Förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

Brå ska på uppdrag av regeringen stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

Uppdragets fokus är på dialog och trygg­hets­skapande åtgärder. I upp­draget ingår att utveckla sam­ord­ningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån. I uppdraget ingår också att stärka och utveckla myndig­heternas dialog med tros­sam­funden och andra aktörer i det civila sam­hället. Upp­draget ska genom­föras inom ramen för verk­sam­heten vid Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå.

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departementet) senast den 29 augusti 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Samarbetspartners: Uppdraget ska genomföras i sam­verkan med Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap, Myndig­heten för stöd till tros­samfund, Myndig­heten för psyko­logiskt försvar, Myndig­heten för ungdoms- och civil­samhälles­frågor, Polis­myndig­heten, Social­styrelsen och Säker­hets­polisen. Dialog ska föras med tros­samfund och andra relevanta aktörer, t.ex. med föreningar och organisa­tioner i det civila sam­hället och med Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024