Publikationer

  1. In the Politician’s Safety Survey, elected representatives in Sweden are asked to respond to questions concerning self-reported victimisation. This statistical report presents the overall results of the Politician’s Safety Survey (PTU) for the period 2012–2022.

  2. Politikernas trygghetsundersökning 2023 | 2023:14 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2022

   Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2022. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  3. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  4. Barn och unga i kriminella nätverk | 2023:13 | En studie av inträde, brott, villkor och utträde

   Denna studie av barn och unga i kriminella nätverk belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

  5. Polisens arbete med profilering och likabehandling | 2023:12 | Med fokus på diskriminerande etnisk profilering

   Brå har studerat polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Rapporten har tagits fram efter önskemål från Polismyndigheten om att en oberoende part belyser frågan med syftet att den ska bidra till myndighetens utvecklingsarbete.

  6. Nationella trygghetsundersökningen 2023 | 2023:9 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget består av ungefär 64 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

  7. This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) 2023. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of inquiry: exposure to crime, fear of crime, confidence in the criminal justice system, and crime victims' contact with the criminal justice system.

  8. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  9. This report focuses on how circumstances and situations that make fraud possible are targeted by fraud prevention measures. The report also includes recommendations for different crime prevention actors.

  10. Bedrägerier mot privatpersoner | 2023:11 | De förebyggande åtgärdernas träffsäkerhet

   Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Brotten medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. I denna rapport har Brå undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder som görs för att förebygga bedrägerier.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.