Bostadsinbrott

Det är 1,8 procent av hushållen som uppger att de utsatts för bostadsinbrott under 2018. Under 2018 anmäldes omkring 17 000 bostadsinbrott – en minskning med 24 procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Självrapporterad utsatthet för bostadsinbrott 2006–2018¹. Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt resultaten från Nationella trygghetsundersökningen rapporterar 1,8 procent av hushållen i riket att de utsattes för bostadsinbrott 2018, vilket skulle motsvara cirka 82 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är på samma nivå som både 2016 och 2017. Andelen hushåll som utsatts för bostadsinbrott varierade under större delen av mätperioden kring en relativt stabil nivå, men 2016 ökade nivån något, och andelen har sedan dess legat kvar på den något högre nivån.

Resultatet för 2018 visar att hushåll som består av ensamstående personer med barn i större utsträckning uppger att de utsattes för bostadsinbrott (2,6 %) än hushåll som består av ensamstående personer utan barn (1,8 %) och sammanboende personer med eller utan barn (1,8 respektive 1,6 %).

Andelen som utsattes var något större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,9 respektive 1,7 %).

När det gäller boendeort utsattes hushåll i storstadsregioner i större utsträckning (2,3 %) än hushåll i andra större städer och hushåll i mindre städer eller på landsbygden (1,5 % i respektive grupp).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet, år 2009–2018. Källa: Anmälda brott

År 2018 anmäldes totalt 36 800 inbrottsstölder (inklusive fritidshus, källarförråd m.m.), vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2017.

Inbrotten i bostad minskade med 24 procent, eller 5 520 anmälda brott. Minskningen syntes både i inbrotten i villor och radhus, som minskade med 28 procent (till 9 930 brott) och i inbrotten i lägenheter, som minskade med 19 procent (till 7 100 brott). Under den senaste tioårsperioden (2009–2018) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 17 procent. Antalet anmälda villainbrott har varierat, men har sammantaget minskat med 22 procent sedan 2009. Antalet anmälda lägenhetsinbrott har haft en jämnare utveckling under samma period, och minskat med 8 procent sedan 2009.

År 2018 anmäldes 4 900 inbrott i fritidshus, en minskning med 17 procent jämfört med 2017. Inbrotten i källare och vind var i stort sett oförändrade, där anmäldes 14 880 brott.

Anmälda inbrott i bostad och fritidshus under ett år

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2018. Källa: Anmälda brott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren haft en säsongsbetonad prägel. Flest villainbrott anmäls under årets mörka månader, oftast i oktober till december. Under 2018 var det även en topp under januari månad. Denna säsongsvariation har under åren inte varit lika tydlig för de anmälda lägenhetsinbrotten, som vanligtvis uppvisar mindre variationer under året. Under 2018 däremot följde även inbrotten i lägenhet ett liknande mönster som de i villa.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. samt lägenhet, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2017 handlades¹ 23 100 bostadsinbrott (inbrottsstöld i lägenhet och villa), vilket är en ökning med 1 210 brott (+6 %). Av dessa bedrevs en utredning för 80 procent (18 600 brott) och 20 procent (4 520 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2016 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 3 procentenheter vardera. Det var 85 brott (mindre än 0,5 procent) av de handlagda bostadsinbrotten som förundersökningsbegränsades, nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade bostadsinbrott är den samma som 2016. De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick 2017 till 651 brott. Det är en minskning med 138 brott (−17 %) jämfört med 2016.

Personuppklaringsprocenten², som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott, uppgick till 3 procent 2017. Jämfört med 2016 är det en minskning med 1 procentenhet, och en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2008.

Lagföringsprocenten², andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 4 procent. Det innebär en minskning med 1 procentenhet, både jämfört med 2016 och med 2014.

De relativa låga resultaten för lagförings- och personuppklaringsprocenten är en följd av den låga andelen av bostadsinbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet.

Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 6 procent (1 420 brott), en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 46 procent, även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Av de handlagda brotten 2017 anmäldes 85 procent under samma år, resterande brott anmäldes tidigare år. Av de personuppklarade brotten anmäldes 61 procent samma år som de handlades.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad, åren 2008-2017. Källa: Misstänkta personer

År 2018 misstänktes 17 personer per 100 000 invånare för bostadsinbrott, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2017. Jämfört med 2009 var det en minskning med 27 procent. Andelen misstänkta för bostadsinbrott hade minskat för både kvinnor och män under den senaste tioårsperioden, men något mer för kvinnor än för män (−41 % för kvinnor, jämfört med −25 % för män).

Lagförda

Bostadsinbrott är inte en juridisk beteckning utan ingår i rubriceringen grov stöld. Därför kan man inte urskilja bostadsinbrott i statistiken över lagförda personer. Av de som döms för grov stöld får omkring hälften fängelse.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 17 000 bostadsinbrott polisanmäldes (2018)
  • 9 930 av bostadsinbrotten skedde i villor (2018)
  • 7 100 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter (2018)
  • 14 800 inbrott i källare och på vind anmäldes (2017)
  • 4 900 inbrott i fritidshus anmäldes (2018)
  • 3 procent = personuppklaringsprocenten² för bostadsinbrott (2017)

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-15

Statistik om brottstyper

Läs mer