn (12,5 %). Det kan jämföras med grupperna ensamstående och sammanboende utan barn, där andelen var 10,7 respektive 7,4 procent. Resultatet kan sannolikt till viss del förklaras av att hushåll med barn generellt äger fler cyklar per hushåll, vilket torde öka risken för cykelstöld.

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (13,4 respektive 7,2 %).

Utsatthet för cykelstöld var vanligare bland hushåll i storstadsregioner och i andra större städer (11,5 respektive 11,3 %) än i mindre städer eller på landsbygden (7,3 %).

Anmälda cykelstölder

Antal anmälda cykelstölder 2008–2017. Källa: Anmälda brott

År 2017 anmäldes 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda brott varierat; jämfört med 2008 har antalet anmälda brott dock minskat med 2 procent.

Uppklarade cykelstölder

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld, 2008–2017. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2017 handlades¹ 65 300 cykelstölder. En utredning inleddes i  3 600 av de handlagda brotten, medan merparten direktavskrevs.

Omkring 200 cykelstölder personuppklarades, vilket ger en personuppklaringsprocent² på strax över 0 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Antal personer misstänkta för cykelstöld, 2007-2016. Källa: Misstänkta personer

År 2016 var 950 personer misstänkta för cykelstöld, en minskning med närmare 17 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har minskat mer än en tiondel sedan 2007.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga personer

Enligt Skolundersökningen om brott 2015 uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel minst en gång under de senaste tolv månaderna; drygt 16 procent av killarna och nästan 14 procent av tjejerna uppger detta. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 65 200 cykelstölder polisanmäldes (2017)
  • 932 misstänkta (2017)
  • 10,3 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2017 (NTU 2018)
  • 0 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-25