Publikationer

  1. Klassificering av brott | 2024 | Anvisningar och regler. Version 12.1

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  2. Den här kortanalysen beskriver misshandel bland ungdomar genom att undersöka utvecklingen mellan 2000 och 2023, vad som kännetecknar dessa brott samt vilka ungdomar som begår misshandel, respektive vilka ungdomar som utsätts för det.

  3. Brås statistiska undersökningar om brott | 2024 | Ett metodstöd för tolkning av resultat

   Det här metodstödet ger en fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott.

  4. Redovisning av uppdraget om stöd till kommuner med utsatta områden | 2024 | Slutrapportering av regeringsuppdraget Ju2022/01000

   Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett praktiknära stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. Stödet har utgått från varje kommuns behov och lokala problembild.

  5. This report provides an overall description of the way in which crime prevention proceeds and develops on the local, regional and national levels.

  6. Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan veckodag för frigivning från anstalt och återfall i brott.

  7. Målsägare vid brottsanmälan 2023 | 2024 | Övergripande statistik för utvalda brottstyper riktade mot person

   I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2023, för några utvalda brottstyper mot person.

  8. Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2023 | 2024 | Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brott och brottsmisstankar

   Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

  9. Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar. De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras: registrering av brottsmisstanke förundersökning inledd förundersökning nedlagd slutredovisning beslut i åtalsfrågan.

  10. Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.