Publikationer

  1. Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021 | 2022 | En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

   Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

  2. Bifallna åtal | 4/2022 | Utveckling 2015–2020

   I den här publikationen analyseras om antalet bifallna åtal förändrats i relation till antalet väckta åtal. Dessutom undersöks om det skiljer sig åt beroende på vilken typ av brottslighet det handlar om, dels på kategorinivå, dels för vissa brottstyper.

  3. Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.

  4. Illegal drug markets in Sweden | 2021 | English summary of report 2021:10

   A study of smuggling, street dealing, internet sales and buyers.

  5. Anmälda brott första halvåret 2022 | 2022 | Preliminär statistik för första halvåret 2022

   Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2022. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

  6. Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020 | 2/2022 | Resultat från NTU 2021 tilläggsmodul

   Kortanalys av utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020.

  7. To better describe crime prevention work in Sweden, the report is divided into five chapters: • Crime prevention work – National initiatives. • Brå’s development work in 2021. • Regional crime prevention work. • Local crime prevention work. • Final conclusions and discussion.

  8. Kriminalvård 2021 – Frivård | 2022 | Slutlig statistik

   Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

  9. Det här är ett stödmaterial för dig som lokal aktör om hur du kan identifiera och arbeta mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer.

  10. Bakgrundsinformationen i NTU (PM) | 2022 | Analys av möjligheterna att i NTU inkludera bakgrundsinformation om hbtqi-identitet och andra diskrimineringsgrunder

   Brå har haft ett regeringsuppdrag som innebar att analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. I uppdraget ingick även att analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.