Minimässa med djup och bredd

2012-11-16
På torsdagskvällen minglade flera hundra besökare på den minimässa som arrangerades i konferenscentrets entréhall. De kom från hela landet och några hade rest från andra nordiska länder för att delta i Råd för framtiden. På minimässan presenterade ett 15-tal olika myndigheter och organisationer sina verksamheter med ord och bild.

Vid ett av bokborden presenterade föreningen Unga X-Cons sitt arbete med ProcessKedjan och Radio Fri. Process Kedjan innebär att medlemmar i Unga X-Cons besöker ungdomar som nyligen blivit arresterade för brott, för att direkt starta en relation som kan leda till att den arresterade hittar ett alternativ till det kriminella livet. Arbetet sker i samarbete med Polisen, Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse (SiS).

"De sociala nätverken bygger man inte med myndigheter"

Även Unga Kris ställde ut på minimässan. De presenterade projektet Tidig insats, som genomförs på sex orter i Sverige. I likhet med Process Kedjan handlar Tidig insats om att i ett mycket tidigt skede, gärna direkt i arresten, börja bygga en relation med den intagne. Unga Kris arbetar i nära samarbete med myndigheter och utgår ofta från en handlingsplan som socialtjänsten tagit fram.

Bägge dessa projekt, som är finansierade av Allmänna Arvsfonden, presenterades också vid ett välbesökt seminarium på fredagsförmiddagen. Susann Arnehed, som handlägger projekten vid Allmänna Arvsfonden, sammanfattade deras betydelse med orden "de sociala nätverken bygger man inte med myndigheter".

Rättsväsende, kommuner och flera andra organisationer deltog

Bland minimässans utställare återfanns flera av rättsväsendets myndigheter, såsom Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse (SiS), Rättmedicinalverket och Polisen. Från den kommunala sidan deltog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Norrköpings kommun. Också stiftelsen Tryggare Sverige visade upp sin verksamhet, både genom ett bokbord på Råd för framtiden och vid ett seminarium strax före själva konferensen.

Ytterligare en frivilligorganisation som passade på att informera om sitt arbete var Föreningen Skyddsvärnet, som startade sin verksamhet år 1910. Fredrik Gunnarsson berättade om föreningens två huvudsakliga inriktningar. Den ena är Skyddsvärnets Vårdkedja, som med olika insatser stödjer kriminella som vill byta liv. Klienterna hittar till Skyddsvärnet med hjälp av socialtjänsten eller kriminalvården. De insatser som görs är, enligt Fredrik Gunnarsson, individuellt anpassade och utgår från den enskildes behov av stöd och struktur. Det kan exempelvis handla om att hitta behandlingshem eller familjehem, eller att föreslå någon form av öppenvårdsinsats. Det sista steget i Skyddsvärnets Vårdkedja är en egen träningslägenhet.

Den andra av Skyddsvärnets inriktningar är opinions- och utvecklingsarbete. Föreningen arrangerar seminarier, ger föreläsningar och utbildningar och arbetar opinionsbildande under parollen "Hjälp till självhjälp".