Samrådsyttranden som brottsförebyggande åtgärd

Denna utvärdering är den andra delen av en tredelad utvärdering av insatsen med samrådsyttranden som brottsförebyggande insats som påbörjades 2021.

Den första delen var en effektutvärdering som fick ekonomiskt stöd från Brå 2021. Den tredje utvärderingen är en planerad effektutvärdering bestående av plastbaserade observationsstudier (CPTED- analyser) på uppförda byggnationer där kommuner i deras detaljplaner har respektive inte har tagit hänsyn till länsstyrelsernas brottsförebyggande och trygghetsskapande råd.

Denna utvärdering är en aktörsfokusererad utvärdering som utgår ifrån den så kallade erbjudandemodellen (Sandberg och Faugert, 2020 s.128). Syftet med utvärderingen är att fördjupa kunskapen om målgruppens uppfattning om länsstyrelsernas brottsförebyggande insats. Mer specifikt är syftet att få djupare kunskap om målgruppens drivkrafter, handlingsmöjligheter och förutsättningar för att formulera, motta och genomföra de råd som länsstyrelsen ger via samrådsyttranden.

Utvärderingsmetoden är kvalitativt intervjubaserad med 15-25 intervjupersoner från insatsens målgrupp: länsstyrelsers och kommuners samhällsplanerare. Utifrån en presentation av resultaten från effektuppföljningen kommer intervjupersoner få besvara frågeställningar om hur de upplever sitt arbete med insatsen, hur de tolkar de antaganden som insatsen utgår ifrån samt hur de upplever deras förutsättningar för att genomföra insatsen.

Resultaten av denna utvärdering ger tillsammans med den första effektutvärderingen en ökad förståelse av insatsens måluppfyllelse samt vad det är hos insatsen som skapar de konstaterade effekterna (Sandberg och Faugert, 2020 s.128). Enligt Sandberg och Faugert utgör aktörsfokuserade utvärderingar ett "bra komplement till resultatorienterade utvärderingsmodeller då fokus ligger på förutsättningar för handlingar och effekter" (Ibid s.129). Tillsammans med effektutvärderingen förbättrar denna andra utvärdering underlaget för att urskilja brister och styrkor i implementeringen av insatsen. Därigenom stärks underlaget för lärandet och utvecklingen av det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet såväl på kommunal, regional som nationell nivå.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.