Behovsanpassat stöd för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Genom CVE ska Brå ge stöd till olika aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Syftet är att stärka arbetet på olika nivåer, med fokus på yrkesverksamma som möter våldsbejakande extremism i sin verksamhet.

Under 2021 fortsätter arbetet med att driva en stödfunktion dit yrkesverksamma dagligen kan vända sig om de behöver stöd i sitt arbete. Vi bedriver även en uppsökande verksamhet för att ge behovsanpassat stöd på plats i kommuner som har utmaningar rörande våldsbejakande extremism. Sedan 2020 har Brå ansvar för att fördela ekonomiskt statsbidrag för att stödja projekt eller verksamheter vars syfte är att motverka eller förebygga våldsbejakande extremism. Bidraget får lämnas till kommuner, regioner och ideella föreningar och stiftelser som uppfyller kraven enligt förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Under 2020 har CVE låtit en extern aktör granska stödet till kommuner. Under 2021 kommer resultaten från denna utvärdering att bearbetas för att det behovsanpassade stödet till kommunerna ska kunna förbättras. Under året kommer vi också att ta fram ett metodstöd för att kunna detektera förekomst av våldsbejakande extremism. Det är ett verktyg som är tänkt att kunna användas av personal inom bland annat socialtjänst, vård, skola och polis. Metodstödet har en förlaga i en dansk modell.

CVE har också till uppgift att ge stöd till yrkesverksamma aktörer. När det gäller stöd till anhöriga eller till personer som vill lämna våldsbejakande extremism, driver Rädda Barnen en nationell orostelefon. Det är ett projekt som drivs genom ett samarbete mellan Brå och Rädda Barnen, där det är vi som finansierar och Rädda Barnen som driver verksamheten. Verksamheten fortsätter under 2021. Under året kommer vi även att utvärdera verksamheten.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma och civilsamhällsaktörer på lokal nivå.
  • Samarbetspartners: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma och civilsamhällsaktörer på lokal nivå.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande