Stöd till det regionala brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att tillhandahålla regionala samordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå. Enligt regeringsuppdraget ska Brå bistå länsstyrelserna i detta arbete. Därutöver har Polismyndigheten tillsatt brottsförebyggande samordnare i varje polisregion.

Brå fortsätter och vidareutvecklar under 2022 sin samverkan med länsstyrelserna och polisregionerna, bland annat genom nätverksträffar. Vi möjliggör nätverksträffarna, men gradvis kommer ansvaret för innehåll och planering att bli ett gemensamt åtagande utifrån behov och utvecklingsområden som identifieras. Under 2021 tillsatte länsstyrelsernas samordnare en nationell samordnare, vilket underlättar samplaneringen.

De regionala samordnarna för det brottsförebyggande arbetet anordnar i varierad grad sammankomster och konferenser för de lokala aktörerna i sina län eller regioner. De utgör ofta ett bra stöd och är ett komplement till bland annat konferensen Råd för framtiden. Inom ramen för den nationella nätverksstrukturen är målet att nå ut på ett gemensamt och samordnat sätt med handledning och vägledning till de lokala aktörerna. Brå avser även att, tillsammans med regionala samordnare och eventuellt andra berörda myndigheter, ge stöd i angelägna utvecklingsfrågor. Det kommer att ske genom möten med berörda funktioner och relevanta chefer lokalt, som kan förvalta och utveckla det förebyggande arbetet utifrån stödet. Mötena ska samordnas med deltagande myndigheter i den nationella nätverksstrukturen och bidra till att utveckla länsstyrelsernas kapacitet att ge praktiknära metodstöd.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Länsstyrelserna, kommunerna och regional- och lokalpolisområdena.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de myndigheter som ingår i de operativa nätverken.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande