Ekonomiskt stöd

Brå fördelar ekonomiskt stöd för att bidra till utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet.

År 2023 beslutade regeringen att Brå skulle få möjligheten att fördela statsbidrag i syfte att stärka och utveckla kommuners brottsförebyggande arbete. Brå ska under 2024 fördela 50 miljoner kronor inom ramen för det här specifika statsbidraget. Fördelningen av statsbidraget förstärker Brås förmåga att ge stöd till brottsförebyggande arbete, och ger myndigheten en inblick i vilka utmaningar många kommuner står inför, vilka stödbehov som finns och var intressant utvecklingsarbete sker.

Ytterligare ett sätt att samla in kunskap om åtgärder och arbetsmetoder är genom Brås ekonomiska stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande åtgärder. Genom de utökade medlen som getts till Brå under 2023 blir det möjligt för myndigheten att 2024 både höja beloppen i utlysningen och bevilja fler ansökningar medel. Vilket innebär att fler kvalitativa utvärderingar tas fram och i snabbare takt. Brå har också möjlighet att ge riktat ekonomiskt stöd till särskilt angelägna utvecklingsbehov eller initiativ. Även de medlen har utökats och kan användas till angelägna utvecklingsprojekt, testning av metodstöd eller för framtagande av stödmaterial i vissa frågor. Den här formen av ekonomiska stöd fördelar Brå på eget initiativ. Stödet är många gånger tätt kopplat till myndighetens operativa stödinsatser.

De inkomna slutrapporterna från alla typerna av ekonomiskt stöd sprids sedan i de olika kanaler Brå har till brottsförebyggande aktörer och används i det praktiknära stödet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Nationella, regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen