Trygga barnet. Tidiga insatser för barn som kan hamna i kriminalitet

2023

| Malmö stad,

Trygga barnet, en samverkansmodell i Malmö stad, är en tidig samordnad insats som bygger på Skottlandsmodellen.

Trygga Barnet syftar till att stärka tidig samordning kring barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Skottlandsmodellen (GIRFEC - GettingIt Right For Every Child) ligger till grund för projektet. Under projekttiden har kommunen beslutat att Trygga barnet, från att ha varit riktat till barn som uppvisar särskilda riskfaktorer, ska omfatta alla barn i Malmö. Oro på tidigt stadium ska därmed kunna upptäckas.

Ett par verktyg har utvecklats för syftet, bland annat de fem frågorna. I ansökan avsåg Malmö Stad genom forskare vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet utvärdera pilotprojektet Trygga barnet genom att samla in fem olika typer av empiri genom etnografiska metoder:

  1. Deltagande observation av kompetensutbildningar i projektet;
  2. Deltagande observation av projektgruppsmöten;
  3. Intervjuer med medarbetare och chefer;
  4. Intervjuer med samtliga barn i projektet;
  5. Intervjuer med barnens vårdnadshavare.

Syftet med utvärderingen är att diskutera och analysera samverkansprocesserna i Trygga Barnet. Frågeställningar:

  1. Vilka framgångsfaktorer kan ses för lyckad samverkan i Trygga barnet?
  2. Vilka utmaningar kan ses för samverkan i Trygga barnet?
  3. Hur upplevs Trygga barnets nya yrkesroller och arbetssätt av de medarbetare som deltar?

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.