Bostadsinbrott

1,2 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2016. Under 2017 anmäldes omkring 22 600 bostadsinbrott – en ökning med tre procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Andelen hushåll utsatta för bostadsinbrott år 2006–2017¹, i procent. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

  Utsatthet för bostadsinbrott

Bostadsinbrotten upplevs ofta som mer allvarliga och mer integritetskränkande än många andra av de stöldbrott som hushållen utsätts för. I NTU uppger 1,8 procent av hushållen i riket för bostadsinbrott 2017, vilket motsvarar cirka 81 000 hushåll (skattat antal). Det är på samma nivå som 2016. Andelen hushåll som utsatts för bostadsinbrott varierade under större delen av mätperioden kring en relativt stabil nivå, men 2016 ökade nivån något, och andelen låg kvar på den högre nivån även 2017.

  Olika gruppers utsatthet för bostadsinbrott

Resultatet för 2017 visar att hushåll som består av ensamstående personer med barn utsattes för bostadsinbrott i större utsträckning (2,8 %) än hushåll som består av ensamstående personer utan barn (1,8 %) eller sammanboende personer med eller utan barn (1,8 respektive 1,7 %).

Det är i princip inga skillnader i utsatthet vid en jämförelse mellan boende i småhus respektive flerfamiljshus (1,7 respektive 1,8 %). När det gäller boendeort utsattes hushåll i storstadsregioner i större utsträckning (2,5 %) än hushåll i andra större städer (1,6 %) och hushåll i mindre städer eller på landsbygden (1,1 %).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet, år 2008–2017. Källa: Anmälda brott

  Anmälda bostadsinbrott

År 2017 anmäldes 89 700 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2016. Inbrotten i bostad ökade med 3 procent eller 595 anmälda brott 2017 jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av anmälda inbrott i lägenhet, som ökade med 709 brott (+9 %) under året, medan antalet anmälda inbrott i villa och radhus minskade med 1 procent till 13 800 brott. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 24 procent; ökningen var dock starkast fram till 2011. Antalet anmälda villainbrott har varierat under den senaste tioårsperioden. Sammantaget har antalet brott ökat med 28 procent sedan 2008. Antalet anmälda lägenhetsinbrott har haft en jämnare utveckling under samma period med en ökning på 19 procent sedan 2008.

  Variationer under året

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren haft en säsongsbetonad prägel. November är den månad då flest villainbrott anmäls, tätt följd av december och oktober. Denna säsongsvariation är inte lika tydlig för de anmälda inbrotten i fritidshus, som uppvisar en jämnare nivå med mindre variationer under året.

Anmälda inbrott i bostad och fritidshus under ett år

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad för villa, radhus o.d.,lägenhet samt fritidshus, under 2017. Källa: Anmälda brott

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. samt lägenhet, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2017 handlades¹ 23 100 bostadsinbrott (inbrottsstöld i lägenhet och villa), vilket är en ökning med 1 210 brott (+6 %). Av dessa bedrevs en utredning för 80 procent (18 600 brott) och 20 procent (4 520 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2016 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 3 procentenheter vardera. Det var 85 brott (mindre än 0,5 procent) av de handlagda bostadsinbrotten som förundersökningsbegränsades, nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade bostadsinbrott är den samma som 2016. De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick 2017 till 651 brott. Det är en minskning med 138 brott (−17 %) jämfört med 2016.

Personuppklaringsprocenten², som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott, uppgick till 3 procent 2017. Jämfört med 2016 är det en minskning med 1 procentenhet, och en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2008.

Lagföringsprocenten², andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 4 procent. Det innebär en minskning med 1 procentenhet, både jämfört med 2016 och med 2014.

De relativa låga resultaten för lagförings- och personuppklaringsprocenten är en följd av den låga andelen av bostadsinbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet.

Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 6 procent (1 420 brott), en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 46 procent, även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Av de handlagda brotten 2017 anmäldes 85 procent under samma år, resterande brott anmäldes tidigare år. Av de personuppklarade brotten anmäldes 61 procent samma år som de handlades.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad, åren 2008-2017. Källa: Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 19 personer per 100 000 invånare för bostadsinbrott, vilket är en minskning med 2 personer eller 8 procent jämfört med 2016. Sedan 2008 ökade antalet per 100 000 invånare fram till 2011, för att därefter minska. Jämfört med 2008 är antalet per 100 000 invånare 4 procent högre. Utvecklingen skiljer sig åt vad gäller kvinnor och män. Antalet kvinnor per 100 000 invånare har sedan 2008 minskat med 19 procent, medan antalet män per 100 000 invånare ökat med 6 procent.

Lagförda

Bostadsinbrott är inte en juridisk beteckning utan ingår i rubriceringen grov stöld. Därför kan man inte urskilja bostadsinbrott i statistiken över lagförda personer. Av de som döms för grov stöld får omkring hälften fängelse.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 22 600 bostadsinbrott polisanmäldes (2017)
  • 13 800 av bostadsinbrotten skedde i villor (2017)
  • 8 800 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter (2017)
  • 14 800 inbrott i källare och på vind anmäldes (2017)
  • 5 900 inbrott i fritidshus anmäldes (2017)
  • 3 procent = personuppklaringsprocenten² för bostadsinbrott (2017)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-25