Stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet

Brå kommer att erbjuda stöd till de kommuner som bedöms ha störst behov av utveckling i det brottsförebyggande arbetet.

Utifrån en pågående samplanering med länsstyrelserna och Polisen kommer Brå och länsstyrelserna genomföra ett uppsökande arbete gentemot de kommuner som bedöms ha störst behov av utveckling i det brottsförebyggande arbetet. Urvalet baseras på underlag och analys av Brås årliga uppföljning av kommunernas brottsförebyggande arbete samt utifrån länsstyrelsernas egna uppföljningar av det regionala brottsförebyggande arbetets utveckling. Under 2024 kommer ett 50-tal kommuner få ett erbjudande om förstärkt stöd utifrån deras behov. Erbjudandet kan avse grundläggande kompetenshöjande insatser eller mer behovsanpassade insatser som beaktar lokal problematik och förutsättningar.

Det sammantagna stödet kan till exempel innehålla en eller flera av följande stödinsatser:

 • någon av Brås utbildningar
 • stöd i arbete med kartläggning och lägesbild
  workshops om orsaksanalys
 • fortbildningsinsatser till politiker respektive ledande tjänstepersoner
 • uppbyggnad av en fungerande samverkansorganisation för brottsförebyggande frågor.

Under sista kvartalet år 2024 kommer Brå tillsammans med länsstyrelserna och Polismyndigheten genomföra en uppföljning av arbetet och göra en ny behovsbedömning om fortsatta stödinsatser, som kan riktas mot nya aktörer som inte tidigare erbjudits stöd, eller till kommuner som bedöms ha fortsatt behov.

 • Initiativ: Regeringsuppdrag
 • Målgrupp: Lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer.
 • Samarbetspartners: Länsstyrelserna och Polismyndigheten.
 • Startår: Löpande
 • Redovisningsår: Löpande