Nationell samordning av det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande rådet fick 2023 i uppdrag att ytterligare utveckla det nationella stödet till det brottsförebyggande arbetet.

I och med lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har allt fler myndigheter och nationella aktörer uppmärksammat kommunernas roll för att förebygga brott inom olika fält. Det är särskilt kommunernas unika möjlighet att nå ut till medborgarna med förebyggande åtgärder som uppmärksammats. En följd av det är att kommunerna riskerar att överhopas av uppmaningar inom olika brottsförebyggande sakområden. För att underlätta för kommunerna kommer Brå under året informera nationella aktörer om Brås redan uppbyggda infrastruktur för att ge stöd till lokalt brottsförebyggande arbete och hur den kan användas av andra aktörer. Det kommer att ske på det planerade nationella rådslaget, men även inom ramen för de olika nätverk och på andra sätt.

Under början av 2024 kommer Brå, i samband med Råd för framtiden, samla till ett rådslag med nationella myndigheter med målet att identifiera luckor i samordningen mellan myndigheter, eventuellt onödiga överlappningar och hitta möjliga myndighetsgemensamma lösningar på aktuella problem. Utifrån den sammanställda lägesbilden över det brottsförebyggande arbetet i Sverige och rådslagets resultat, kommer kärnnätverket för brottsförebyggande arbete föreslå nya samverkansstrukturer eller aktiviteter, och Brå kommer eventuellt ta nya initiativ till samordning om sådana behov finns. I kärnnätverket, som sammankallas av Brå, ingår Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt representanter från länsstyrelserna.

Brå avser ta en ännu mer aktiv roll genom att öka det operativa arbetet i de tiotal befintliga nätverk som Brå redan deltar i eller samlar med andra myndigheter, civilsamhällesaktörer och näringslivsrepresentanter. Dessa nätverk fortsätter under 2024 att träffas och genomföra insatser vad det gäller att förebygga exempelvis ekonomisk brottslighet, våld mot kvinnor och ANDTS. Exempel på gemensam insats kan vara att ge gemensamt stöd på lokal nivå i utveckling av arbetet, ta fram en gemensam utbildning eller skapa ett skriftligt metodstöd i en fråga.

För att förtydliga kunskapsluckor och finna nya samordningsbehov inom den nationella samordningen har Brå i 2023 års datainsamling till den kommande rapporten Det brottsförebyggande arbete i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2024 utökat urvalet av myndigheter som får frågor om sitt brottsförebyggande arbete.

Arbetet med den nationella nätverksstrukturen är långsiktigt, skiftar i form över tid och knyts till olika insatser och ämnesområden. Arbetet är således alltid under utveckling.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, näringslivet och civilsamhälle.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande