Polisforskning i Sverige

En sammanställning över publicerad polisforskning i Sverige 2010–2017 (PM)

Denna sammanställning är ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet. 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå har haft i uppdrag att genomföra en sammanställning över polisforskningen i Sverige under perioden 2010–2017. Denna promemoria redogör för uppdragets genomförande och resultat samt innehåller förslag på hur sammanställningen kan tillgängliggöras, uppdateras och utvecklas framöver. Sammanställningen är ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet.

De urvalskriterier som ligger till grund för arbetet med sammanställningen, såsom definition av polisforskning samt olika avgränsningar som vetenskaplig kvalitet och val av källor och sökord, är avgörande för den forskning som inkluderats och presenteras i promemorian. För att säkerställa att relevant polisforskning fångats in har kvalitetssäkringar genomförts. Sammantaget bedömer Brå att de urvalskriterier som använts fångar in relevant forskning.

Sammanställningens främsta målgrupp, utöver regeringen, är Polismyndigheten och polisutbildningarna. Den kan även vara av intresse för andra aktörer med intresse för polisens arbete, såsom övriga delar av rättsväsendet och forskare.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-790

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Nadja Bogestam och Petra Bergnor


Kundkorg

Summa: