Skolan en brottsförebyggande faktor för tvångsomhändertagna ungdomar

2012-11-16
Den som misslyckas i skolan riskerar att misslyckas i livet, och risken att hamna i kriminalitet är avsevärt högre. För att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar är det viktigt att satsa på skolan. Ny forskning undersöker hur man kan minska risken för återfall i brott genom att satsa på skolverksamheten på de slutna ungdomshemmen för tvångsomhändertagna ungdomar.

Martin Hugo är universitetslektor med pedagogisk inriktning vid högskolan i Jönköping. I tre år har han forskat om skolverksamheten på de slutna ungdomshem för tvångsomhändertagna ungdomar som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Han har själv närvarat i undervisningen på åtta olika ungdomshem, i totalt cirka 400 timmar, och gjort djupintervjuer med både lärare och elever. Syftet har varit att undersöka hur lärandesituationen kan arrangeras så att eleverna blir mer intresserade och motiverade att lära och uppfattar sin situation som meningsfull. På konferensen Råd för framtiden berättade han om sitt projekt.

Skolverksamheten är en del av behandlingen
På SiS:s särskilda ungdomshem sitter ungdomar som är tvångsomhändertagna enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om sluten ungdomsvård (LSU). I dag finns 30 sådana ungdomshem runt om i Sverige, och varje år tar de emot ungefär 1 100 ungdomar, varav majoriteten är 16—17 år.

Ungdomar som vårdas på ungdomshem har samma rätt till skola som sina jämnåriga. Undervisningen följer läroplanens kunskapskrav och Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och granskning.

I sin forskning konstaterar Martin Hugo att skolverksamheten på ungdomshemmen är komplex och att eleverna har väldigt olika behov och förutsättningar. Eleverna befinner sig på olika utbildningsnivåer, och elever som inte kan läsa blandas med elever som läser kurser på gymnasiet.

Eleverna värderar skolverksamheten högt
Studien visar att eleverna värderar skolan på hemmen högt. De är nöjda med skolan och uttrycker att de tycker om att vistas där. För många är skolan en frizon i tillvaron. Många av eleverna upplever stolthet och glädje över att lyckas med skolarbetet på ungdomshemmet. Det är något de inte upplevt tidigare, då de flesta ser sig som någon som inte kan lyckas i skolan. De ämnen som eleverna uppskattar mest, och som oftast fungerar som en dörröppnare för skolarbete, är praktiska och estetiska ämnen.

Tid och attityd avgörande för resultaten
Martin Hugos studie visar att tiden i skolan är avgörande för resultaten. Eleverna måste få tid att komma till ro och att acceptera sin situation innan de kan fokusera på skolarbetet, såväl när de är nyanlända som senare under vistelsen. Som exempel nämner han under föreläsningen ett tillfälle, då två elever på ett ungdomshem försökt begå självmord. En flicka hade druckit rengöringsmedel och en annan hade skurit sig med ett rakblad. Den dagen var det naturligtvis omöjligt för övriga ungdomar att kunna koncentrera sig på skolarbete.

Lärarnas kompetens och personliga egenskaper har också stor betydelse. Under sin närvaro på ungdomshemmen upplevde Martin Hugo att de flesta lärarna var oerhört kompetenta och tålmodiga, och han betonar vikten av lärarnas människosyn och förhållningssätt. De måste vilja möta eleverna utifrån varje individs förutsättningar. Att eleverna utvecklar en nära relation till lärarna och upplever tillit är också avgörande för att de ska utveckla en positiv syn på skolan och sitt lärande.

Undervisningen i svenska som andraspråk behöver förbättras
Martin Hugo pekar på några områden där skolverksamheten kan förbättras. Undervisningen i svenska som andraspråk är till exempel bristfällig, liksom undervisningen i andra modersmål. En annan brist är att behandlingspersonalen och lärarna inte alltid har samma syn på skolverksamheten.

På en del hem kan det finnas behandlingspersonal som inte värderar skolan som viktig, eller visar rent av en negativ attityd till den, vilket påverkar ungdomarnas bild av skolan.

Läs mer
Martin Hugos rapport Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem kommer ut i januari 2013 och kan då beställas eller laddas ned på SiS:s webbplats www.stat-inst.se/rapporter.