Behovsanpassat stöd för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

CVE ger stöd till olika aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Syftet är att stärka arbetet på olika nivåer, med fokus på yrkesverksamma som möter våldsbejakande extremism i sin verksamhet.

CVE bedriver bland annat en stödfunktion dit yrkesverksamma dagligen kan vända sig om de behöver stöd i sitt arbete. De bedriver även en uppsökande verksamhet för att ge behovsanpassat stöd på plats i kommuner som har utmaningar vad det gäller våldsbejakande extremism. De av centret framtagna metodstöden bidrar i stödarbetet tillsammans med våra målgrupper.

Sedan 2020 har Brå ansvar för att fördela ekonomiskt statsbidrag för att stödja projekt eller verksamheter vars syfte är att motverka eller förebygga våldsbejakande extremism. Bidraget får lämnas till kommuner, regioner, ideella föreningar och stiftelser som uppfyller kraven enligt förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

När det gäller stöd till anhöriga eller till personer som vill lämna våldsbejakande extremism, driver Rädda Barnen en nationell orostelefon. Det är ett projekt som drivs genom ett samarbete mellan CVE och Rädda Barnen, där centret finansierar och Rädda Barnen driver verksamheten.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma och civilsamhällsaktörer på lokal nivå.
  • Samarbetspartners: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma och civilsamhällsaktörer på lokal nivå.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande