Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Brå har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kort om rapporten

Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholms innerstad är platser där det sedan länge begås många personbrott t ex  misshandel, våld eller hot mot tjänsteman, olaga hot, personrån, sexualbrott och grövre våld. Brottsligheten är till stor del koncentrerad till helgnätter. I juli 2012 fick polisen ett treårigt tillstånd från länsstyrelsen att bedriva kameraövervakning på dessa platser nattetid. Målet med kameraövervakningen är att minska antalet personbrott. Det är tänkt att ske dels genom att en medvetenhet om att det finns kameror kan avhålla personer från att begå brott, dels genom att polisen snabbare kan upptäcka begynnande våldssituationer och avstyra dem. Tanken är också att kamerorna ska bidra till att fler brott klaras upp eftersom kamerabilderna kan användas som bevis och bidra till ökad trygghet.

Brå utvärderar projektet och kommer att presentera tre rapporter, en efter vardera år som kamerorna varit i bruk. Detta är den första rapporten och i den beskrivs utgångsläget på platserna, hur man arbetat med kamerorna från polisens sida under året samt om man kan säga något om kamerornas effekt på brottsligheten så här långt.

Några resultat från undersökningen

  • Polisen uppfattar att kamerorna är ett användbart verktyg trots en del tekniska problemen.
  • Vid de flesta bevakade helger har kameraoperatören kunnat upptäcka begynnande bråk och sett till att det kommit en patrull till platsen.
  • Personer som vistas på Stureplan och Medborgarplatsen är överlag positivt inställda till kamerorna.
  • Personbrotten har minskat på Medborgarplatsen men inte på Stureplan. Det är dock för tidigt att dra några defintiva slutsatser av minskningen på Medborgar- platsen. Vissa faktorer talar för att den kan ha med kameraövervakningen att göra, andra faktorer talar emot det.
  • Det behövs mer information till poliser i yttre tjänst om kameraövervakningen för att de fullt ska förstå vilken nytta de kan ha av kamerorna.
  • Kameraoperatörens roll är central och kräver kunskap och erfarenhet. Det kan därför diskuteras om den nuvarande rotationen av personal för uppgiften är optimal.

Fakta om publikationen

Författare: Hanna Sofia Johansson, Johanna Kindgren, Fredrik Marklund
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 58

Rapport: 2013:13
Publikationsnummer: ISSN 1100-6676


URN:NBN: urn:nbn:se:bra-512

Kundkorg

Summa: