Cykelstöld

Det är 10,5 procent av hushållen som uppger att de utsatts för cykelstöld under 2020. År 2021 anmäldes omkring 65 000 cykelstölder, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendoms­brotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Cykelstöld","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["10.7","11.1","10.8","10.7","10.0","10.3","9.2","9.6","9.5","9.9","10.7","10.3","11.1","11.4","10.5"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"}]}

Självrapporterad utsatthet för cykelstöld 2006–2020¹. Andel utsatta hushåll i riket. Källa: NTU

¹) Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen visar att 10,5 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året rapporterar att de utsattes för cykelstöld, vilket skulle motsvara cirka 436 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det innebär en minskning från 2019, då andelen var 11,4 procent. Andelen utsatta för cykelstöld minskade från och med 2008 till och med 2012. Därefter skedde en svag ökning fram till 2019, som avtog i och med minskningen i den här senaste mätningen.

Ensamstående personer med barn utsattes under 2020 för cykelstöld i störst
utsträckning (17,2 %) följt av hushåll som består av sammanboende med
barn (12,3 %). Vidare utsattes 10,5 procent bland ensamstående utan barn,
medan minst andel utsatta återfinns bland sammanboende utan barn (8,7 %).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus
(13,9 respektive 7,2 %).

Utsatthet för cykelstöld var vanligare bland hushåll i storstäder/storstadsnära kommuner och i större städer/kommuner nära större stad (12,7 respektive 10,7 %) än i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner (7,4 %).

Anmälda cykelstölder

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Cykelstöld","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["60451","66089","70912","66304","65255","65189","65706","69931","77207","64974"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Elcykel (fr.o.m. 2020)","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","9600","12380"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Annan cykel än elcykel (fr.o.m. 2020)","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["null","null","null","null","null","null","null","null","67324","52594"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal anmälda cykelstölder. Från och med år 2020 har brottstypen cykelstöld delats upp på annan cykel än elcykel och elcykel Källa: Anmälda brott

Brottstypen cykelstöld delades år 2020 upp på annan cykel än elcykel och elcykel. Totalt har 65 000 cykelstölder anmälts under 2021 varav 12 400 var elcykelstölder. Cykelstölderna minskade totalt med 16 procent jämfört med 2021. "Vanliga" cyklar stod för den stora minskningen, medan elcykelstölderna ökade med 30 procent.

Uppklarade cykelstölder

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2021"],datasets : [{"label": "Annan cykel än elcykel ","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Elcykel","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["0"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2020 handlades¹ 77 300 cykelstölder, varav 9 400 avsåg elcyklar. En utredning inleddes i  5 000 av de handlagda brotten, medan merparten direktavskrevs.

Under året personuppklarades 308 cykelstölder, vilket ger en personuppklaringsprocent² på strax över 0 procent. När det gäller elcyklar var andelen brott som personuppklarades högre: 48 av de personuppklarade stölderna gällde elcyklar, vilket ger en personuppklaringsprocent på 1 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["1000","1001","1157","1139","955","932","1022","1022","1188","1032"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["909","912","1028","1025","856","841","898","914","1045","872"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["91","88","129","114","98","91","124","108","143","160"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"}]}

Antal personer misstänkta för cykelstöld, samtliga och efter kön. Källa: Misstänkta personer

År 2021 var cirka 1 032 personer misstänkta för cykelstöld, en minskning med 13 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har ökat med 3 procent sedan 2012.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga

Skolundersökningen om brott 2019 beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. I undersökningen uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel minst en gång under de senaste tolv månaderna; nästan 17 procent av killarna och nära 14 procent av tjejerna uppger detta. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

Av de tillfrågade i undersökningen från 2019 uppger 10,1 procent av killarna och 3,4 procent av tjejerna i årskurs nio att de stulit en cykel vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper