Rattfylleri och trafikbrott

Under 2021 anmäldes omkring 23 000 rattfylleribrott till polisen, en minskning med 10 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 76 000 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §), rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st.) och grov vårdslöshet i trafik. Källa: Anmälda brott

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Av samtliga anmälda trafikbrott är de antalsmässigt största brottstyperna olovlig körning och rattfylleribrott. Tillsammans utgjorde de 86 procent av de anmälda trafikbrotten 2021. I detta avsnitt beskrivs nivå och utveckling för kategorin trafikbrott samt för brottstypen rattfylleribrott.

År 2021 anmäldes 75 973 trafikbrott, vilket innebar en minskning med 8 465 (−10 %) brott jämfört med 2020. Trafikbrott tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Rattfylleribrott

År 2021 anmäldes totalt 23 026 rattfylleribrott, vilket innebar en minskning med 2 559 brott (−10 %) jämfört med 2020. Av dessa minskade rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, med 1 947 brott (−12 %) till 14 834 anmälda brott. Jämfört med 2012 har det totala antalet anmälda rattfylleribrott minskat med 15 procent, medan anmälda brott om drograttfylleri har ökat med 24 procent. Antalet anmälda rattfylleribrott är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Pandemins inverkan

Brå har sedan i april 2020 utfört analyser av månadsstatistiken över anmälda brott. Dessa visar att antalet anmälda trafikbrott har varierat under perioden, och det finns inga tydliga indikationer på en inverkan av pandemin på det totala antalet anmälda trafikbrott. Utvecklingen ser dock olika ut för olika typer av trafikbrott. För vissa brottstyper inom kategorin finns det utvecklingstendenser som till viss del troligen hänger samman med pandemin, även om det mönstret inte syns för kategorin som helhet.

Pandemin har troligen bidragit till minskningen av antalet anmälda rattfylleribrott under perioden och även under 2021. Utvecklingen av anmälda rattfylleribrott under påverkan av alkohol ska tolkas mot bakgrund av att polisen till en början kraftigt minskade de generella nykterhetskontrollerna fram till mitten av oktober 2020. De generella kontrollerna har därefter återupptagits, dock med vissa begränsningar. Trots detta bedöms minskningen av de anmälda rattfylleribrotten även under 2021 hänga samman med pandemin. Kontrollerna av rattfylleri under påverkan av narkotika har däremot inte förändrats i och med pandemin.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), rattfylleri under påverkan av narkotika samt grov vårdslöshet i trafik. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2020 handlades¹ 87 100 trafikbrott, vilket var ungefär lika många som 2019 (en minskning med mindre än 0,5 %). En utredning bedrevs för 78 procent (67 700 brott) av de handlagda brotten, medan 22 procent (19 400 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 var andelen utredda och direktavskrivna brott oförändrad.

Av samtliga handlagda trafikbrott förundersökningsbegränsades 6 procent (5 490 brott), vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Nästan samtliga (5 350 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts. År 2020 personuppklarades 42 100 trafikbrott. Det innebar en minskning med 647 brott (−2 %) jämfört med 2019.

I relation till de handlagda brotten gav det en personuppklaringsprocent på 48 procent 2020, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Jämfört med nivån 2014 minskade den med 2 procentenheter. I relation till de utredda brotten gav det en lag­förings­procent på 68 procent, en oförändrad andel jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade lagföringsprocenten med 1 procentenhet.

Av de handlagda trafikbrotten hade 72 procent (62 500 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet 2020, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Andelen personuppklarade trafikbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 67 procent, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019.

Rattfylleribrott

År 2020 handlades 26 500 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebar en minskning av antalet handlagda rattfylleribrott med 404 brott (−2 %) jämfört med 2019. Nedan redovisas dels statistik över rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), dels rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika.

Rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2020 handlades 9 250 rattfylleribrott under alkoholpåverkan, vilket innebar en minsk­ning med 2 590 brott (−22 %) jämfört med 2019. En utredning bedrevs för 99 procent (9 170 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (80 brott) direktavskrevs. Jäm­fört med 2019 var andelarna oförändrade. Av de handlagda ratt­fylleribrotten under på­verkan av alkohol förundersökningsbegränsades 2 procent (152 brott), nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade rattfylleribrott var på samma nivå som 2019.

Antalet personuppklarade brott uppgick till 7 070 brott 2020, vilket var en minskning med 1 970 brott (−22 %) jämfört med 2019. Personuppklaringsprocenten², som visar an­delen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 76 pro­cent 2020. Det var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Jämfört med 2014 har person­uppklaringsprocenten för rattfylleribrott minskat med 2 procentenheter.

Lagföringsprocenten², det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brot­ten, uppgick till 78 procent. Jämfört med nivån 2019 var den oförändrad. Jämfört med 2014 minskade den med 3 procentenheter.

Av de handlagda rattfylleribrotten fanns vid 98 procent av brotten (9 090 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Den höga andelen hänger samman med att denna typ av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Av de handlagda rattfylleribrotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol till
78 procent, även det en oförändrad nivå jämfört med 2019.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika

År 2020 handlades 17 300 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket var en ökning med 2 190 brott (+14 %) jämfört med 2019. Andelen utredda brott uppgick till 100 procent (99,7 %), medan endast ett mycket litet antal brott direktavskrevs (49 brott). Andelen var oförändrad jämfört med 2019.

Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika förunder­sök­nings­begränsades 8 procent (1 330 brott), vilket var samma andel som 2019. I princip samtliga av dessa brott förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts.

Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 9 040 brott. Det var en ökning med 475 brott (+6 %) jämfört med 2019. Trots att de person­upp­klarade brotten ökade så innebär det en minskning av person- och lagföringsprocenten, eftersom de handlagda brotten ökade i större utsträckning.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 52 procent 2020, en minskning med 4 procent­enheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 minskade personuppklarings­procenten med 1 procentenhet. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten gav en lagföringsprocent på 57 procent 2020, en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2019. Jämfört med 2014 var det en minskning med 3 procentenheter.

Vid 99 procent (17 100 brott) av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av en­bart narkotika fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Av dessa brott uppgick andelen personuppklarade brott till 53 procent, en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2019.

Under pandemin har polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandnings­tester. I huvudsak har kontroller en­dast skett i de fall där det finns en misstanke om brott, vilket sannolikt bidragit till minsk­ningen av antalet handlagda och personuppklarade rattfylleribrott under året. Sam­tidigt kan de riktade kontrollerna generellt ha bidragit till det ökade antalet och andelen trafik­brott med misstänkt person, eftersom de torde ha en högre träffsäkerhet än mer gene­rella kontroller. Rattfylleri under påverkan av narkotika där både de handlagda och per­son­uppklarade brotten ökade kan även ha påverkats av den särskilda insatsen Rimfrost. Att inte person- och lagföringsprocenten ökat för dessa brott förklaras dock av att det handlagts fler brott än vad som personuppklarats

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika). Källa: Misstänkta personer

Under 2021 misstänktes 35 063 personer för brott mot trafikbrottslagen. Jämfört med året innan var det en antalsminskning med 8 procent, där nedgången avsåg både misstänkta kvinnor (-3 %) och män (-8 %).

Bland trafikbrotten var 7 531 personer misstänkta för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta kvinnor och antalet misstänkta män med 12 procent vardera.

För rattfylleri under påverkan av enbart narkotika uppgick antalet misstänkta till 12 651 personer för 2021, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor (+1 %), medan antalet misstänkta män minskade (-6 %). Majoriteten av dem som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2020 var män (87–88 %).

Det var 409 personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott under 2021, vilket var en minskning på 8 procent jämfört med året innan. Jämfört med 2012 var antalet misstänkta per 100 000 invånare 7 procent lägre 2021. Uppdelat på kön minskade antalet misstänkta män per 100 000 invånare med 9 procent, medan antalet misstänkta kvinnor ökade med 12 procent 2021 jämfört med 2012.

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive
påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2021 misstänktes 88 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Vid jämförelse med 2012 uppgick minskningen till 50 procent, och uppdelat på kön minskade både antal misstänkta kvinnor (-41 %) och antalet misstänkta män (-51 %).

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika

Antal misstänkta per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika uppgick 2021 till 147 personer, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med året innan. Vid jämförelse med 2012 har dock antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat med 43 procent. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare med 69 procent mellan 2012 och 2021, medan misstänkta män ökade med 39 procent för samma period.

Misstänkta för rattfylleri – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rattfylleri (inkl. grovt), varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri (under påverkan av alkohol) som huvudbrott till 2 870 beslut, vilket var en minskning med 1 620 beslut jämfört med året innan. Minskningen kan delvis förklaras av att polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester. Enligt uppgift från polisen görs sedan i mars 2020 huvudsakligen kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad.

För huvudbrottet rattfylleri under påverkan av narkotika fattades 2 050 beslut 2020, vilket var en ökning med 265 beslut, eller 15 procent, jämfört med året innan. Grovt rattfylleri var huvudbrott i 2 970 lagföringsbeslut 2020, vilket var en minskning med 154 beslut, eller 5 procent, jämfört med 2019. För rattfylleribrotten uppvisar beslut mot kvinnor och män en likartad procentuell utveckling jämfört med 2019.

Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverkan av alkohol mer än halverades (−61 %) mellan 2011 och 2020. Även denna minskning kan till viss del förklaras av det minskade antalet nykterhetskontroller 2020. Lagföringsbeslut mot kvinnor gällande rattfylleri minskade med 495 beslut, eller 58 procent, och lagföringsbeslut mot män gällande rattfylleri minskade med 4 070 beslut, eller 62 procent, jämfört med 2011.

För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta; dessa beslut har ökat med 1 490 beslut, eller 271 procent, under den senaste tioårsperioden. Beslut mot kvinnor ökade med 157 beslut, eller 249 procent, och beslut mot män ökade med 1 340 beslut, eller 276 procent, jämfört med 2011.

Grovt rattfylleri som huvudbrott har minskat med 1 450 beslut, eller 33 procent, jämfört med 2011. Lagföringsbeslut mot kvinnor och mot män minskade under samma period med 41 respektive 1 410 beslut, eller 8 respektive 36 procent.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Gränsen för rattfylleri av normalgraden är 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. Reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

Lagförda för rattfylleri – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut med rattfylleri (exkl. grov) som huvudbrott, totalt och efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

Trafikbrott bland unga

Självrapporterad delaktighet bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som kört bil eller mc utan körkortstillstånd under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Skolundersökningen om brott 2021 visar att drygt 20 procent av tjejerna och drygt 26 procent av killarna uppger att de har kört bil eller mc utan körkortstillstånd. Här bör noteras att de medverkande eleverna är 15–16 år, vilket innebär att ingen elev i undersökningen har körkort för vare sig personbil eller motorcykel. Det är dock möjligt att elever även tänker på EU-mopeder när de besvarar frågan, eller att de övningskört med någon vuxen utan att inneha körkortstillstånd.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper