Årsredovisning 2019

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet har en viktig roll som kunskapscentrum genom att leverera bland annat statistik och forskningsstudier, som underlag för lagstiftning och till nytta för verksamheten hos rättsväsendets myndigheter. I årsredovisningen kan du ta del av Brås verksamhet under 2019.

Kristina Svartz, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Kristina Svartz, generaldirektör Brå

Frågorna på vårt område är ständigt i fokus och Brå har en viktig roll. Det gäller alla våra delar av verksamheten – forskning och statistik, utvärderingar, kartläggningar och analyser, metodstöd, förebyggande arbete och stöd till brottsförebyggande arbete och alla de funktioner som ger stöd och möjliggör arbetet

  • Brå arbetar med att utveckla statistikverksamheten så att den bättre kan möta användarnas behov. Under året publicerades stora mängder statistik, om exempelvis utsatthet för brott, misstänkta personer, kriminalvård och återfall i brott. Från och med 2019 ingår nu också de omfattande brottsoffer- och självdeklarationsstudier som Brå genomför – Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU) – i Sveriges officiella statistik.
  • Forskningsverksamheten redovisade under året, på regeringens uppdrag, bland annat kunskap om antisemitiska hatbrott, tystnadskulturer, grov kvinnofridskränkning och rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott. Därtill publicerade Brå egeninitierade forskningsrapporter om bland annat skjutningar i kriminella miljöer och det dödliga våldets utveckling.
  • I Brås uppdrag ingår att ge stöd till brottsförebyggande arbete och att utveckla samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer. Arbetet under året inkluderade utveckling och spridning av god praktik till lokala och regionala målgrupper, fördelning av ekonomiskt stöd samt metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor.
  • Center mot våldsbejakande extremism, CVE, arbetar med att utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism på såväl nationell, som på regional och lokal nivå. Centrets medarbetare har under året besökt ett stort antal kommuner för att ge stöd i arbetet med exempelvis återvändare.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2020

ISBN: 978-91-88599-25-4
urn:nbn:se:bra-881

Kundkorg

Summa: