Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018

NTU undersöker människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Denna delrapport presenterar centrala resultat från NTU 2018.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2006 har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Det här är en delrapport som presenterar centrala resultat från NTU 2018. Resterande resultat publiceras i årsrapporten för NTU 2018 under januari 2019.

Metoden för NTU reviderades under 2017, genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post­ och webbenkäter, samt att urvalet utökades och en del frågeformuleringar ändrades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid, har en metod tagits fram för att resultattrender för perioden 2007–2016 ska kunna jämföras med 2017–2018 och kommande år. Det här har gjorts genom att det parallellt med den reviderade undersökningen 2017 genomfördes en undersökning med den tidigare metoden.

Utifrån nivåskillnaderna mellan de två undersökningarna som då framkom har resultaten bakåt i tiden räknats om utifrån en skattning om hur de hade sett ut om den nya metoden hade använts. I de flesta fall visade den nya metoden på högre nivåer av utsatthet och otrygghet samt lägre nivåer av stort förtroende och positiva erfarenheter av rättväsendet.

En annan förändring är att resultaten från NTU 2006 inte längre redovisas. Det beror på att urvalsstorleken och datainsamlingsperioden för NTU 2006 skiljer sig från de övriga år somNTU har genomförts, vilket innebär att skattningarna för det året är behäftade med en större osäkerhet. Läs mer om dessa förändringar i metodkapitlet i den kommande årsrapporten för NTU samt i den tillhörande tekniska rapporten (Brå 2019a och Brå 2019b).

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-793

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Maria Söderström, Sofie Ahlin och Johanna Viberg

Kundkorg

Summa: