Årsredovisning 2017

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2017 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Erik Wennerström. Foto: David Lagerlöf

Brottsligheten är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Därför är det av största vikt att kunskapen om den bygger på fakta och analyser av hög kvalitet.

- Erik Wennerström, generaldirektör

Foto: David Lagerlöf

Ur generaldirektörens förord

Brottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området och att främja brottsförebyggande arbete. Brå har därför en central roll som kunskapscentrum, genom att ta fram och tillhandahålla beslutsunderlag till nytta för regeringen och rättsväsendets myndigheter. Under året har Brå också fortsatt arbetet med att identifiera angelägna utvecklingsområden och att föra ut resultaten så att de kommer till nytta för rättsväsendets verksamheter.

Statistikverksamheten är Brås mest resursintensiva verksamhet, och under året publicerades stora mängder löpande statistik, om exempelvis utsatthet för brott, otrygghet, polisanmälda respektive personuppklarade brott, domslut, kriminalvård och återfall i brott. En nyhet under året var den reviderade statistiken över misstänkta personer. I princip hela statistikverksamheten, och utvecklingen av den, drivs på beställning av regeringen.

I enlighet med regeringens instruktion för Brå är en betydande del av myndighetens samlade verksamhet koncentrerad till forskning och utveckling. På regeringens uppdrag levererades under året bland annat kunskap om stora förundersökningar och brottmål, indikatorer över organiserad brottslighet och föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott. Brå presenterade också egeninitierade forskningsprodukter, där den mest utmärkande var den omfattande rapporten Brottsutveckligen i Sverige fram till år 2015. Rapporten behandlade utvecklingen under 2000-talet med fokus på ett antal centrala brottstyper.

Under 2017 fick Brå i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbetet i landet. Dessa insatser utgör en förstärkning av myndighetens redan pågående arbete inom detta sitt tredje verksamhetsområde, det vill säga att främja det brottsförebyggande arbetet framförallt på lokal nivå genom att utveckla och sprida kunskap, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor. Under året har arbetet med att utforma och genomföra det förnyade uppdraget pågått parallellt med det befintliga arbetet inom området.

Brå fick under det gångna året i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid myndigheten. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att förbereda och inhämta kunskap från relevanta aktörer. Från och med den 1 januari 2018 startar den nya verksamheten vid Brå.

Myndighetens verksamhet kräver särskilda kompetenser och skulle inte vara möjlig utan insatser från högt kvalificerade medarbetare. För att i ännu större utsträckning attrahera och behålla högpresterande personer fortsatte satsningarna på bland annat hälsa och specialanpassad kompetensutveckling.

Jag har hittills haft förmånen att leda myndigheten under sex engagerande och händelserika år, och jag kan med tillfredställelse konstatera att regeringen efterfrågar den kunskap som Brå kan tillföra. Jag är stolt över att Brå har kunnat leva upp till högt ställda förväntningar. Vår produktion är stor och kvaliteten hög. Jag är övertygad om att det ger rättsväsendets myndigheter en god kunskapsgrund för olika åtgärder. Nu ser vi fram emot ännu ett händelserikt år.

Stockholm i februari 2018
Erik Wennerström

Årsredovisningens upplägg

Årsredovisningen består av två delar: en resultatredovisning och en finansiell redovisning. Resultatredovisningen beskriver i första hand den nya kunskap som Brå offentliggjort under 2017. Resultaten från enskilda regeringsuppdrag och andra projekt som avslutats under året redovisas däremot inte här, utan presenteras i fristående rapporter och andra redovisningar.

Resultatredovisningens kapitel inleds med tre avsnitt som handlar om angelägna utvecklingsområden, om analyser respektive om stöd till rättsväsendet. Sedan följer redovisningen av statistikverksamheten, med betoning på utvecklingsinsatser, och forsknings- och utvecklingsverksamheten, uppdelad i studier om brottsligheten respektive studier om olika delar av rättsväsendet. Därefter redovisas verksamheten för utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Detta följs av ett kapitel om den internationella verksamheten och om stödverksamheterna, följt av en beskrivning av personal- och kompetenssituationen vid myndigheten.

I den finansiella redovisningen finns en sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning och balansräkning.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2018

ISBN: 978-91-87335-95-2
URN: NBN: SE: BRA-750

Kundkorg

Summa: