Spridning av god praktik i

brottsförebyggande arbete

Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler.

Kunskapen sprids både skriftligt och muntligt, via till exempel konferenser, nätverksträffar, webbinarier, Almedalen och möten med länsstyrelsernas samordnare. En viktig ingång till Brås kunskap är webbsidan Förebygga brott på Brås webbplats, där vi beskriver pågående arbete och sprider erfarenheter och goda exempel. Under 2022 kommer Brå fortsätta se över kommunikationen av det brottsförebyggande arbetet för att ge en mer sammanhållen kommunikationsstrategi.

Ett annat viktigt forum för Brås kunskapsspridning om lokalt brottsförebyggande arbete är den årligen återkommande nationella konferensen Råd för framtiden. Syftet med konferensen är att ge lokala brottsförebyggande aktörer kunskap för att ta initiativ till, besluta om, implementera och utveckla aktiviteter som bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Råd för framtiden 2022 kommer ha ett särskilt fokus på den nya kommunlagstiftningen. Brå genomför konferensen i samarbete med Gävle kommun, men den kommer även att sändas digitalt. Parallellt med att årets konferens genomförs, inleder vi även förberedelserna inför 2023 års Råd för framtiden.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt och nationellt.
  • Samarbetspartners: Bland annat Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande