Samordning av det

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Det är flera aktörer som har ett ansvar för och en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism, på både nationell, regional och lokal nivå. Vår roll är att bidra till samordning och utveckling av det förebyggande arbetet mellan olika samhällsaktörer, inom ramen för deras respektive roller.

Arbetet syftar till att utveckla det förebyggande arbetet på nationell nivå, och ge aktörer på regionala och lokala nivåer bättre förutsättningar att lyckas i sitt förebyggande arbete. Aktörerna är såväl nationella myndigheter och regionala och kommunala verksamheter som civilsamhällesaktörer, där till exempel trossamfund är centrala. Förutom att ha en samordnande roll deltar vi även i andra myndigheters och organisationers uppdrag som hör ihop med förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, inklusive internationella organisationers arbete.

För att stärka samordning tar vi fram samverkansmodeller och koordinerar olika nätverk för myndigheter och aktörer, i syfte att bidra till deras erfarenhetsutbyte och ge dem insikt om varandras roller och uppdrag. Ett etablerat nätverk består av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de nationella myndigheter som har regeringsuppdrag inom antingen ämnet våldsbejakande extremism eller ett angränsande område. Syftet med detta myndighetsnätverk är att bidra till kunskapsutbyte och lägesuppdatering. Under 2021 kommer arbetet att fokuseras på att dels genomföra nätverksmöten, dels att utveckla nätverket utifrån olika aktuella aktiviteter och lägesbilder.

Bland de nätverk som vi samordnar finns bland annat ett storstadsnätverk, där kommunala samordnare från ett antal stora svenska städer ingår, och ett socialtjänstnätverk, där representanter från socialtjänsten i ett antal kommuner ingår. Under 2020 startade vi ett nätverk inom skolområdet. Vi driver även ett tillfälligt etablerat myndighetsnätverk i frågan om återvändare från IS-områden. Under 2021 kommer utveckling av samverkan och nätverksmöten inom ramen för dessa nätverk att fortsätta. Vidare kommer utveckling av nya nätverk med relevanta aktörer att påbörjas vid behov. Det kan till exempel kunna handla om att samla relevanta myndigheter och lokala aktörer för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet inom specifika frågeområden. Under 2021 kommer samverkan med relevanta myndigheter gällande bland annat barn i extremistmiljöer, skolans roll i att förebygga våldsbejakande extremism samt förebyggande arbete mot radikalisering i Kriminalvårdens, Statens institutionsstyrelses och Migrationsverkets verksamheter att fortsätta. Vidare kommer samverkan med trossamfunden att vidareutvecklas liksom, i dialog med länsstyrelserna, de regionala strukturerna för samordning och stöd.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande