Stöd till det regionala brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att tillhandahålla regionala samordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå. Enligt regeringsuppdraget ska Brå bistå länsstyrelserna i det arbetet. Därutöver har Polismyndigheten tillsatt brottsförebyggande samordnare i varje polisregion.

Länsstyrelserna har också fått ett utökat ansvar och resurser, vilket betyder en ökad möjlighet för samverkan i att ge stödet och att gemensamt utveckla det. Samtidigt ska Brå stödja länsstyrelserna, och blir det fler som arbetar med brottsförebyggande arbete behöver Brå också lägga resurser på det. Brå fortsätter därför att under 2024 vidareutveckla sin samverkan med länsstyrelserna och polisregionerna, bland annat genom nätverksträffar. Brå möjliggör nätverksträffarna, men gradvis kommer ansvaret för innehåll och planering att bli ett gemensamt åtagande utifrån behov och utvecklingsområden som identifieras.

Under 2024 kommer Kommuner mot brott och Polisens nya brottsförebyggande strategi fortsatt vara i fokus för stödet till de regionala samordnarna. De regionala samordnarna kommer få utbildning och stöd i hur de i sin tur kan ge sitt stöd. Brå kommer fokusera på de olika delarna i lagen och strategin samt vara tillgängliga för frågor och konsultativt stöd, men också gemensamt med samordnarna ge kommunerna ett praktiknära metodstöd.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Länsstyrelserna, kommunerna och regional- och lokalpolisområdena.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de myndigheter som ingår i de operativa nätverken.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande