Handlagda brottsmisstankar 2019

Slutlig statistik

Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistikens syfte är att redovisa nivå och struktur för handlagda brottsmisstankar över tid, liksom mått på de handlagda brottsmisstankar som leder till lagföring. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensperioden. Det primära ändamålet med statistiken är att ge en övergripande bild av handläggningen av brottsmisstankarna inom rättsväsendet, som kan användas för insyn i, granskning av och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter, samt som underlag för utredningsverksamhet och forskning.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-876
© Brottsförebyggande rådet 2020

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: