Inhämta kunskap om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

CVE ska samla in och sammanställa kvalitetssäkrad kunskap, utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet, om arbete mot våldsbejakande extremism.

Syftet med kunskapsinhämtningen är att tillhandahålla kvalitetssäkrad kunskap om våldsbejakande extremism, för att stärka det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. För att löpande kunna följa kunskapsutvecklingen är en systematisk omvärldsbevakning en viktig utgångspunkt. Omvärldsbevakningen delas genom ett nyhetsbrev som vi ger ut varje vecka.

Våldsbejakande extremism är en nationell fråga med starka internationella kopplingar. Därför behöver vi inhämta kunskap om utvecklingen av våldsbejakande extremism internationellt, samt om andra länders förebyggande arbete. Under året kommer samarbetet med andra länder, såväl inom EU som utanför att utvecklas och stärkas.

Den forskning och praktiska kunskap inom relevanta sakområden som vi samlar in, sammanställer vi till kunskapsunderlag och underlag till metoder om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Detta görs i enlighet med beslutad kvalitetssäkringsmodell.

I regleringsbrevet för 2021 har regeringen gett Brå i återrapporteringskrav att redovisa hur vi har arbetat med att ta fram kunskap om en eventuell koppling mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck, och vad denna kunskap visar. Om ett sådant samband föreligger ska vi redovisa hur man har arbetat med att ge stöd till yrkesverksamma i deras förebyggande arbete. I arbetet ska vi samråda med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Till CVE:s uppgift att inhämta, sammanställa och sprida kunskap är en expertgrupp knuten. Expertgruppen ska ge råd i verksamheten, samt granska och lämna synpunkter på produkter utifrån de behov som CVE har. Under 2020 har expertgruppen varit vilande, bland annat på grund av covid-19-pandemin. Under 2021 kommer arbete att påbörjas för att starta expertgruppen på nytt samt för att tydliggöra expertgruppens mandat.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande