Rattfylleri och trafikbrott

Under 2019 anmäldes omkring 26 600 rattfylleribrott till polisen, en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 85 700 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning¹ och rattfylleri under påverkan av narkotika, 2010-2019. Källa: Anmälda brott

¹) Smitningsbrott har ökat sedan juni 2013. Det beror på att Polisen registrerat även smitning från parkeringsskada (Trafikförordningen 1998:1276 2 kap 8§ 2 st och 14 kap 3§ 1 p a) under brottskoden för smitning från trafikolycka (Trafikbrottslagen 1951:649 5§ 1st), trots att den inte är avsedd för detta. Brå kan inte avgöra hur stor del av de registrerade brotten som hör till respektive lagrum. Förändringen innebär att antalet anmälda smitningsbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare perioder. Utan smitningsbrotten hade antalet trafikbrott legat på samma nivå som tidigare år.

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Sett till samtliga anmälda trafikbrott är de antalsmässigt största brottstyperna olovlig körning och rattfylleribrott, som tillsammans utgjorde 67 procent av de anmälda trafikbrotten.

År 2019 anmäldes 85 700 trafikbrott, vilket var en minskning med 6 580 (−7 %) brott jämfört med 2018. Trafikbrott tillhör de brottskategorier där antalet anmälda
brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Rattfylleri

År 2019 anmäldes totalt 26 600 rattfylleribrott, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2018. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drog­rattfylleri, ökade med 2 procent till 14 600 anmälda brott.

Med undantag för de senaste årens uppgång har trenden för det totala antalet anmälda rattfylleri­brott sedan 2010 varit nedåtgående (en minskning med 10 procent). Utvecklingen för det totala antalet anmälda fall av drog­rattfylleri har däremot varit kontinuerligt uppåtgående (en ökning med 16 procent) under samma period. Antalet anmälda rattfylleri­brott är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripande­verksamhet.

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), rattfylleri under påverkan av narkotika samt smitning. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2019 handlades¹ 87 500 trafikbrott, vilket innebar en minskning med 6 010 brott (−6 %) jämfört med 2018. En utredning bedrevs för 78 procent av de handlagda brotten, medan 22 procent direktavskrevs. Jämfört med 2018 ökade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott minskade, med 3 procent­enheter vardera.

Av samtliga handlagda trafikbrott förundersöknings­begränsades 6 procent (4 910 brott), vilket innebar en oförändrad nivå jämfört med 2018. Nästan samtliga förundersöknings­begränsades efter att en utredning inletts.

År 2019 personuppklarades 42 800 trafikbrott. Det innebar en minskning med 860 brott (−2 %) jämfört med 2018. I relation till de handlagda brotten gav det en personuppklarings­procent² på 49 procent 2019, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2018. Lagförings­procenten² var 67 procent, en oförändrad andel jämfört med 2018. Jämfört med 2014 minskade lagförings­procenten med 1 procentenhet.

Rattfylleribrott

År 2019 handlades 26 900 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebar en ökning av antalet handlagda rattfylleribrott med 631 brott (+2 %)
jämfört med 2018.

Rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2019 handlades 11 800 rattfylleribrott under alkohol­påverkan, vilket innebar en ökning med 288 brott (+2 %) jämfört med 2018. En utredning bedrevs för 99 procent av de handlagda brotten, medan 1 procent direktavskrevs. Jämfört med 2018 var andelarna oförändrade.

Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av alkohol förundersöknings­begränsades 1 procent, samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen för­undersöknings­begränsade rattfylleribrott var på samma nivå som 2018. Antalet personuppklarade brott uppgick till 9 040 brott 2019, vilket var en ökning med 166 brott (+2 %) jämfört med 2018.

Personuppklaringsprocenten², som visar andelen person­uppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleri­brott, uppgick till 76 procent 2019. Det var en oförändrad nivå jämfört med 2018. Jämfört med 2014 har personuppklarings­procenten för rattfylleri­brott minskat med 2 procentenheter.

Lagföringsprocenten², det vill säga andelen person­uppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 78 procent. Jämfört med nivån 2018 minskade den med 1
procent­enhet, och jämfört med 2014 minskade den med 3 procentenheter.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika

År 2019 handlades 15 100 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket var en ökning med 343 brott (+2 %) jämfört med 2018. Andelen utredda brott uppgick till 100 procent (99,8 %), medan endast ett mycket
litet antal brott direkt­avskrevs (31 brott). Andelarna var oförändrade jämfört med 2018.

Av de handlagda rattfylleri­brotten under påverkan av enbart narkotika förundersöknings­begränsades 7 procent, vilket var samma andel som 2018. I princip samtliga av dessa brott förundersöknings­begränsades efter att en
utredning inletts.

Antalet personuppklarade² rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 8 570 brott. Det var en ökning med 196 brott (+2 %) jämfört med 2018. Personuppklarings­procenten, som visar andelen person­uppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleri­brott, uppgick till 57 procent 2018, samma nivå som 2018. Jämfört med 2014 ökade person­uppklarings­procenten med 4 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten gav en lagförings­procent² på 61 procent 2019, amma nivå som 2018. Jämfört med 2014 var det en ökning med 2 procentenheter.

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika.) 2010–2019. Källa: Misstänkta personer

Under 2019 misstänktes 38 000 personer för brott mot trafikbrottslagen. Det var en ökning med 1 procent sedan 2018. Ökningen kunde ses både bland kvinnor och bland män, med 5 respektive 1 procent. Bland trafik­brotten var 11 000 personer misstänkta för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2018.

Uppdelat på kön hade antalet kvinnor som misstänkts ökat med 1 procent, och antalet män med 3 procent. Det var 11 500 personer som misstänktes för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika under 2019. Det var en ökning med 5 procent jämfört med 2018.

Av de misstänkta var 1 160 kvinnor och 10 300 män. Både antalet kvinnor och antalet män hade ökat jämfört med 2018 (+14 % respektive +4 %). Majoriteten av de som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2019 var män (87–90 %).

Antalet misstänkta för trafikbrott per 100 000 invånare har sedan 2010 först minskat fram till 2013, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016, och därefter öka fram till 2019.

Misstänkta för rattfylleri – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rattfylleri (inkl. grovt), varav kvinnor och män, 2010–2019. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott, år 2009 – 2018. Källa: Personer lagförda för brott

År 2018 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri (under påverkan av alkohol) som huvudbrott till 4 230 beslut, vilket var en ökning med 18 beslut jämfört med året innan. För huvudbrottet rattfylleri under påverkan av narkotika var fattades 1 660 beslut 2018, vilket var en ökning med 350 beslut, eller 27 procent, jämfört med året innan. Grovt rattfylleri var huvudbrott i 3 270 lagföringsbeslut 2018, vilket är en ökning med 54 beslut, eller 2 procent, jämfört med 2017. Denna ökning utgjordes av lagföringsbeslut mot kvinnor, som ökade med 79 beslut, eller 17 procent, medan besluten mot män istället minskade med 25 beslut, eller 1 procent, jämfört med 2017.

Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverkan av alkohol nästintill halverades (−48 %) mellan 2009 och 2018. Lagföringsbeslut mot kvinnor gällande rattfylleri minskade med 378 beslut, eller 43 procent, och lagföringsbeslut mot män gällande rattfylleri minskade med 3 510 beslut, eller 48 procent, jämfört med 2009. För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta; dessa beslut har ökat med 1 270 beslut, eller 323 procent, under den senaste tioårsperioden. Beslut mot kvinnor ökade med 112 beslut, eller 243 procent, och beslut mot män ökade med 1 160 beslut, eller 334 procent, jämfört med 2009. Grovt rattfylleri som huvudbrott har minskat med 1 870 beslut, eller 36 procent, jämfört med 2009. Lagföringsbeslut mot kvinnor och män minskade under samma period med 127 respektive 1 740 beslut, eller 19 respektive 39 procent.

Utvecklingen av antalet lagföringsbeslut rörande trafikbrott, till exempel rattfylleri, återspeglar till stor del polisens insatser på trafikområdet.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Nu är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. De nya reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

Trafikbrott bland unga

Självrapporterad delaktighet bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som kört bil eller mc utan körkortstillstånd under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2019.

Skolundersökningen om brott 2019 visar att drygt 18 procent av tjejerna och drygt 28 procent av killarna uppger att de har kört bil eller mc utan körkortstillstånd. Här bör noteras att de medverkande eleverna är 15–16 år, vilket innebär att ingen elev i undersökningen har körkort för vare sig personbil eller motorcykel. Det är dock möjligt att elever även tänker på EU-mopeder när de besvarar frågan, eller att de övningskört med någon vuxen utan att inneha körkortstillstånd.

Fakta

  • 85 700 trafikbrott anmäldes (2019)  
  • 26 600 rattfylleribrott (inkl. narkotikapåverkan) polisanmäldes (2019)
  • 14 600 av anmälningarna gällde drograttfylla (2019)
  • 7 500 personer lagfördes för rattfylleri (2018)
  • 90 procent av de misstänkta för rattfylla var män (2019)
  • 76 procent = personuppklaringsprocenten för rattfylleribrott (2019)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-13

Statistik om brottstyper