Samverkan

Brottslighet är ett komplext problem som behöver förebyggas på flera sätt samtidigt. Samverkan mellan olika samhällsaktörer är nödvändigt för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Polis och kommun är två aktörer som nästan alltid berörs av sådan samverkan.

Sedan man på många håll börjat arbeta utifrån samverkansöverenskommelser har samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete stärkts men det kan fortfarande bli bättre.

Kunskapsbaserat arbetsätt

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. 

Publikation

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor. Boken beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till och också grunderna för arbetet med medborgarlöften. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete. Boken har tagits fram av Brå, Polisen och SKL.

Boken publicerades första gången år 2010 och reviderades 2016 till att bli kortare och mer handfast med checklistor.

Intervju

Greta Berg (SKL) om medborgarlöften

Greta Berg, expert från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om hur medborgarlöften kan göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt. Intervjun spelades in under Brås konferens Råd för framtiden 2019.

råd för framtiden 2018

Trygga, säkra evenemang

På konferensen Råd för framtiden presenterade länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Way Out West, Svensk Live, RFSU och Polisen hur de tillsammans arbetar för trygga och säkra festivaler och publika evenemang – baserat på polisens modell för samverkan.

Återfall

Samhällets olika aktörer behöver samverka för att erbjuda ett professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd. Hur får man till detta effektiva arbete, vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet? Formen med utvecklingsseminarier har vid ett flertal tillfällen testats av Brå – med gott resultat.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Skriften är en konkret handbok som ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Skriften är framtagen gemensamt av Brå, Polisen och SKL och ska ses som ett komplement till handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (2016).

Den vänder sig till dig som arbetar i en kommun eller ett lokalpolisområde som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet.

råd för framtiden 2018

Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys

På konferensen Råd för framtiden presenterade Brå boken om orsaksanalys tillsammans med tre praktiska exempel på hur polis och kommun genomfört gemensam kartläggning och orsaksanalys.

Pågående projekt

Brå har sedan hösten 2016 bedrivit ett projekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju socialt utsatta områden. Arbetsprocessen ligger i linje med den inriktning som beskrivs i Brås skrift Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och tar tillvara erfarenheter från Effektiv samordning för trygghet (EST) och Samverkan mot social oro – Metodhandbok som utvecklats i Örebro respektive Västerort, Stockholm.

Polis

Medborgarlöften och lokal samverkan

Med den nya polisorganisationen lanserade polisen en arbetsmodell med medborgarlöften. Modellen handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.