Publikationer

  1. Nationella trygghetsundersökningen 2021 | 2021:11 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

  2. This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) 2021. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of inquiry: victimisation, fear of crime, confidence in the criminal justice system, and crime victims' contact with the criminal justice system.

  3. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  4. Handlagda brott första halvåret 2021 | 2021 | Preliminär statistik för första halvåret 2021

   Här presenteras huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2021. Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

  5. Narkotikamarknader | 2021:10 | En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

   I denna rapport redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader.

  6. I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.

  7. Brå has studied how those registered as suspected offenders are distributed across different groups based on native and non-native background.

  8. I den här kortanalysen studeras kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet kvällstid. Vidare undersöks i vilken mån individsammansättningen kan bidra till att förklara variationen i otrygghet på kommunnivå. Kortanalysen bygger på data från den Nationella trygghetsundersökningen för åren 2017-2020.

  9. Anmälda brott första halvåret 2021 | 2021 | Preliminär statistik för första halvåret 2021

   Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2021. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

  10. Klassificering av brott | 2021 | Anvisningar och regler. Version 9.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.