Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet

Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifiering av angelägna utvecklingsområden och metodutveckling.

Inom ramen för omvärldsbevakningen samlar vi in kunskapsbaserad, beprövad eller utvärderad, brottsförebyggande verksamhet från olika sektorer i samhället samt forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs både nationellt och internationellt. Den information som vi fångar upp bidrar även med underlag till övrig verksamhet vid Brå.

Brå tar årligen fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats samt pekar på utvecklingsbehov. Beskrivningen ska avse såväl Brås eget arbete som det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. I det strukturerade arbetet med att sammanställa rapporten ingår dels enkätundersökningar och kvalitativa undersökningar, dels inhämtande av erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojekt på Brå, från arbete med länsstyrelserna och från de utvärderingar som beviljats ekonomiskt stöd från Brå. Arbetet med en nationell nätverksstruktur (utvecklas längre fram i kapitlet) bidrar också med inspel till rapporten.

Baserat på identifierade behov i den årliga rapporten kan Brå sedan rikta kunskapsstöd till berörda aktörer. För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, fördelar Brå även årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild. Sedan 2019 finns två beloppsgränser, där det högre kan ges till utvärderingar som utförs av en akademisk institution.

Till det ekonomiska stödet knyts ett tätt metodstöd, där de aktörer som tilldelats medel får kontinuerlig återkoppling kring arbetet, hur det kan förstärkas eller utvecklas. Brå arbetar även med att på olika sätt sprida de resultat och slutrapporter som inkommer i utvärderingarna under året, för att nå brottsförebyggande aktörer och därigenom bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet generellt i landet. Under 2021 kommer vi att utveckla spridningen av de kunskaper som görs i utvärderingarna för att de ska nå fler.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen samt nationella, regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande