Rattfylleri och trafikbrott

Under 2020 anmäldes omkring 25 600 rattfylleribrott till polisen, en minskning med 4 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 84 400 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §), rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st.) och grov vårdslöshet i trafik. Källa: Anmälda brott

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Av samtliga anmälda trafikbrott är de antalsmässigt största brottstyperna olovlig körning och rattfylleribrott. Tillsammans utgjorde de 69 procent av de anmälda trafikbrotten 2020. I detta avsnitt beskrivs nivå och utveckling för kategorin trafikbrott samt för brottstypen rattfylleribrott.

År 2020 anmäldes 84 400 trafikbrott, vilket innebar en minskning med 1 230 (−1 %) brott jämfört med 2019. Trafikbrott tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Rattfylleribrott

År 2020 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket innebar en minskning med 4 procent jämfört med 2019. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 15 procent till 16 800 anmälda brott. Med undantag för de senaste årens uppgång har utvecklingen för det totala antalet anmälda rattfylleribrott sedan 2011 varit nedåtgående (en minskning med 14 procent). Utvecklingen för det totala antalet anmälda fall av drograttfylleri har däremot varit kontinuerligt uppåtgående (en ökning med 33 procent) under samma period. Antalet anmälda rattfylleribrott är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Pandemins inverkan

De månadsvisa uppföljningar av den preliminära månadsstatistiken som Brå sedan i april 2020 har genomfört med anledning av pandemin visar att antalet anmälda trafikbrott har varierat under året, och det finns inga tydliga indikationer på en inverkan av pandemin på det totala antalet anmälda trafikbrott.

När det gäller rattfylleribrott däremot har pandemin troligen bidragit till minskningen av antalet anmälda brott under året. Det hänger samman med att polisen sedan i mars 2020 kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, vilket innebär att de i huvudsak gjort kontroller endast i de fall där det redan funnits en misstanke om att föraren kört berusad. Däremot bedöms ökningen av antalet anmälda rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte ha en tydlig koppling till pandemin. Rattfylleri under påverkan av narkotika upptäcks inte vid generella kontroller utan sker vanligen i samband med testning av personer där det finns en misstanke om ett sådant brott. Provtagningen sker här inte genom utandningsprov utan genom blodprov.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), rattfylleri under påverkan av narkotika samt grov vårdslöshet i trafik. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2020 handlades¹ 87 100 trafikbrott, vilket var ungefär lika många som 2019 (en minskning med mindre än 0,5 %). En utredning bedrevs för 78 procent (67 700 brott) av de handlagda brotten, medan 22 procent (19 400 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 var andelen utredda och direktavskrivna brott oförändrad.

Av samtliga handlagda trafikbrott förundersökningsbegränsades 6 procent (5 490 brott), vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Nästan samtliga (5 350 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts. År 2020 personuppklarades 42 100 trafikbrott. Det innebar en minskning med 647 brott (−2 %) jämfört med 2019.

I relation till de handlagda brotten gav det en personuppklaringsprocent på 48 procent 2020, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Jämfört med nivån 2014 minskade den med 2 procentenheter. I relation till de utredda brotten gav det en lag­förings­procent på 68 procent, en oförändrad andel jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 1 procentenhet.

Av de handlagda trafikbrotten hade 72 procent (62 500 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet 2020, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Andelen personuppklarade trafikbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 67 procent, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019.

Rattfylleribrott

År 2020 handlades 26 500 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebar en minskning av antalet handlagda rattfylleribrott med 404 brott (−2 %) jämfört med 2019. Nedan redovisas dels statistik över rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), dels rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika.

Rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2020 handlades 9 250 rattfylleribrott under alkoholpåverkan, vilket innebar en minsk­ning med 2 590 brott (−22 %) jämfört med 2019. En utredning bedrevs för 99 procent (9 170 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (80 brott) direktavskrevs. Jäm­fört med 2019 var andelarna oförändrade. Av de handlagda ratt­fylleribrotten under på­verkan av alkohol förundersökningsbegränsades 2 procent (152 brott), nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade rattfylleribrott var på samma nivå som 2019.

Antalet personuppklarade brott uppgick till 7 070 brott 2020, vilket var en minskning med 1 970 brott (−22 %) jämfört med 2019. Personuppklaringsprocenten², som visar an­delen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 76 pro­cent 2020. Det var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Jämfört med 2014 har person­uppklaringsprocenten för rattfylleribrott minskat med 2 procentenheter.

Lagföringsprocenten², det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brot­ten, uppgick till 78 procent. Jämfört med nivån 2019 var den oförändrad. Jämfört med 2014 minskade den med 3 procentenheter.

Av de handlagda rattfylleribrotten fanns vid 98 procent av brotten (9 090 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Den höga andelen hänger samman med att denna typ av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Av de handlagda rattfylleribrotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol till
78 procent, även det en oförändrad nivå jämfört med 2019.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika

År 2020 handlades 17 300 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket var en ökning med 2 190 brott (+14 %) jämfört med 2019. Andelen utredda brott uppgick till 100 procent (99,7 %), medan endast ett mycket litet antal brott direktavskrevs (49 brott). Andelen var oförändrad jämfört med 2019.

Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika förunder­sök­nings­begränsades 8 procent (1 330 brott), vilket var samma andel som 2019. I princip samtliga av dessa brott förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts.

Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 9 040 brott. Det var en ökning med 475 brott (+6 %) jämfört med 2019. Trots att de person­upp­klarade brotten ökade så innebär det en minskning av person- och lagföringsprocenten, eftersom de handlagda brotten ökade i större utsträckning.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 52 procent 2020, en minskning med 4 procent­enheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade personuppklarings­procenten med 1 procentenhet. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten gav en lagföringsprocent på 57 procent 2020, en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 var det en minskning med 3 procentenheter.

Vid 99 procent (17 100 brott) av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av en­bart narkotika fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Av dessa brott uppgick andelen personuppklarade brott till 53 procent, en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2019.

Under pandemin har polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandnings­tester. I huvudsak har kontroller en­dast skett i de fall där det finns en misstanke om brott, vilket sannolikt bidragit till minsk­ningen av antalet handlagda och personuppklarade rattfylleribrott under året. Sam­tidigt kan de riktade kontrollerna generellt ha bidragit till det ökade antalet och andelen trafik­brott med misstänkt person, eftersom de torde ha en högre träffsäkerhet än mer gene­rella kontroller. Rattfylleri under påverkan av narkotika där både de handlagda och per­son­uppklarade brotten ökade kan även ha påverkats av den särskilda insatsen Rimfrost. Att inte person- och lagföringsprocenten ökat för dessa brott förklaras dock av att det handlagts fler brott än vad som personuppklarats

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika). Källa: Misstänkta personer

Under 2020 misstänktes 38 000 personer för brott mot trafikbrottslagen, vilket inte innebar någon förändring jämfört med 2019. Antalet kvinnor misstänkta för trafikbrott ökade med 3 procent, medan antalet män var oförändrat jämfört med 2019.

Bland trafikbrotten var 8 530 personer misstänkta för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 22 procent jämfört med 2019. Uppdelat på kön hade antalet kvinnor som misstänkts minskat med 18 procent, och antalet män med 23 procent.

Det var 13 400 personer som misstänktes för rattfylleri under påverkan av enbart nar­kotika under 2020. Det var en ökning med 17 procent jämfört med 2019. Av de miss­tänkta var 1 450 kvinnor och 11 900 män. Både antalet kvinnor och antalet män hade ökat jämfört med 2019 (+25 % respektive +16 %). Majoriteten av de som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2020 var män (87–89 %).

Under pandemin har polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester. I huvudsak har kontroller endast skett i de fall där det finns en misstanke om brott, vilket sannolikt bidragit till minsk­ningen av antalet misstänkta personer för rattfylleribrott under påverkan av alkohol under året. Polisens arbetssätt för att upptäcka rattfylleribrott under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats under pandemin. Liksom tidigare sker det genom testning av personer där det finns en misstanke om ett sådant brott. Ökningen av antalet misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av narkotika kan, i någon utsträckning, kopplas till polisens särskilda insats Rimfrost, men torde i huvudsak hänga samman med att polisen haft mer resurser att ingripa mot misstänkta trafikbrott (exklusive rattfylleri). Resultaten relaterade till befolkningsstorleken, se nedan, påverkas på samma sätt som de generella resultaten.

Antal misstänkta personer i förhållande till befolkningsstorleken

Det var 444 personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott under 2020, vilket var en minskning på 1 procent jämfört med 2019. Antalet per 100 000 invånare har sedan 2011 först minskat fram till 2013, för att sedan ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016, och därefter öka fram till 2019. Antalet var 5 procent lägre 2020 jämfört med 2011. Antalet var större för män än för kvinnor, 773 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 113 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2011 har antalet per 100 000 invånare minskat för män med 7 procent, men ökat med 10 procent för kvinnor.

Rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2020 misstänktes 99 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av alkohol. Det var 23 procent färre än 2019. Över längre tid hade det skett en minskning med 48 procent jämfört med 2011. Både antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare hade också minskat jämfört med 2019, med 19 respektive 23 procent. Jämfört med 2011 hade båda minskat, med 37 respektive 50 procent.

Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika

År 2020 misstänktes 156 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika. Det var 16 procent fler än 2019. Även sett till en längre tid hade det skett en kontinuerlig ökning med totalt 52 procent jämfört med 2011. Det var 34 kvinnor per 100 000 invånare och 278 män per 100 000 invånare som var misstänkta för rattfylleri under påverkan av narkotika 2020. Båda ökade jämfört med 2019, med 24 respektive 15 procent. Antalet per 100 000 invånare hade också ökat över en längre tid för kvinnor och män, med 70 respektive 59 procent jämfört med 2011.

Misstänkta för rattfylleri – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rattfylleri (inkl. grovt), varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri (under påverkan av alkohol) som huvudbrott till 2 870 beslut, vilket var en minskning med 1 620 beslut jämfört med året innan. Minskningen kan delvis förklaras av att polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester. Enligt uppgift från polisen görs sedan i mars 2020 huvudsakligen kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad.

För huvudbrottet rattfylleri under påverkan av narkotika fattades 2 050 beslut 2020, vilket var en ökning med 265 beslut, eller 15 procent, jämfört med året innan. Grovt rattfylleri var huvudbrott i 2 970 lagföringsbeslut 2020, vilket var en minskning med 154 beslut, eller 5 procent, jämfört med 2019. För rattfylleribrotten uppvisar beslut mot kvinnor och män en likartad procentuell utveckling jämfört med 2019.

Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverkan av alkohol mer än halverades (−61 %) mellan 2011 och 2020. Även denna minskning kan till viss del förklaras av det minskade antalet nykterhetskontroller 2020. Lagföringsbeslut mot kvinnor gällande rattfylleri minskade med 495 beslut, eller 58 procent, och lagföringsbeslut mot män gällande rattfylleri minskade med 4 070 beslut, eller 62 procent, jämfört med 2011.

För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta; dessa beslut har ökat med 1 490 beslut, eller 271 procent, under den senaste tioårsperioden. Beslut mot kvinnor ökade med 157 beslut, eller 249 procent, och beslut mot män ökade med 1 340 beslut, eller 76 procent, jämfört med 2011.

Grovt rattfylleri som huvudbrott har minskat med 1 450 beslut, eller 33 procent, jämfört med 2011. Lagföringsbeslut mot kvinnor och mot män minskade under samma period med 41 respektive 1 410 beslut, eller 8 respektive 36 procent.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Gränsen för rattfylleri av normalgraden är 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. Reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

Lagförda för rattfylleri – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut med rattfylleri (exkl. grov) som huvudbrott, totalt och efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

Trafikbrott bland unga

Självrapporterad delaktighet bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som kört bil eller mc utan körkortstillstånd under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2019.

Skolundersökningen om brott 2019 visar att drygt 18 procent av tjejerna och drygt 28 procent av killarna uppger att de har kört bil eller mc utan körkortstillstånd. Här bör noteras att de medverkande eleverna är 15–16 år, vilket innebär att ingen elev i undersökningen har körkort för vare sig personbil eller motorcykel. Det är dock möjligt att elever även tänker på EU-mopeder när de besvarar frågan, eller att de övningskört med någon vuxen utan att inneha körkortstillstånd.

Fakta

  • 84 400 trafikbrott anmäldes (2020)  
  • 25 600 rattfylleribrott (inkl. narkotikapåverkan) polisanmäldes (2020)
  • 16 800 av anmälningarna gällde drograttfylla (2020)
  • 87 procent av de misstänkta för rattfylla var män (2020)
  • 76 procent = personuppklaringsprocenten för rattfylleribrott (2020)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper