Spridning av god praktik i

brottsförebyggande arbete

Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler.

Kunskapen sprids i flera kanaler både skriftligt och muntligt, via till exempel konferenser, nätverksträffar, webbinarier, Almedalsveckan och möten med länsstyrelsernas samordnare. En viktig ingång till Brås kunskap är webbsidan Förebygga brott på Brås webbplats, där information om pågående arbete samt erfarenheter och goda exempel sprids. Webbsidan kommer under 2024 att utvecklas och genomgå förbättringar.

Under 2024 ligger fokus fortsatt på att kommunerna ska känna till och förstå reformen Kommuner mot brott. Det är en grundläggande förutsättning för en god implementering. Tanken med lagstiftningen är att kommunens alla delar ska involveras. Det är därför viktigt att på olika sätt beskriva lagstiftningen, vad den innebär och betyder för olika delar i kommunen: politik, ledning och alla de förvaltningar som en kommun består av.

Arbetet kommer konkret att innebära omfattande och breda kommunikationsinsatser och events riktade till olika delar och nivåer i landets alla kommuner. Det kan exempelvis innebära att budskap på olika sätt riktas till de personer i kommunerna som är ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet om vad lagen innebär för dem eller till chefer för stadsbyggnadsförvaltningar om vad deras roll blir i arbetet.

Brås årligen återkommande nationella konferens Råd för framtiden arrangeras den 10-11 april i Umeå. Syftet med konferensen är att ge lokala brottsförebyggande aktörer, inte bara kommuner, kunskap att ta initiativ till, besluta om, implementera och utveckla aktiviteter som bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Med utgångspunkt i det ökade intresset och eftersom det finns möjlighet, utökas under 2024 antalet platser till 650 och sänds även digitalt. Parallellt med att årets konferens genomförs, inleds även förberedelserna inför 2025 års Råd för framtiden.

Brå organiserar varje år den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande tävling European Crime Prevention Award (ECPA), en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU. Den europeiska finalen arrangeras av EU:s ordförandeland, som också sätter temat för det aktuella året. Syftet med tävlingen är att ge internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete, och i Sverige är det Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärksammar och fördjupar berörda aktörers kunskap på ett aktuellt tema.

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet. Den produkten finns nu även som digital plattform, och under 2024 kommer arbetet att inriktas på anpassningar med anledning av Kommuner mot brott. En revidering av Brås, SKR:s och Polisens gemensamma stöd för kunskapsbaserat arbete kommer inledas under året.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Samarbetspartners: Bland annat Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande