Hot och kränkningar på internet

En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder

Denna kortanalys redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I den här kortanalysen har utsattheten för, samt polisanmälningar gällande, hot och kränkningar på internet satts i relation till hur internet används och vilka skillnader som finns kopplat till kön och ålder. Sammanfattningsvis syns inga markanta könsskillnader i utsatthet för kränkningar och hot på internet enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Bland anmälda brott märks dock en viss skillnad mellan könen, där brott mot kvinnor anmäls i aningen större utsträckning.

Även om det inte framgår några könsskillnader totalt sett finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män beträffande deras ålder. Det är en större andel unga kvinnor, i åldern 16–25 år, som uppger att de varit utsatta för nätkränkning (5,2 %), medan motsvarande andel bland unga män är 3,8 %. Enligt Skolundersökningen om brott (SUB), som undersöker utsattheten hos niondeklassare, uppger nästan en av fyra elever att de blivit utsatta för att någon har skrivit kränkande saker om dem på internet. Drygt en av fem elever uppger också att de blivit utsatta för att någon har lagt upp bilder eller filmklipp på dem som de inte vill ska spridas på internet.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-853

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Sofia Axell

Kundkorg

Summa: