Bostadsinbrott

Det är 1,3 procent av hushållen som uppger att de utsatts för bostadsinbrott under 2021. Under 2021 anmäldes omkring 12 500 bostadsinbrott – en minskning med 15 procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Självrapporterad utsatthet för bostadsinbrott 2006–2021¹. Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt resultaten från Nationella trygghetsundersökningen rapporterar 1,3 procent av hushållen i riket att de utsattes för bostadsinbrott 2021 vilket skulle motsvara cirka 60 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är på samma nivå som 2020. Det är svårt att urskilja någon tydlig trend fram till och med 2015, då andelen varierade från år till år. Mellan 2016–2019 låg andelen i princip oförändrad och därefter har den legat på en något lägre nivå.

Resultatet för 2021 visar att hushåll som består av ensamstående personer med och utan barn i större utsträckning uppger att de utsattes för bostadsinbrott (1,3 respektive 1,4 %) än hushåll som består av sammanboende personer med eller utan barn (1,1 i respektive grupp).

Den andel som utsattes var större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,4 respektive 1,0 %).

När det gäller boendeort utsattes hushåll i storstäder/storstadsnära kommuner i större utsträckning (1,5 %) än hushåll i större städer/kommuner nära större stad och hushåll i mindre städer/tätorter/ landsbygdskommuner (1,2 respektive 1,1 %).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet. Källa: Anmälda brott

År 2021 anmäldes totalt 72 884 inbrottsstölder, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med 2020. Bostadsinbrotten minskade med 2 140 anmälda brott (−15 %), till 12 534 brott jämfört med 2020. Inbrotten i villor och i radhus minskade med 1 839 brott (−22 %), till 6 532 brott, och inbrotten i lägenheter minskade med 301 brott (−5 %), till 6 002 brott.

Jämfört med 2012 har det totala antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 41 procent. Antalet anmälda villainbrott har varierat år från år, men har sammantaget minskat med 53 procent jämfört med 2012, medan antalet anmälda lägenhetsinbrott har haft en jämnare utveckling, och minskat med 18 procent jämfört med 2012.

Pandemins inverkan

I de månadsvisa genomgångar av den preliminära månadsstatistiken som Brå sedan i april 2020 har genomfört med anledning av pandemin, konstaterades ökningar av de anmälda inbrottsstölderna under hela 2020 jämfört med 2019. Inbrottsstöld i källare och vind har ökat under året, vilket skulle kunna kopplas ihop med pandemin. Det finns dock inte några tydliga indikationer på att utvecklingen av antalet anmälda bostadsinbrottsstölder kan sättas i samband med pandemin.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Säsongsvariationer för anmälda inbrott

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2021 Källa: Anmälda brott

Under många år och fram till 2019 hade de anmälda villainbrotten en tydlig säsongsbetonad prägel, där fler brott anmälts under månaderna oktober– december. De senaste tre åren har dock de anmälda villainbrotten uppvisat en lägre säsongsvariation än tidigare.

Under 2021 anmäldes 3 388 inbrott i fritidshus, en minskning med 21 procent jämfört med före­gående år. Antalet anmälda inbrott i källare och på vind förblev under samma period oförändrat och uppgick till 20 107 anmälda brott.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. samt lägenhet. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2020 handlades¹ 15 100 bostadsinbrott (inbrottsstöld i lägenhet och villa), vilket var en minskning med 271 brott (−2 %). Av dessa bedrevs en utredning för 67 procent (10 100 brott) och 33 procent (5 040 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2019 minskade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott ökade med 4 procentenheter vardera. Det var 135 brott (1 %) av de handlagda bostadsinbrotten som förunder­sök­nings­begränsades, nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen för­under­söknings­begränsade bostadsinbrott var densamma 2019.

De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick 2020 till 496 brott. Det var en minskning med 178 brott (−26 %) jämfört med 2019.

Personuppklaringsprocenten², som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott, uppgick till 3 procent 2020, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Även jämfört med 2011 var minskningen 1 procent­enhet.

Lagföringsprocenten², andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 5 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Jämfört med 2014 var lagföringsprocenten oförändrad.

De relativa låga resultaten för lagförings- och personuppklaringsprocenten är en följd av den låga andelen bostadsinbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet.

Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 9 procent (1 310 brott), en oförändrad andel jämfört med 2019. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 38 procent, en minskning med 10 procentenheter jämfört med 2019.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad. Källa: Misstänkta personer

Under 2021 misstänktes 1 095 personer för inbrottsstöld i bostad. Jämfört med 2020 var det en antalsminskning med 22 procent, och minskningen avsåg både misstänkta kvinnor (-26 %) och misstänkta män (-21 %).

I relation till befolkningsmängden misstänktes 13 personer per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad 2021, vilket var en minskning med 22 procent jämfört med 2020 och vid jämförelse med 2012 uppgick minskningen till 47 procent. Minskningen per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad för den senaste tioårsperioden avsåg både misstänkta kvinnor och misstänkta män, men den relativa förändringen var större för männen än för kvinnorna (−49 % för män jämfört med −30 % för kvinnor).

Lagförda

Bostadsinbrott är inte en juridisk beteckning utan ingår i rubriceringen grov stöld. Därför kan man inte urskilja bostadsinbrott i statistiken över lagförda personer. Av de som döms för grov stöld får omkring hälften fängelse.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Läs mer