Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det talas ofta om samverkan i det brottsförebyggande arbetet, men det är inte så lätt att få svar på hur det rent praktiskt ska gå till. Här beskriver vi hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt. En viktig del av denna samverkansprocess är samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

Processen är uppdelad i fem steg med tillhörande mallar och verktyg. Innehållet riktar sig i första hand till anställda inom kommun, länsstyrelse och polis som arbetar strategiskt med lokala brottsförebyggande frågor, men även andra som berörs av frågorna, såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Initiera samverkan Egna förberedelser Gemensamma förberedelser Genomförande Uppföljning Samverkans- överenskommelse Medborgar- löften
Initiera samverkan Egna förberedelser Gemensamma förberedelser Genomförande Uppföljning Samverkans- överenskommelse Medborgar- löften

Samverkansprocessen – ett kunskapsbaserat arbetssätt

En samverkan i brottsförebyggande arbete, som utgår från lokala lägesbilder, kan beskrivas som ett kretslopp med fem steg i vilka arbetet initieras, planeras, genomförs och följs upp för att sedan starta igen. De olika stegen är inte exakt avgränsade, och arbetet går inte alltid framåt steg för steg. Ny information eller nya förhållanden kan innebära att tidigare steg behöver göras om och att processen behöver backa.

Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar.

Omslag till boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Det här innehållet utgår från boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (2020) som har tagits fram gemensamt av Brå, Polisen och SKR.

 

Överblick över samverkansprocessen

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan