Specialbeställningar

Här beskriver vi vilka förutsättningar som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.

Uppgifter i Brås statistikverksamhet, exempelvis uppgifter om självrapporterad utsatthet i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), polisanmälningar och domar, omfattas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att uppgifter om diarienummer på polisanmälningar, målnummer på domar och andra sådana uppgifter som kan kopplas till personer omfattas av sekretess på Brå, dvs. de är hemliga (även om de kan vara offentliga vid t.ex. domstolarna). Uppgifter får dock under vissa förutsättningar lämnas ut för forsknings- eller statistikändamål och i form av statistik.

Om uppgifterna som begärs utlämnade innefattar personuppgifter aktualiseras även bestämmelsen i 21 kap. 7 § i den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelsen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om mottagaren inte får behandla dem enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Nedan beskrivs vilka förutsättningar som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register beroende på ändamålet med begäran.

Statistik

Statistik, som inte redan ingår i den officiella statistiken eller andra statistiska undersökningar inom ramen för Brås statistikverksamhet, kan i vissa fall tas fram och lämnas ut efter sekretess- och etikprövning. Uppgifterna lämnas då ut i tabellform. Uppgifterna kan redovisas på olika nivåer beroende på hur beskrivande och detaljerade de är.

Fyll i blanketten Statistikbeställning Word, 29 kB. om du vill beställa statistik och skicka den till statistik@bra.se.

En inkommen beställning prövas först av statistikenheten som tar ställning till om den är möjlig att genomföra praktiskt sett. Därefter sker en inledande sekretess- och etikprövning som avgör om myndigheten får ta fram uppgifterna. Om så är fallet utarbetas en offert som avser kostnaderna för nedlagd arbetstid om arbetet med beställningen kommer att ta mer än 2 timmar. Offerten måste accepteras av beställaren. Uppgifterna tas därefter fram och en sekretessprövning sker av de faktiska uppgifterna som utmynnar i ett beslut om vilka uppgifter som kan lämnas ut och om sammanslagningar av olika kategorier måste ske.

Forskningsändamål

Uppgifter kan efter sekretessprövning lämnas ut till forskare för specifika forsknings­projekt. En inledande förutsättning är att projektet godkänts av Etikprövnings­myndigheten och att det tydligt framgår av ansökan om etikprövning vilka uppgifter från Brå som ska behandlas. Det måste också framgå om samkörning ska ske med andra myndigheters uppgifter. En beställning kan bara prövas om den enbart avser sådana uppgifter som uttryckligen omnämnts i ansökan om etikprövning och som prövats av Etikprövningsmyndigheten.

Följande dokumentation ska inges till Brå vid beställningstillfället:

  • Ifylld blankett Begäran om registerutdrag
  • Ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten 
  • Beslut om godkännande fattat av Etikprövningsmyndigheten 
  • Projektplan
  • Eventuell annan dokumentation som är relevant för hanteringen av beställningen

En inkommen beställning prövas först av statistikenheten som tar ställning till om den är möjlig att genomföra praktiskt sett. Därefter sker en sekretessprövning som utmynnar i ett beslut om uppgifterna får tas fram och lämnas ut eller inte. Vid båda dessa prövningar kan det hända att kompletterande underlag begärs in. En offert utarbetas, som måste accepteras av beställaren innan framställningen av uppgifterna kan påbörjas. När så skett och uppgifterna tagits fram kontaktas beställaren för frågor om leverans av materialet. Fakturering sker.

Statistikändamål

Uppgifter om enskilda domar, polisanmälningar och andra uppgifter på individ- eller ärendenivå kan efter sekretessprövning lämnas ut för statistikändamål. Denna möjlighet är endast öppen för myndigheter som bedriver sådan statistikverksamhet som preciseras i lagstiftningens förarbeten och när uppgifterna behövs i den verksamheten. I regel krävs godkännande av etisk kommitté eller Datainspektionen.

En inkommen beställning prövas först av statistikenheten som tar ställning till om den är möjlig att genomföra praktiskt sett. Därefter sker en sekretessprövning som utmynnar i ett beslut om uppgifterna får tas fram och lämnas ut eller inte. Vid båda dessa prövningar kan det hända att kompletterande underlag begärs in. En offert utarbetas, som måste accepteras av beställaren innan framställningen av uppgifterna kan påbörjas. När så skett och uppgifterna tagits fram kontaktas beställaren för frågor om leverans av materialet. Fakturering sker.

Sidan senast uppdaterad:

Officiell statistik

Som statistikansvarig myndighet har Brå bland annat ansvar för att statistiken är objektiv,
att den dokumenteras och att kvaliteten deklareras. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen ovan. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Läs mer på SCB.s webbplats