Om statistiken

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Syftet med statistiken är att redovisa en tillförlitlig uppgift över nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Den har tagits fram sedan 2002 som ett komplement till anmälningsstatistiken, med anledning av att de händelser som anmäls och registreras hos de brottsutredande myndigheterna som dödligt våld är mycket överskattade. Statistiken är deskriptiv, och ger inga fördjupade förklaringar till förändringar i nivå och struktur över tid.

Beskrivning av statistiken

Detta avsnitt beskriver innehållet och uppbyggnaden av statistiken över
konstaterade fall av dödligt våld. Varje fall motsvarar en unik individ som fallit offer för dödligt våld. Ett ärende (polisanmälan) kan dock omfatta flera dödsfall, och då räknas varje fall var för sig.

Statistikens ändamål

Syftet med den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa en tillförlitlig uppgift om nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet. Statistiken har tagits fram sedan 2002, med anledning av att de händelse som anmäls och registreras hos de brottsutredande myndigheterna är mycket överskattade. Statistiken är ett komplement till anmälningsstatistiken, och redovisningen är därmed angränsad till de variabler som redovisas i statistiken över anmälda brott. Statistik över konstaterade fall av det dödligt våld är vidare deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till förändringar i nivå och struktur över tid. Den används för allmän information och som underlag för utredning och forskning om det dödliga våldet. Statistiken rapporteras även till bland annat EU (Eurostat) och FN (inom ramen för United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, UN-CTS)

Statistikens innehåll

Sedan 2002 tar Brå årligen fram separat statistik över konstaterade fall av dödligt våld, som bygger på granskning av samtliga polisanmälningar avseende fullbordade mord, dråp, inklusive barnadråp samt vållande till annans död (exklusive de fall som inträffar i trafiken eller på arbetsplatser). Avsikten med statistiken är som nämnts ovan att kunna presentera en tillförlitlig uppgift över det årliga antalet anmälda fall av dödligt våld. De anmälda brotten om vållande till annans död undersöks för att kontrollera om det bland dem finns brott som borde ha rubricerats som misshandel med dödlig utgång.

Sidan senast uppdaterad:

Dokument