Hur kan vi samverka mer effektivt för att förebygga brott bland barn och unga?

Effektiv samverkan mellan samhällets aktörer och kunskapsbaserade insatser i rätt tid är förutsättningar för att vi ska lyckas med det brottsförebyggande arbetet. I december arrangerar vi gemensamt en heldagskonferens för dig som arbetar brottsförebyggande med barn och unga.

12 Dec

Datum: 12 december 2023, kl. 09.00-16.05 (registreringen öppnar kl. 08.00)

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Under konferensen samlas olika professioner för att ta del av högaktuell forskning, lyssna till lärande lokala exempel och utbyta erfarenheter med varandra. Presentationer kommer att ges både i plenum och i valbara parallella seminarier. Konferensen riktar sig särskilt till dig som är:

 • verksam inom SSPF och/eller SIG
 • brottsförebyggande samordnare eller chef inom socialtjänst, skola, polis eller fritidssektor
 • politiker inom socialtjänst, fritid eller skola.

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkomsthälsningar

 • Moderator: Maja Dahl

09.05-09.40 Effektiv samverkan för att förebygga brott bland barn och unga – nu och framåt

Samtal med representanter från de sex olika myndigheterna.

 • Mattias Larsson, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Patrick Ungsäter, regionpolischef, Polismyndigheten
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Moderator: Maria von Bredow, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

09.40-09.50 Ungas perspektiv

 • Mahad Abduhalli och Sabad Mohammed, Fryshuset
 • Sam Mubarak och Yusuf Muhawech, LSU

09.50-10.15 Fikapaus

10.15-10.50 Psykiatri och brottsförebyggande: Vilka tillstånd är viktiga att upptäcka, bemöta och behandla?

Barn i kriminalitet har ofta psykiatriska tillstånd, och om de tillstånden lämnas obehandlade ökar det risken för en fortsatt kriminell utveckling. De unga själva har ofta sviktande motivation och ett för dåligt nätverksstöd för en BUP-kontakt. Ibland kan barnen även vara placerade på annan ort eller ha andra praktiska hinder som försvårar. Det gör att professionella inom samarbetsformerna SSPF och SIG kan ha svårt att få till ett samarbete med specialist-BUP runt de här barnen. Därför är det viktigt att stärka BUP:s kliniska och kulturella kompetens i deras arbete med allvarligt normbrytande beteende hos barn. Sessionen tar upp flera aspekter på psykiatri, barn och brott och diskuterar exempel som vårdkedjestödjande och specialiserade mobila team.

 • Niklas Långström, docent och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska institutet och medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

10.50-11.00 Kort paus och förflyttning

11.00-12.00 Parallella sessioner

 • Att leda och motivera i det brottsförebyggande arbetet
 • Brottsförebyggande samverkan i praktiken
 • Risk, behov och mottaglighet (RBM) för effektivare insatser: Varför och hur?
 • Ungdomsperspektiv, en fråga för vuxna!

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Parallella sessioner

Se ovan.

14.00-14.10 Kort paus och förflyttning

14.10-14.45 Barns och ungas involvering i kriminella nätverk
Brå presenterar resultaten från en ny studie som visar hur barn och unga kommer in i nätverk och varför de är efterfrågade som arbetskraft. Studien bygger främst på intervjuer med 28 personer med egna erfarenheter från kriminella nätverk och av att involveras som barn. I presentationen besvaras även följande frågor: vilka typer av brott begår barn och unga tillsammans med äldre? Hur styrs och avancerar barn och unga inom de kriminella nätverken? Vad hindrar respektive främjar utträden?

 • Anna Jonsson, utredare , Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.45-15.10 Fikapaus

15.10-15.55 Dödsskjutningar: en verklighet mitt ibland oss
I sitt jobb som advokat och författare har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. Hon har talat med de som beställer morden, de som lever med ett pris på sitt huvud och de som rekryterar narkotikans barnsoldater. Utifrån deras och föräldrars berättelser, erfarenheter av samverkan och skolans viktiga roll lyfts frågeställningen hur vi tillsammans kan vända utvecklingen.

 • Evin Cetin, jurist och författare till boken ”Mitt ibland oss”.

15.55-16.05 Ungas reflektioner

 • Mahad Abduhalli och Sabad Mohammed, Fryshuset
 • Sam Mubarak och Yusuf Muhawech, LSU

16.05 Slut på konferensen

Detta program är preliminärt.


Parallella sessioner kl. 11-12

Att leda och motivera i det brottsförebyggande arbetet

Bankettsalen

I den här sessionen pratar vi om hur man kan verka för att effektivt kunna leda, motivera och entusiasmera i det brottsförebyggande arbetet, särskilt gällande barn och unga. Under samtalet får vi lyssna till olika perspektiv från chefer inom polis och socialtjänst samt en politiker. Dessutom berättar Degerfors kommun om sin tvärsektoriella breda samverkan där hälso- och sjukvården ingår som en naturlig aktör.

 • Lisa Tynnemark, kommunstyrelsens vice ordförande, Sundsvalls kommun.
 • Josef Wiklund, polisområdeschef Västernorrland, Polismyndigheten.
 • Andreas Pettersson, kommunpolis, LPO Karlskoga, Polismyndigheten.
 • Camilla Eklöv, enhetschef mottagningen psykisk ohälsa barn och unga, Region Örebro län.
 • Cecilia Ljung, enhetschef social hållbarhet, Karlskoga och Degerfors kommun.
 • Marie-Louise Forsberg-Fransson, förvaltningschef, socialförvaltningen, Degerfors kommun.
 • Moderatorer: Greta Berg, expert och Mikael Mattsson Flink, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Brottsförebyggande samverkan i praktiken

Lokal C12

När ett barn börjar visa tecken på normbrytande beteende, och riskerna är stora att barnet hamnar i kriminalitet – hur får man rent praktiskt till en samverkan runt barnet redan då? Under den här sessionen får du ta del av två lokala exempel på brottsförebyggande samverkansarbete. Vi avslutar med ett samtal med representanter från Karlstads kommun, Knivsta kommun och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Kommunerna berättar om hur de nyttjar sina olika kompetenser när skola, socialtjänst och polis tillsammans bedriver uppsökande förebyggande arbete bland ungdomar, föräldrar och olika samverkansparters. Målet är att hindra brott, droganvändning och riskbeteenden genom tidig upptäckt och att erbjuda ett tidigt stöd, innan problemen växer sig stora.

 • Representanter från Karlstads kommun och Knivsta kommun.
 • Christina Söderberg, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Moderatorer: Anneli Jildenbäck, undervisningsråd, Skolverket och Emma Ravald, verksamhetsutvecklare barn och unga, Polismyndigheten.

Risk, behov och mottaglighet (RBM) för effektivare insatser: Varför och hur?

Lokal C3

Att arbeta enligt RBM-modellen har stöd i forskningen. Varför är det viktigt att fokusera på RBM i insatser för att minska normbrytande och kriminellt beteende? Hur kan ett RBM-arbete ske i konkret samverkan? I den här sessionen belyses särskilt arbetet med RBM i Sociala insatsgrupper (SIG RBM).

 • Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet.
 • Moderator: Elisabet Sjöström, utredare, Socialstyrelsen.

Ungdomsperspektiv, en fråga för vuxna!

Lokal C4

I arbetet att hitta lösningar för att effektivt och långsiktigt förebygga brott bland unga behöver hänsyn tas till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Ett ungdomsperspektiv bidrar till att åtgärder får önskad effekt och stärker ungas förtroende för insatsen och samhället i stort. I den här sessionen kommer du få ta del av lokala exempel samt ges ökad kunskap om ungas samhällsengagemang och konkreta metoder för hur man lyckas med meningsfulla dialoger med unga.

 • Linus Wellander, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
 • Ida Pennlöv, SSPF samordnare, Uppsala kommun.
 • Moderator: Andreas Björk, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Parallella sessioner kl. 13-14

Att leda och motivera i det brottsförebyggande arbetet

Lokal C12

Brottsförebyggande samverkan i praktiken

Bankettsalen

Risk, behov och mottaglighet (RBM) för effektivare insatser: Varför och hur?

Lokal C3

Ungdomsperspektiv, en fråga för vuxna!

Lokal C4

 

VIKTIG INFORMATION INNAN DU PÅBÖRJAR DIN ANMÄLAN

Konferensen riktar sig till dig som arbetar brottsförebyggande med barn och unga

Hur kan vi samverka mer effektivt för att förebygga brott bland barn och unga? är en konferens om att effektivare arbeta i samverkan i det brottsförebyggande arbetet, och för att få delta krävs det att din befattning är kopplad till just det.

Givande med deltagare från olika håll

Vi strävar efter att konferensens deltagare ska komma från så olika håll som möjligt, både geografiskt och organisatoriskt, och ber dig därför att stämma av med dina kollegor vilka av er som bör resa. Om det blir alltför många anmälda från en och samma organisation, kan vi komma att i förväg behöva avboka någon från att delta fysiskt.

Din anmälan

Många har anmält intresse för konferensen och antalet platser är begränsat. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Samma princip gäller även för de valbara sessionerna, som hålls parallellt vid två tillfällen. För att få delta på dessa måste du, i samband med konferensanmälan, föranmäla dig till de två valbara sessioner du önskar gå på.

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder, eller om du väljer att överlåta din plats till en kollega, måste du meddela detta skriftligt, till konferens@bra.se senast den 28 november. Annars debiteras en avgift om 500 kronor för dem som uteblir, detta för att täcka kostnaden för beställd förtäring.

Konferensen är nu fullbokad och det finns inte längre möjlighet att skriva upp sig på väntelistan.

Logi

Konferensdeltagare bokar och står själva för sina logikostnader.

Videodokumentation och direktsändning

Sessionerna i plenum och de två parallella sessioner som äger rum i Bankettsalen direktsänds på denna webbsida och de flesta av dessa sessioner kommer att finnas tillgängliga här kort efter att konferensen avslutats. Ingen föranmälan krävs för att följa dessa här på webbsidan.

Frågor?

Kontakta oss på konferens@bra.se

Ett samarbete mellan:

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet