Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet

Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifiering av angelägna utvecklingsområden och metodutveckling.

Inhämtning av lovande brottsförebyggande åtgärder

Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifiering av angelägna utvecklingsområden, och metodutveckling. I syfte att mer effektivt kunna inhämta och sprida relevant kunskap om brottsförebyggande arbete kommer Brå under 2024 intensifiera och tydligare fokusera sitt arbete med omvärldsbevakning mot lovande brottsförebyggande åtgärder och arbetsmetoder som kan svara mot rådande och förväntade kriminalpolitiska utmaningar.

Utveckling av uppföljningen av kommunernas arbete

Uppföljningen av kommunernas brottsförebyggande arbete sker bland annat genom Brås årliga enkät till kommuner, som också är en del av datainsamlingen till den årliga rapporten som Brå tar fram.
I enkäten till kommunerna, som distribueras i början av 2024, kommer en majoritet av paragraferna i lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar täckas genom frågeställningar där respondenterna ska svara för hur processen för det brottsförebyggande arbetet bedrivs. I de fall kommunerna inte har påbörjat arbetet kommer de få frågor om anledningen till det och om man är på gång att inleda arbetet. Förutom kunskap om hur väl lagen är implementerad i landets kommuner kommer uppföljningen ge Brå och Länsstyrelsen en ökad insikt om kommunernas stödbehov i de delar som omfattas av lagen. En plan kommer också tas fram för hur olika fördjupningar i uppföljningsarbetet kan göras från år till år, främst utifrån kvalitativa insamlingar. Under 2024 kommer fördjupning av kommunernas brottsförebyggande arbete med barn och unga på väg in i kriminalitet också presenteras.

Skräddarsydd återkoppling av uppföljning

Under 2024 kommer Brå ta fram en skräddarsydd återkoppling till varje kommun om deras resultat av uppföljningen och presentera den tillsammans med annan relevant information om lagen, samt annan kommunrelevant information. En första återkoppling till kommunerna planeras i början av 2024, baserat på 2023 års datainsamling med information om var kommunerna stod i arbetet precis före lagens ikraftträdande.

Flera aktörer har i uppdrag att följa och stötta det lokala brottsförebyggande arbetet, såsom länsstyrelserna och Polismyndigheten, men även myndigheter som Barnombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten och aktörer som SKR. Spridningen av information om kommunernas arbete till dessa aktörer är avgörande också i utformningen av deras stöd till kommunerna.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, länsstyrelserna, kommunala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande