Omnslag till rapporten Utsatthet för brott 2013

Utsatthet för brott 2013

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014

I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2013, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultat om utsatthet från NTU

De allra flesta i befolkningen blev inte utsatta för något brott under 2013. För de som har blivit utsatta skiljer sig utsattheten mellan olika grupper och är koncentrerad till en mindre del av befolkningen.

Andelen personer i befolkningen som uppger att de har blivit utsatta för brott minskade successivt från 26 procent 2005 till 22 procent 2012. Det var främst utsattheten för trakasserier, stöld ur eller från fordon samt bilstöld som minskade. År 2013 var andelen däremot något högre, 24 procent. Ökningen jämfört med 2012 kommer främst av att en större andel kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott, hot och trakasserier. Tiden får utvisa om resultatet utgör början på en ny trend eller om det bara är en tillfällig avvikelse från den tidigare nedåtgående trenden.

Det är vanligast att bli utsatt för brott som kan anses vara mindre allvarliga, såsom trakasserier och cykelstöld (5–6 %), medan det är mindre vanligt att bli utsatt för grövre brott, som personrån, allvarlig misshandel och sexualbrott (omkring 1 %).

Mer än hälften av dem som utsätts för brott uppger att de inte har anmält händelsen till polisen. Sexualbrott, trakasserier och hot anmäls i minst utsträckning medan stöldbrott, som bostadsinbrott och stöld ur eller från fordon, anmäls i störst utsträckning.

Utsattheten är ojämnt fördelad sett till andel utsatta personer i olika grupper i befolkningen. Den mest utsatta gruppen är unga vuxna (20–24 år) där utsatthet för brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier) är nästan dubbelt så hög som hos den övriga befolkningen. När man studerar särskilda brottstyper noteras att unga män är den grupp som har högst utsatthet för misshandel (8 %) och att utsatthet för trakasserier är vanligast bland unga kvinnor (10 %). Ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet, och här noteras särskilt en hög utsatthet för trakasserier (12 %).

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är också mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som blivit utsatta för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för brott mot enskild person var det ungefär 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna under 2013.

När män utsätts för brott som hot, misshandel och trakasserier är gärningspersonen oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. När kvinnor utsätts för den typen av brott är gärningspersonen oftare en bekant eller en närstående, och brottsplatsen är oftare hemmet eller arbetsplatsen. Att den utsatta och/eller gärningspersonen varit påverkade av alkohol eller droger vid hot eller misshandel är betydligt vanligare i fall där män varit utsatta än då kvinnor varit det.

Fakta om publikationen

Författare: Thomas Hvitfeldt, Åsa Irlander Strid
Publikationsår: 2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-580

Kundkorg

Summa: