Vid ett presseminarium den 17 februari presenterades effektutvärderingen av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020.

GVI (Sluta skjut)

Brå har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för Group Violence Intervention (GVI).

Det operativa arbetet har genomförts i pilotkommunen Malmö under 2018-2020 och har namnet Sluta skjut. Pilotverksamheten Sluta skjut avslutades den 31 januari 2020. Projektet GVI i Sverige drivs av Brå i samverkan med Polismyndigheten, Kriminalvården och Malmö stad. Projektet är delfinansierat av EU:s fond för inre säkerhet ISF. Brå har engagerat National Network for Safe communities (NNSC) vid John Jay College I USA, som idag är verksamma med att vidareutveckla strategin, i projektet. NNSC har utgjort ett operativt stöd för pilotverksamheten i Malmö.

Det här är GVI

Group Violence Intervention genomfördes för första gången som "Operation Ceasefire" i Boston i mitten av 1990-talet. Strategin har upprepade gånger visat att man genom en fokuserad samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle kan minska grovt våld såsom exempelvis skjutningar.

Strategin bygger på det som kallas "focused deterrence" och har ett gruppfokus. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Genom det särskilda fokuset på hela grupper kommer gruppernas interna grupptryck leda till att konflikter och andra orsaker till att använda våld kan lösas på andra sätt. Grovt sett kan man beskriva att strategin vilar på tre centrala delar, som alla är lika viktiga och som alla tre förstärker varandra. De tre delarna är:

  • Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.
  • Sanktioner: snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än insatser som har ett individfokus.
  • Ett erbjudande om hjälp: gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

råd för framtiden 2021

Sluta skjut och det fortsatta arbetet med GVI

Sedan 2018 har GVI-metoden, som bedrivits i form av projektet Sluta skjut i Malmö, hunnit bli ordinarie verksamhet i Malmö och utvärderats av Malmö universitet. Hur fungerar den amerikanska metoden GVI i Sverige? Vilka effekter har man sett? Vad händer härnäst?

Medverkande: Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi, prefekt för institutionen för kriminologi, Malmö universitet; Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, föreståndare för enheten för polisiärt arbete, Malmö universitet; William Wikström, projektledare på Brå; David Kennedy, professor i straffrätt och chef för forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC) vid John Jay College of Criminal Justice, i New York.

Metoden är utvärderad i USA

Stöd för att strategin minskar grupprelaterat våld har ackumulerats under många år sedan starten i Boston. Forskning och beprövad erfarenhet visar att man i de städer och områden där GVI implementerats har kunnat se minskningar för dödliga skjutningar med mellan 35 till 60 procent. Det går även att se tydliga minskningar för skjutningar utan dödlig utgång. Utöver positiva effekter på det grova våldet har flera utvärderingar visat på förbättrad samverkan mellan de aktörer från myndigheter och organisationer som varit inblandade.

råd för framtiden 2017

David Kennedy berättar om GVI

Här kan du se David Kennedys föreläsning om Gruppvåldsintervention (GVI) från konferensen Råd för framtiden 2017.

Focused deterrence = fokuserad avskräckning

GVI bygger på en strategi som går under benämningen focused deterrence (fokuserad avskräckning), vilket i praktiken innebär att de förebyggande aktörerna fokuserar sina insatser mot oönskade beteenden inom vissa brottstyper så att det får snabba och tydliga konsekvenser för dem insatsen avser. I dagsläget finns det en robust akademisk grund för att säga att fokuserad avskräckning, när det utförs på rätt satt, kan ha effekt på grovt våld mellan grupper.

När fungerar avskräckande metoder?

European Crime Prevention Network (EUCPN), EU:s brottsförebyggande organ, har beskrivit när olika former av avskräckande metoder fungerar och inte fungerar. Ett exempel på när det fungerar är exempelvis genom fokuserad avskräckning.

Pilotverksamheten Sluta skjut

Pilotverksamheten, som benämns Sluta skjut – tillsammans för ett tryggt Malmö, är en samverkan mellan Malmö stad, polisområde Malmö, Utvecklingscentrum Syd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning och Kriminalvården. Pilotverksamheten pågick under två år och avslutades den 31 januari 2020. De tre samverkansparterna i Malmö har beslutat att fortsatta arbetet enligt strategin även efter det att piloten avslutats, men detta sker utanför Brås projekt GVI i Sverige.

Utvärderingar av Sluta skjut

Inom ramen för projektet GVI i Sverige låter Brå genomföra två utvärderingar av pilotverksamheten i Malmö. Malmö universitet har i uppdrag att genomföra både en processutvärdering och en effektutvärdering av Sluta skjut. Process­utvärderingen syftar till att ta reda på om det går att överföra arbetssätten i strategin GVI till svenska förhållanden. Effektutvärderingen syftar till att ta reda på vilka effekter som interventionen haft avseende grovt våld i Malmö. Process­utvärderingen förväntas vara klar under hösten 2020. Effekt­utvärderingen förväntas vara klar i januari 2021.

Erfarenheterna av Sluta skjuts sprids

Redan nu kan resultat av arbetet i Sluta skjut skönjas, dels i statistiken för skjutningar och sprängningar i Malmö sedan Sluta skjut infördes, men också avseende vilka arbetssätt och metoder som tillämpas i samverkan mot grovt våld i Malmö. Erfarenheterna från Malmö sprids på olika sätt, bland annat genomförde Brå och Polismyndigheten två erfarenhetsseminarier i november 2019, där inbjudna kommuner, lokalpolisområden och Kriminalvården fick ta del av arbetet i Malmö.

I takt med att resultaten från utvärderingarna färdigställs kommer Brå att informera och sprida resultaten till berörda aktörer. Om utvärderingar visar på önskade effekter kan arbetssättet komma att spridas till andra delar av landet.

SEMINARIUM

Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.

Forskning GVI och Focused deterrence

Exempel på tidigare forskning och utvärderingar:

  • Braga, A., Kennedy, D.M., Waring, E.J., and Piehl, A.M. (2001). Problemoriented policing, deterrence, and youth violence: An evaluation of Boston’s Operation Ceasefire. Journal of Research in Crime and Delinquency, 38: 195–226.
  • Braga, A., Weisburd, D. (2012). The effects of “pulling levers” focused deterrence strategies on crime. Campbell Systematic Reviews 2012:6 DOI: 10.4073/csr.2012.6
  • Braga, A., Weisburd, D. & Turchan, B. (2018). Focused Deterrence Strategies and Crime Control. An updated systematic review and meta-analysis of empirical evidence. Criminology & Public Policy, Vol .7:1, s. 205–250
  • Corsaro, N., & Engel, R. S. (2015). Most challenging of contexts: Assessing the impact of focused deterrence on serious violence in New Orleans. Criminology & Public Policy, 14(3), 471-505
  • Kennedy, D. M. (2009). Deterrence and Crime Prevention: Reconsidering the Prospect of Sanction. London: Routledge.
  • Sierra-Arevalo, M., Charette, Y., & Papachristos, A. V. (2017). Evaluating the effect of project longevity on group-involved shootings and homicides in New Haven, Connecticut. Crime & Delinquency, 63(4), 446-467.

Projektet finansieras delvis med medel som tilldelats av Fonden för inre säkerhet (ISF)

Vill du veta mer?

Kontakta  William Wikström:

william.wikstrom@bra.se
 08-527 58 523

Effektutvärdering av Sluta skjut

Utvärderingen är gjord av Institutionen för kriminology och Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet.

Processutvärdering av Sluta skjut

English summary

Evaluation of the implementation of group violence intervention in Malmö