Rapportomslag Brott bland ungdomar i årskurs nio

Brott bland ungdomar i årskurs nio (1995-2008)

Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks, anmäls och registreras i kriminalstatistiken. Självdeklarationsundersökningar är därför en viktig kompletterande källa till kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En bild av ungdomsbrottsligheten över tid

Sedan år 1995 har det i Sverige genomförts återkommande riksrepresentativa skolundersökningar där elever i årskurs nio anonymt får besvara frågor relaterade till erfarenheter inom en rad olika områden, bland annat egen brottsaktivitet, andra problembeteenden (till exempel skolk, berusningsdrickande) och utsatthet för brott. Brå:s nationella skolundersökning om brott (SUB) ger ett värdefullt underlag till att studera samband mellan brott och olika riskfaktorer samt trender över tid i brottsligheten.

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva utvecklingen av andelen unga som själva deltagit i brott eller andra problembeteenden samt av andelen unga som utsatts för brott åren 1995—2008. I ett avsnitt belyses även samband mellan brottsbelastning och ett antal faktorer rörande ungdomarnas sociala relationer och attityder till brott. En annan fråga som berörs är hur vanligt det är att ungdomarna känner oro för brott och på vilka sätt de anpassat sitt beteende på grund av oron.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-52-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-397

Kundkorg

Summa: