Utbildning i brottsförebyggande arbete

Brå ska erbjuda utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån och till att underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer – såsom kommunsamordnare, kommunpoliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Det övergripande målet med utbildningen är att höja kunskapsnivån om ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samverkan lokalt och regionalt. Med utbildning avser Brå en längre insats som syftar mot ett kunskapsmål och där kunskapsmålet testas. Brå har i sina analyser av det brottsförebyggande arbetet sett hur betydelsefullt det är med utbildning för att arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat. Utbildning är också en av förutsättningarna för en lyckad implementering av en reform.

Behovet av kunskaper i brottsförebyggande arbete bedöms fortsatt vara stort under 2024. Antalet kurser utökades redan 2023, och under 2024 kommer antalet kurstillfällen för befintliga, digitala utbildningar att utökas ytterligare och därmed kommer antalet utbildningsplatser utökas. Introduktionsutbildningen kommer till exempel utökas från årets 170 till över 300 platser. Sannolikt genomförs också en likadan ”booster” som genomfördes 2023, dvs. en tvådagars på-plats-kurs för de som gått igenom alla tre utbildningar.

Under året kommer också nya typer av utbildningar att utvecklas parallellt. Det kan vara sådana som kan betecknas som mer generella riktade mot olika förvaltningstyper inom kommunerna, t.ex. runt social prevention och unga eller situationell prevention i befintlig bebyggelse. Det kan också vara kortare varianter kring särskilda brott eller problemtyper utifrån sådant som framkommer i omvärldsbevakning eller på det nationella rådslag som ska hållas i början av året. Brå ser ett allt större behov av att ge stöd i lednings- och styrningsfrågor kopplat till det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Det gäller oavsett om kommunen kommit långt eller inte. Under 2024 kommer Brå därför ytterligare utforska hur det behovet ser ut och hur det kan tillgodoses.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Lokala och regionala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande