Ekonomiskt stöd

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Ansöknings­perioden för 2022 är nu stängd

Sista dag att ansöka var den 15 september 2022. Ansökningsperioden är nu stängd för i år.

Beviljade ansökningar 2021

Under 2021 har sammanlagt tolv ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 3,6 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

 • Karlskrona kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Motorburen ungdom i Karlskrona
 • Farsta centrum HB har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Uppföljning av brottspreventiva insatser i Farsta stadsdelscentrum
 • Manscentrum Södertörn har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Effekterna av stödinsatser för våldsutövare
 • Norsjö kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Kapabla väktare i Norsjö kommun
 • Skånes universitetssjukhus har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Child check, en metod för vårdpersonal att upptäcka barn som far illa
 • Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen har beviljats 117 000 kronor för utvärdering av Utvärdering av brottsförebyggande insatser på Söder i Helsingborgs stad
 • Länsstyrelsen Kalmar län har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av nattvandring Kalmar län
 • Malmö stad har beviljats 384 193 kronor för utvärdering av Trygga barnet. Tidiga insatser för barn som kan hamna i kriminalitet
 • Gävle kommun har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering och uppföljning av Shanazi hjältar i Gävle
 • Svenska bostäder har beviljats 250 000 kronor för Effektutvärdering av trygga trappan som brottsförebyggande projekt
 • Flamman Malmö har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Individuella och strukturella resultat av projektet Unga mot extremism – Skåne och Blekinge
 • Eidar har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Renoveringar som brottsförebyggande och trygghetsskapande metod?

Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en utvärdering (slutrapport) till Brå. Vi har samlat över hundra sådana utvärderingar i vår erfarenhetsbank där du kan ta del av erfarenheter från andras brottsförebyggande arbete.

Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga sina resurser. Under denna session presenteras ett exempel på systematisk uppföljning. Vi får även höra om goda exempel på utvärderingar som utförts. Från konferensen Råd för framtiden i Gävle 2022.

Kontakt

Har du frågor om upplägg av er utvärdering/­uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig på ekostod@bra.se

3 exempel på utvärderingar som finansierats av Brå

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för hur miljön upplevs.

Vilka behov av utvärderingar ser Brå på det brottsförebyggande området år 2022?

Brå välkomnar ansökningar för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser inom alla brottsförebyggande ämnesområden. I tidigare ansökningsomgångar har Brå saknat ansökningar som berör ett antal ämnesområden. Mot bakgrund av detta kan följande ämnesområden komma att prioriteras vid fördelning av ekonomiskt stöd 2022:

 • Ekonomisk brottslighet
 • Insatser som berör mängdbrott såsom skadegörelse, stölder, bedrägerier osv.
 • Insatser som genomförs i medelstora kommuner
 • Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv