Misshandel mellan obekanta

Brottsoffrens syn på polisens arbete

Brottsförebyggande rådet har tidigare, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, genomfört två studier med fokus på polisens utredningsarbete i fall av misshandel mellan obekanta. Båda studierna visade att många anmälningar inte utreds trots att förutsättningarna finns. Den andra studien, publicerad i januari 2009, studerade även polisens arbetssätt och lyfte fram förslag på förbättringar. I denna rapport redovisas resultaten från en enkätstudie av polisens arbete och bemötande i fall av misshandel mellan obekanta.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utgångspunkt för vidare studier

Den aktuella enkäten skickades ut till de brottsoffer som ingick i Brås andra delstudie om misshandel mellan obekanta. Resultaten från studien bör tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen är låg, och resultaten därför inte kan anses vara representativa för hela gruppen. Undersökningen kan trots detta vara värdefull för polisen och andra som arbetar med brottsofferfrågor, genom att belysa områden som är viktiga för brottsoffer och vara en utgångspunkt för fortsatta studier inom området.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Ekström
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:16
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-338

Kundkorg

Summa: