Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2007

Nationella trygghetsundersökningen 2007

Brottslighet och otrygghet är samhällsproblem som uppmärksammas allt mer och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att motverka dessa problem. Därmed ökar behoven av att kunna följa och analysera fenomenen. Brå fick år 2005 i uppdrag av regeringen att genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning i Sverige, som kommit att kallas Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den andra av två huvudrapporter

Den första datainsamlingen genomfördes år 2006 och resultaten publicerades i den första huvudrapporten år 2007. Den här rapporten är den andra huvudrapporten, med resultaten från 2007 års undersökning.

Innehållet i NTU är omfattande och i denna rapport presenteras de övergripande resultaten om allmänhetens utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och om brottsoffer kontakter med rättsväsendet. Jämfört med 2007 kan fler resultat presenteras i denna rapport. Nytt är redovisningar om brottsoffers kontakter med rättsväsendet, förtroende för rättsväsendet bland personer som utsatts för olika typer av brott samt regionala redovisningar av undersökningens huvudresultat.

Kunskap om allmänhetens erfarenheter av brott, otrygghet och myndighetskontakter är ett viktigt underlag för att utveckla rättsväsendets och andra instansers verksamheter, vilket i förlängningen kan bidra till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar.

Fakta om publikationen

Författare: Annika Töyrä, Jennie Wigerholt, Katarina Eriksson
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:3
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-87-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-305

Kundkorg

Summa: