Samordning av det

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Det är flera aktörer som har ett ansvar för och en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism, på både nationell, regional och lokal nivå. CVE:s roll är att bidra till samordning och utveckling av det förebyggande arbetet mellan olika samhällsaktörer, inom ramen för deras respektive roller.

Arbetet syftar till att utveckla det förebyggande arbetet på nationell nivå, att ge aktörer på regionala och lokala nivåer bättre förutsättningar att lyckas i sitt förebyggande arbete. Aktörerna är såväl nationella myndigheter, regionala och kommunala verksamheter såväl som civilsamhällesaktörer, där exempelvis trossamfund är centrala. Förutom att ha en samordnande roll deltar CVE även i andra myndigheters och organisationers uppdrag som hör ihop med förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, inklusive internationella organisationers arbete.

För att stärka samordning tar centret fram samverkansmodeller och koordinerar olika nätverk för myndigheter och aktörer, i syfte att bidra till erfarenhetsutbyte och insikt om varandras roller och uppdrag. Ett etablerat nätverk består av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de nationella myndigheter som har regeringsuppdrag inom antingen ämnet våldsbejakande extremism eller ett angränsande område. Syftet med det här myndighetsnätverket är att bidra till kunskapsutbyte och lägesuppdatering. Under 2024 fortsätter centret att genomföra nätverksmöten och utveckla arbetet utifrån olika aktuella aktiviteter och lägesbilder.

Bland de nätverk som CVE samordnar finns bland annat ett storstadsnätverk, där kommunala samordnare från ett antal stora svenska städer ingår och ett socialtjänstnätverk, där representanter från socialtjänsten i ett antal kommuner ingår. CVE driver även ett nätverk inom skolområdet. Under 2024 fortsätter CVE samverka med trossamfunden, med relevanta myndigheter vad det gäller bland annat barn i extremistmiljöer och med förebyggande arbete mot radikalisering i Kriminalvårdens, Statens institutionsstyrelses och Migrationsverkets verksamheter.

År 2023 beslutade regeringen om en ny strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera. I och med det har CVE fått i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter. Berörda myndigheter är: Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sedan 2023 är CVE adjungerade till Samverkansrådet mot terrorism. Under 2024 kommer centret att vara med vid samtliga sammankomster. Den nya terrorstrategin pekar tydligt ut det förebyggande arbetet och CVE:s uppdrag. I strategin lyfts samverkansrådets betydelse och samtliga deltagande myndigheters, relevans i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.

CVE fick 2023 även i uppdrag om förstärkt samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget som i augusti ledde till att chefen för Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån från nivå tre till fyra, på en femgradig skala. Det förebyggande arbetet behöver stärkas ytterligare med tonvikt på dialog och trygghetsskapande arbete. Berörda myndigheter och organisationer är: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Säkerhetspolisen samt Sveriges kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande