Inhämta kunskap om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

CVE ska samla in och sammanställa kvalitetssäkrad kunskap, utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet, om arbete mot våldsbejakande extremism.

Syftet med kunskapsinhämtningen är att tillhandahålla kvalitetssäkrad kunskap om våldsbejakande extremism, för att stärka det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. För att löpande kunna följa kunskapsutvecklingen är en systematisk omvärldsbevakning en viktig utgångspunkt. Centrets omvärldsbevakning används för det dagliga arbetet men delas även externt varannan vecka till prenumeranter och på webbplatsen.

Våldsbejakande extremism förekommer nationellt såväl som internationellt. Förgreningar och kopplingar mellan länder är mycket vanliga. Därför inhämtar CVE kunskap om utvecklingen av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism internationellt. Under året fortsätter samarbetet med andra länder, såväl inom EU som utanför.

Den forskning och praktiska kunskap inom relevanta sakområden som CVE samlar in, sammanställs till bland annat kunskapsunderlag, faktablad och underlag till metoder om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 2022 tog centret tillsammans med andra myndigheter fram ett metodstöd i hur man hanterar oro för våldsbejakande extremism. Metodstödet revideras under 2024 och en engelsk version av detsamma tillkommer. Under 2024 rullas ett metodstöd och kunskapsmaterial med inriktning mot skolan ut. Kunskapshöjande material och åtgärder presenteras också utifrån de lokala, regionala eller nationella lägesbilderna med avseende på våldsbejakande extremism.

Till CVE:s uppgift att inhämta, sammanställa och sprida kunskap är en expertgrupp knuten. Expertgruppen ger råd i verksamheten, granskar och lämnar synpunkter på produkter utifrån de behov som CVE har.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Samarbetspartners: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande