Ekonomiskt stöd

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Ansöknings­perioden för 2021 är nu stängd

När kan jag ansöka?

Nästa ansökningsperiod öppnar under våren 2022

Vem kan söka?

Alla organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete

Beviljade ansökningar 2020

Under 2020 har sammanlagt tretton ansökningar beviljats 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

 • Lessebo kommun har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av Lessebo kommuns satsning ”Aktivt lov”.
 • Linköpings kommun har beviljats 400 000 kr för Uppföljning social insatsgrupp Linköping.
 • Trollhättans stad har beviljats 350 000 kr för Utvärdering av TUTI (tidig upptäckt – tidig uppsats).
 • Polismyndigheten Region väst har beviljats 400 000 kr för Processutvärdering av Trygg Restad Gård – ett samverkansprojekt.
 • Region Skåne har beviljats 400 000 kr för Utvärdering av implementering – regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer.
 • Kramfors kommun har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av Kramfors kommuns brottspreventiva samverkan.
 • Fastighetsägare BID Sofielund har beviljats 400 000 kr för utvärdering av Trygghetscertifiering av flerfamiljsbostäder: en effektutvärdering.
 • Kulturförvaltningen Stockholms stad har beviljats 400 000 kr för att utvärdera Att främja trygghet i bibliotekens miljö: en utvärdering av Högdalens miljö.
 • Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljats 100 000 kr för att utvärdera Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats. Uppföljning av länsstyrelserna Jämtlands län och Hallands läns samrådsyttranden med trygghetsskapande och brottsförebyggande råd på detalj-och översiktsplaner under åren 2017–2021.
 • Kungsbacka kommun har beviljats 250 000 kr för att utvärdera Fysiska insatser för att minska otryggheten vid Kulturhuset i Kungsbacka kommun.
 • Länsstyrelsen Blekinge har beviljats 400 000 kr för att utvärdera Tryggare skola – uppföljning av projektets första år.
 • Helsingborgs stad har beviljats 400 000 kr för att utvärdera SafeGrowth.
 • Fastighetsägare i Järva har beviljats 250 000 kr för att utvärdera Digitala bomlås i Järva.

Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en utvärdering (slutrapport) till Brå. Vi har samlat över hundra sådana utvärderingar i vår erfarenhetsbank där du kan ta del av erfarenheter från andras brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Har du frågor om upplägg av er utvärdering/­uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig på ekostod@bra.se

3 exempel på utvärderingar som finansierats av Brå

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för hur miljön upplevs.

Vilka behov av utvärderingar ser Brå på det brottsförebyggande området år 2021?

Brå välkomnar ansökningar för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser inom alla brottsförebyggande ämnesområden. I tidigare ansökningsomgångar har Brå saknat ansökningar som berör ett antal ämnesområden. Mot bakgrund av detta kan följande ämnesområden komma att prioriteras vid fördelning av ekonomiskt stöd 2021:

 • Ekonomisk brottslighet
 • Narkotikarelaterad brottslighet
 • Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv