Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2020. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 utgår statistiken över anmälda brott från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

  • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
  • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
  • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
  • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
  • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
  • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
  • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäls flest brott i region Stockholm. Under 2020 anmäldes där 19 800 brott per 100 000 invånare, medan motsvarande siffra i regionerna Väst och Syd var cirka 13 700 respektive 15 200 brott, och i regionerna Bergslagen, Öst och Mitt anmäldes mellan 13 000 och 13 400 brott per region. Lägst antal brott anmäldes i region Nord, där 11 400 brott anmäldes per 100 000 invånare.

I de flesta regioner utgjorde brott mot person mellan 19 och 22 procent av de anmälda brotten 2020, medan de i region Stockholm utgjorde 17 procent. I region Stockholm utgjorde i stället skadegörelsebrott en markant större andel (27 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. Fördelningen har sett likartad ut över tid, men under 2020 ökade andelen skadegörelsebrott i Stockholm något (+2 procentenheter), vilket kan hänföras till pandemin (se avsnittet om Skadegörelse ovan). I övriga regioner var andelen skadegörelsebrott både mindre (7–11 %) och av en delvis annan karaktär.

De 15 största kommunerna

Antal brott per 100 000 av medelfolkmängden i kommunerna med störst befolkning, år 2020. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett stort antal
brott per 100 000 invånare. En förklaring till det är den höga genomströmningen av
människor som inte är bofasta i kommunen. Även i storstädernas stadskärnor, såsom
stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö,
anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare, av samma skäl. Även andra
kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta där kan
uppvisa ett stort antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Utsatthet för brott

Det är 22,6 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2019 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU sammantaget kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri eller nätkränkning.

Det är 14,6 procent av hushållen i riket som under 2019 uppges ha utsatts för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas för egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott.

Utsatthet för brott i regionerna

Självrapporterad utsatthet för brott mot egendom bland hushåll samt för brott mot enskild person. Andel i procent enligt NTU 2020. Källa: NTU

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-06

Statistik om brottstyper