Publikationer

  1. With the exception of hate crimes based on general xenophobic and racist motives, Afrophobia is the most common motive found among reported hate crimes in Sweden. Nevertheless, there is a lack of more detailed knowledge on Afrophobic hate crime. This report has been written at the instruction of the Swedish government, to develop the knowledge base on Afrophobic hate crime in order to improve the opportunities to prevent these offences.

  2. Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld.

  3. En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter | 2022:11 | Del 2: Fokus på indikatorer

   Brå har på uppdrag av regeringen vidareutvecklat den modell för uppföljning av rättsväsendets myndigheter som Brå tidigare arbetat fram och som presenterades 2018. Fokus i denna rapport har varit att arbeta vidare med de förslag på resultatindikatorer som då lämnades. Det har skett antingen genom att ta fram och testa indikatorerna, eller genom att i större detalj än sist förklara hur de skulle kunna tas fram när arbetet med rättsväsendets digitalisering kommit så långt att det då har blivit möjligt.

  4. Polisanmälda dataintrång | 2022:8 | Karaktär, utmaningar, utvecklingsområden

   I den här rapporten presenterar Brå en samlad överblick över karaktären på de dataintrång som anmäls till polisen och en beskrivning av de utmaningar som rättsväsendets aktörer står inför i sitt arbete med att utreda och lagföra brotten. Brå beskriver även utvecklingsområden för polisens arbete mot dataintrång. Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.

  5. Skolundersökningen om brott 2021 | 2022:5 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  6. The overall purpose of this survey is to describe trends over time in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9. Year 9 is the final year of compulsory education in Sweden, with students aged 15–16. The report is descriptive in nature and therefore does not provide answers as to underlying factors behind being a victim of crime or committing crime. More detailed analyses and explanations of the results may instead be presented in other more in-depth studies.

  7. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  8. NTU-resultat för områden med socioekonomiska utmaningar och områden som klassas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv | 2022 | Här publiceras statistiken samt en metodbeskrivning över hur resultaten tas fram samt hur de kan tolkas och användas.

   Brå har i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i områden som betraktas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv samt i områden med socioekonomiska utmaningar, enligt den rikstäckande indelningen av olika områdens socioekonomiska status.

  9. Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper | 2022 | – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

   Det här stödet handlar om samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och det våldsförebyggande arbete samt om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

  10. Citizens’ victimisation, fear of crime, confidence in the criminal justice system and crime victims’ contact with the criminal justice system have long been a focus of Swedish crime policy. Therefore, detailed knowledge of which groups are victims more than others, which groups are adversely affected by fear of crime, and public confidence in the criminal justice system are of value to crime policy makers. The Swedish Crime Survey is an important source of information for this purpose.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.