Internationell verksamhet inom forskning

Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

Brå ingår i ett forskningsnätverk om organiserad brottslighet tillsammans med Bundeskriminalamt (BKA) i Tyskland, Wetenschappelijk Ondezoek- en Documentatiecentrum (WODC) i Nederländerna, Home Office i Storbritannien och Europol. Nätverket utbyter årligen erfarenheter och arrangerar en internationell konferens om organiserad brottslighet. Konferensen för 2021 blev uppskjuten på grund av pandemin och kommer att genomföras under 2022.

Brå bidrar också till att sprida kunskap till en internationell publik genom att svara på frågor om myndighetens kunskapsproduktion från utländska forskare och journalister. En del av Brås forskningsrapporter publiceras även i förkortad form på engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med intressenter i andra länder.

  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande