Publikationer

  1. Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021 | 2023 | En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

   Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

  2. Handlagda brott 2022 | 2023 | Slutlig statistik

   Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

  3. Anmälda brott 2022 | 2023 | Slutlig statistik

   Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

  4. Konstaterade fall av dödligt våld | 2023 | En granskning av anmält dödligt våld 2022

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  5. Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2022 | 1/2023 | En redovisning av omständigheter kring rapporterade brottshändelser

   Den här kortanalysen omfattar ett urval av resultat från uppföljnings­intervjuerna till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022. Intervjuerna gjordes med ett urval av personer i åldrarna 16–84 år som hade uppgivit att de hade utsatts för brott under 2021. Syftet med intervjuerna var att få fördjupad kunskap om omständigheter kring utsattheten för olika typer av brott. 

  6. Misstankar mot tidigare misstänkta personer | 2/2023 | En statistisk analys av utvecklingen 2001–2021

   Den här kortanalysen studerar hur vanligt det är att misstankar riktas mot tidigare misstänkta personer och hur detta har utvecklats över de senaste två decennierna.

  7. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige | 2023 | Nuläge och utvecklingsbehov 2023

   All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket brottsförebyggande arbete bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver?

  8. I denna studie föreslås ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid.

  9. Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2022 | 2023 | Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brott och brottsmisstankar

   Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

  10. Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar. De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras: registrering av brottsmisstanke förundersökning inledd förundersökning nedlagd slutredovisning beslut i åtalsfrågan.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.