Rattfylleri och trafikbrott

Under 2017 anmäldes omkring 25 600 rattfylleribrott till polisen, en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 89 900 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning¹ och rattfylleri under påverkan av narkotika, 2008-2017. Källa: Anmälda brott

¹) Smitningsbrott har ökat sedan juni 2013. Det beror på att Polisen registrerat även smitning från parkeringsskada (Trafikförordningen 1998:1276 2 kap 8§ 2 st och 14 kap 3§ 1 p a) under brottskoden för smitning från trafikolycka (Trafikbrottslagen 1951:649 5§ 1st), trots att den inte är avsedd för detta. Brå kan inte avgöra hur stor del av de registrerade brotten som hör till respektive lagrum. Förändringen innebär att antalet anmälda smitningsbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare perioder. Utan smitningsbrotten hade antalet trafikbrott legat på samma nivå som tidigare år.

Rattfylleri

År 2017 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 9 procent till 13 800 anmälda brott. Med undantag för årets uppgång har trenden för det totala antalet anmälda rattfylleribrott varit nedåtgående sedan 2008, medan utvecklingen för drograttfylleri har varit kontinuerligt svagt uppåtgående under samma period. Jämfört med 2008 har de anmälda rattfylleribrotten totalt minskat med 18 procent, medan antalet anmälda drograttfylleribrott har ökat med 17 procent. Rattfylleribrotten tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 23 900 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebär en minskning av antalet handlagda rattfylleribrott med 1 820 brott (−7 %) jämfört med 2015. Nedan redovisas dels statistik över rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), dels rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika.

Under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika): År 2016 handlades¹ 11 300 rattfylleribrott under alkoholpåverkan, vilket är 1 400 brott färre (−11 %) jämfört med 2015. En utredning bedrevs för 99 procent (11 200 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (133 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 1 procentenhet vardera.

Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av alkohol förundersökningsbegränsades 2 procent (187 brott), samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade rattfylleribrott minskade med 1 procentenhet jämfört med 2015.

Antalet personuppklarade brott uppgick till 8 610 brott 2016. Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brotten², uppgick till 78 procent. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015 och en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2014.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott², uppgick till 76 procent 2016. Det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Det är stor skillnad mellan personuppklaringsprocenten enligt den tidigare och den nya definitionen. Skillnaden beror på att antalet anmälda rattfylleribrott under påverkan av alkohol är högre än antalet handlagda brott. I och med skillnaden i resultat för definitionerna bör man utgå från den tidigare definitionen vid en jämförelse med de senaste tio åren (från 2007). Personuppklaringsprocenten har dessa tio år minskat med 11 procentenheter. 

Av de handlagda rattfylleribrotten fanns minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet i 97 procent av brotten (11 000 brott), vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2015. Den höga andelen hänger samman med att denna typ av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Av de handlagda rattfylleribrotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol till 78 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än 2015.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika: År 2016 handlades¹ 12 600 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket är en minskning med 422 brott (−3 %) jämfört med 2015. Andelen utredda brott uppgick till 100 procent (99,7 %), medan endast ett mycket litet antal brott direktavskrevs (36 brott). Andelen utredda brott har ökat och direktavskrivna minskat med 1 procentenhet vardera.

Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika förundersökningsbegränsades 8 procent (966 brott), vilket motsvarar en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. I princip samtliga av dessa brott förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts.

Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 7 080 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² som uppgår till 61 procent 2016, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2015 och en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014.

De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda rattfylleribrott under påverkan av narkotika ger en personuppklaringsprocent² på 56 procent 2016, vilket motsvarar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Jämfört med 2007 har personuppklaringsprocenten minskat med 8 procentenheter. 

För 99 procent (12 500 brott) av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2015. Av dessa brott uppgick andelen personuppklarade brott till 57 procent, vilket är 1 procentenhet högre än 2015.

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika.) 2008–2017. Källa: Misstänkta personer

Utvecklingen av antalet misstänkta för rattfylleribrott speglar till stor del polisens insatser på området. År 2017 misstänktes 129 personer per 100 000 invånare för rattfylleri inklusive grovt rattfylleri. Det är 2 personer fler (+2 %) jämfört med 2016. Över längre tid har det dock skett en minskning, sedan 2008 med 42 procent. Antalet kvinnor per 100 000 invånare har ökat (+3 %) jämfört med 2016, och antalet män per 100 000 invånare lika så (+1 %). Sedan 2008 har dock båda minskat, med 30 respektive 43 procent.

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott, år 2008 – 2017. Källa: Personer lagförda för brott

År 2017 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri under påverkan av alkohol (inkl. grovt rattfylleri) som huvudbrott till 7430 beslut. Det är en ökning med 151 beslut, eller 2 procent, jämfört med föregående år. Om man ser till hela den senaste tioårsperioden har antalet lagföringar minskat med 5370 beslut, eller 42 procent, jämfört med 2008. År 2017 fattades även 1310 lagföringsbeslut för rattfylleri under påverkan av narkotika, vilket är en ökning med 246 beslut eller 23 procent.

Jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut ökat med 887 beslut eller 210 procent. Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverka av alkohol nästintill halverades (−45 %) mellan 2009 och 2016. För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta, dessa beslut har fördubblats under den senaste tioårsperioden. Här ska noterasatt drograttfylleri är en mindre brottskategori i förhållande till de vanliga rattfylleribrotten, och utgjorde endast 15 procent av samtliga lagföringsbeslut rörande rattfylleribrott 2017.

Utvecklingen av antalet lagföringsbeslut rörande trafikbrott, till exempel rattfylleri, återspeglar till stor del polisens insatser på trafikområdet.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Nu är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. De nya reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 89 900 trafikbrott anmäldes (2017)  
  • 25 600 rattfylleribrott (inkl. narkotikapåverkan) polisanmäldes (2017)
  • 13 800 av anmälningarna gällde drograttfylla (2017)
  • 7 483 personer lagfördes för rattfylleri (2017)
  • 88 procent av de misstänkta för rattfylla var män (2017)
  • 76 procent = personuppklaringsprocenten för samtliga rattfylleribrott (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-09